background image
23
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
List Intencyjny  
Góralskich Organizacji
27  czerwca  przedstawiciele  Związku  Podhalan,  To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopa-
nem, Związku Polskiego Spisza, Towarzystwa Przyjaciół 
Orawy oraz Klubu im. Władysława Zamoyskiego spotka-
li się w Niedzicy w celu przypieczętowania ścisłej współ-
pracy tych organizacji.  Uroczystości rozpoczęły się mszą 
św., następnie  na  zamku w Niedzicy został  podpisany 
List Intencyjny. Współpraca będzie obejmować m.in. takie 
działania jak upowszechnianie najlepszych wartości wyni-
kających z historii narodu polskiego, cywilizacji łacińskiej, 
etyki chrześcijańskiej i wychowania w rodzinie, działalność 
poznawczą w zakresie historii ojczystej i jej regionów, dzia-
łalność naukową, oświatową, sportową, w zakresie ochrony 
środowiska oraz wspierania inicjatyw społecznych. Jednym 
z elementów pogłębienia tej współpracy w przyszłości bę-
dzie powołanie Centrum Analiz i Koordynacji Inicjatyw Spo-
łeczno-Ekonomicznych, które podejmie się opracowywania  
programów dla  regionów  objętych działalnością  wymie-
nionych stowarzyszeń, tj. Podhala, Spisza i Orawy. 
Sygnatariuszami listu byli: Prezes Związku Podhalan 
Maciej Motor-Grelok, Prezes Towarzystwa Gimnastyczne-
go Sokół Gniazdo w Zakopanem Stanisław Marduła, Pre-
zes Związku Polskiego Spisza Jan Budz, Zastępca Prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Orawy Józef Szperlak oraz Prezes 
Klubu im. Wł. Zamoyskiego Piotr Bąk.
Naszą intencją jest, aby z racji przywiązania do ziemi, 
do tradycji, do naszej ojczyzny i regionu jeszcze lepiej robić 
wspólnie to, co do tej pory robiliśmy w pojedynkę - mówił 
Jan Budz. Razem uda nam się więcej. W naszej jedności jest 
siła do budowania dobra tego regionu i naszej ojczyzny - do-
dał Maciej Motor-Grelok. Na pewno jest to bardzo ciekawy 
przypadek w obecnej sytuacji Polski, gdzie wszyscy raczej 
się dzielą, a nie łączą. Wspólną cechą nas wszystkich jest to, 
że nasze stowarzyszenia są bardzo integralnie związane z tą 
ziemią, na której żyjemy i pracujemy. I są to stowarzysze-
nia zakorzenione w przeszłości, ale patrzące również śmiało 
w przyszłość - wyjaśniał Piotr Bąk.
Podpisanie listu intencyjnego ma miejsce w ważnym mo-
mencie dziejowym - w roku jubileuszu 30 rocznicy pierwszej 
pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, 90 rocznicy podpi-
sania Traktatu Wersalskiego, 115 rocznicy zakopiańskiego 
Gniazda Sokoła, 90 rocznicy Związku Podhalan - podkre-
ślał Kazimierz Murasiewicz, jeden z inicjatorów nawiązania 
współpracy organizacji z Podhala, Spisza i Orawy.”
tekst: Anna Karpiel-Semberecka, fot ze zb. JK
Od lewej: Maciej Motor-Grelok, Jan Budz i Piotr Bąk