background image
29
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
Drugi Dzień Nadzwyczajnego Zjazdu odbył się 5 lipca 
br. w Rajczy na Ziemi Żywieckiej, gdzie dodatkowo wspól-
nie z miejscową parafią obchodzono: 340 rocznicę darowa-
nia  przez  króla  Jana  Kazimierza  „Obrazu  Matki  Bożej” 
góralom rajczańskim. 165 rocznicę erygowania rzymsko 
– katolickiej parafii w Rajczy i 120 rocznicy poświęcenia 
kościoła pw. Świętego Wawrzyńca Diakona i Męczennika 
oraz Św. Kazimierza Królewicza w Rajczy.
Gościem honorowym tych uroczystości był ks. biskup 
Tadeusz Rakoczy - ordynariusz diec. Bielsko – żywieckiej, 
honorowy członek Zw. Podhalan. Przewodniczył on Eucha-
rystii i wygłosił okolicznościową homilię z udziałem księży 
kapelanów Związku i księży gości. Następnie poświęcił dru-
gi nowy sztandar miejscowego Oddziału Górali Żywieckich 
Związku Podhalan. Mszę św. – Jubileuszową zakończyła 
pieśń Boże coś Polskę.
Następnie wszyscy zebrani na Mszy św. w Sanktuarium 
Matki Boskiej Kazimierzowskiej udali się pod pomik – po-
piersie Jana Pawła II przy którym wartę honorową pełnili 
harcerze i Strzelcy Podhalańscy.
Po słowie ks. biskupa i modlitwie w intencji beatyfikacji 
Sługi Bożego Jana Pawła II oraz Koronacji Obrazu M.B. Ka-
zimierzowskiej – „Salwę Honorową” oddaje XXI Brygada 
Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.
Przy śpiewie zespołów ludowych, kapel oraz Zespołu 
Polonijnego – „Radość – Joy” z Kanady, kwiaty w kolejno-
ści złożyli: przedstawiciel prezydenta RP Marek Szurmacz, 
Władze Związku Podhalan, Parlamentarzyści Sejmu i Se-
natu RP, Władze wojewódzkie z przedstawicielami Sejmi-
ku Śląskiego, Władze powiatowe, gminy Rajcza i Żywiec-
czyzny. Władze z Bielska-Białej, Cieszyna, Zakopanego, 
Nowego Targu, przedstawiciele OBC- Skalite na Słowacji, 
Władze Kosarzysk, ZG. PZKO i Koła PZKO w Jabłonkowie 
w Republice Czeskiej, górale żywiccy, miejscowi miesz-
kańcy i goście. Po uroczystościach kościelnych odbyła się 
defilada prowadzona przez Czasława Kubina w której brała 
udział: Bandera Konna, Orkiestra Dęta z Radzichowa, Kom-
pania Reprezentacyjna XXI Brygady Strzelców Podhalań-
skich z Rzeszowa, Poczty Sztandarowe Związku Podhalan 
i zaprzyjaźnionych Organizacji w liczbie 50-u, kapele i ze-
społy regionalne.
Defiladę odebrali m.in.: ks. biskup Tadeusz Rakoczy, 
generałowie – Tomasz Bąk i Michał Rozmus, były Marsza-
łek Sejmu RP Marek Jurek z małżonką, duchowieństwo, 
zaproszeni goście z kraju i zagranicy, pozostali uczestnicy 
uroczystości i turyści.
Na koniec defilady dołączają się: ks. biskup, księża, VI-
P-y, zaproszeni goście  udając się do szkoły podstawowej 
na dalszą część Nadzwyczajnego Zjazdu, którą rozpoczął 
v-ce prezes Związku Podhalan Władysław Motyka. Zjazd 
rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Polskiego.
Jednym z głównych zagadnień, jakie podjęto, była tema-
tyka dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko – sło-
wacko – czeskiego „Czadeckiej Ojcowizny” – matecznika 
górali czadeckich ducha polskiego i górali kisuckich ducha 
słowackiego. 
Poruszono  również  temat  dotyczący  współpracy  go-
spodarczej w tym „Euroregionie”.  Współpraca ta, powin-
na mieć również wpływ na dotychczasową tradycję, kultu-
rę i wartości moralne przekazane przez naszych rodziców 
i dziadków jak również tradycyjnego pasterstwa i gospo-
darki górskiej.  Na zakończenie 44 Nadzwyczajnego Zjazdu 
wszyscy uczestnicy odśpiewali „Szumi jawor szumi” z Ze-
społem „Ziemia Rajczańska”.
Roman Chowaniec
Drugi Dzień NaDzwyczajNego zjazDu zP