background image
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
40
- Bronił też z innymi polskich praw do Morskiego Oka,
- Aktywny budziciel świadomości narodowej wśród polskich 
góral na terenach Górnych Węgier (dzisiaj Słowacji), 
- Współzałożyciel i  redaktor „Gazety Podhalańskiej” 1913-
1935, wielce zasłużonej dla sprawy Spisza i Orawy, później 
do 1939 roku wychodzącej pod tytułem Gazeta Podhala pod 
red. Michała Balary z Frydmana.
- Zasłużony działacz plebiscytowy i Starosta Spisko – Orawski 
(1920- 1925)
- W przyszłym roku  obchodzić będziemy 150 rocznicę jego 
urodzin  - 16.06.1860
Jeszcze kilka słów o Towarzystwie Bursy Gimnazjalnej 
im. dr. Jana Bednarskiego, które działa pod wezwaniem św. 
Stanisława Kostki. Początki Towarzystwa sięgają do pierwszych 
lat XX w., a konkretnie do roku 1904. W tym roku, dzięki dłu-
goletnim staraniom wielu osób, w tym dr. Jana Bednarskiego, 
cesarz Franciszek Józef I raczył ,,najłaskawiej najwyższym 
rozporządzeniem z dnia 5 lipca 1904 r. zezwolić na utworzenie 
rządowego gimnazjum w Nowym Targu.” Wiedząc, że do gim-
nazjum będzie uczęszczała młodzież z Podhala, Spisza, Orawy, 
młodzież często biedna, że pojawią się problemy z zakwatero-
waniem uczniów, dr Jan Bednarski wystąpił z inicjatywą powo-
łania Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej. Dzięki jego staraniom 
dnia 4 grudnia 1904 r. ukonstytuowało się Towarzystwo Bursy 
im. św. Stanisława Kostki. A zatem dzieje Towarzystwa będą 
związane z działalnością nowotarskiego gimnazjum, chociaż 
stowarzyszenie będzie niezależne od szkoły.
Towarzystwo wystąpiło z  inicjatywą budowy internatu 
i uzasadniało, że inicjatywa ta wykracza poza potrzeby środo-
wiska lokalnego. Świadczy o tym list dyrektora gimnazjum dr. 
Kazimierza Krotoskiego skierowany do prof. Leona Mańkow-
skiego, w którym czytamy ,,Ponieważ znaczna część uczniów 
znajduje się na stancjach u ludzi socjalizmem zarażonych, jest 
niebezpieczeństwo, iż propaganda przewrotu wedrze się do 
serc, jeszcze nie zepsutej, tyle obiecującej oświaty górskiej (…) 
Uchronić od tej zarazy umysłowej naszych czasów może jedynie 
dobrze prowadzona bursa. (…) W naszem na polskich kresach 
położonem Podhalu mamy nie tylko lokalne zadanie do speł-
nienia, ale także ogólnonarodowe dla znacznej części Polskiego 
Spisza i Polskiej Orawy (…) Być może, że nasze trudne położe-
nie i nasze polskie cele wychowawcze uzna J. W. Pan Profesor 
za tyle ważne pod względem społecznym i narodowym, by w tę 
stronę skierować na chwilę strumień swej dobroczynności’’. 
Przesłane  po  całym  powiecie  i  kraju  odezwy  -  co  możemy 
przeczytać w sprawozdaniu z czynności Towarzystwa - odnio-
sły pozytywny skutek. Do 1909 r. zebrano ponad 20 000 K. 
        W celu pozyskania środków finansowych organizowano 
kwesty i bale dobroczynne. Festyn zorganizowany w sierpniu 
1908 r. przez dr. J. Bednarskiego, wicemarszałka Andrzeja Lgoc-
kiego i Stowarzyszenie WPP Salomejek w Zakopanem przyniósł 
587 K, 45 H. Bal zorganizowany przez dr. Andrzeja Chramca 
w styczniu 1913 r. dał dochód w wysokości 2774 K. To tylko 
niektóre imprezy organizowane przez członków Towarzystwa 
wśród których dominowali profesorowie Gimnazjum i znaczące 
osoby w powiecie. Zwracano się o wsparcie finansowe do władz 
starostwa, gmin i instytucji. W efekcie tych działań postawiony 
budynek  20 czerwca 1913 r. poświęcił i nadał mu imię św. 
Stanisława Kostki ks. biskup Anatol Nowak. Było to ważne 
wydarzenie w życiu Towarzystwa. Idea, która przyświecała 
jego powstaniu, została zrealizowana. W dowód wdzięczności 
dr Jan Bednarski otrzymał honorowe członkostwo Towarzystwa, 
a w budynku bursy wmurowano tablicę pamiątkową z napisem: 
DR.  JANOWI  BEDNARSKIEMU  ZAŁOżYCIELOWI 
BURSY 1912.
Po II wojnie światowej Towarzystwo nie wznowiło dzia-
łalności, można powiedzieć, że pamięć o nim powoli ulegała 
zapomnieniu,  podobnie  jak  o  osobie  Jana  Bednarskiego. 
Stowarzyszenie  po  reaktywacji  działa  już  15  lat  na  rzecz 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego 
w Nowym Targu. Zebranie założycielskie w budynku liceum 
odbyło się 16 listopada 1992 r., a grupa założycielska liczyła 
17 osób. Jego działalność wspiera zarówno Franciszek Jan-
czyk (emerytowany dyrektor szkoły), jak i aktualna dyrektor 
Maria Kopeć. Pozyskanymi środkami Towarzystwo wspiera 
modernizację szkoły i potrzeby biedniejszych uczniów. Po-
trzebuje wsparcia na niezwykle szczytne statutowe cele, a na 
jego rzecz można przekazywać też 1%  z podatku PIT, bowiem 
zarejestrowane  jest  jako  Organizacja  Pożytku  Publicznego 
KRS: 0000073550 Potrzebne dane znajdziecie Państwo 
na  stronie  http://www.tbg.nowytarg.pl/ . TBG nawiązało 
współpracę z Polskim Towarzystwem Historycznym oddział 
w Nowym Targu. 8 kwietnia 2009 r. podpisano w budynku Bursy 
Deklarację o współpracy, a z jej treści wynika, że PTH znalazło 
w budynku Bursy swoją siedzibę i miejsce na organizowanie 
spotkań oraz imprez. Na czele stowarzyszenia, które wspiera 
90 członków stoi zarząd w składzie: Danuta Hajnos  − prze-
wodnicząca, Franciszek Janczy – wiceprzewodniczący, Jacenty 
Rajski  −  członek  zarządu,  Małgorzata  Cyrwus  −  skarbnik 
Mirosława Czyż – sekretarz.
Po wakacyjnej przerwie Polskie Towarzystwo Historyczne 
oraz Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dr. Jana Bednar-
skiego wznowiło cykl wykładów połączonych z prezentacjami 
multimedialnymi poświęconymi historii, kulturze i tradycji na-
szego regionu. Tym razem w dniu 23 sierpnia br. o dziedzictwie 
kulturowym Spisza mówiła mgr Elżbieta Łukuś. Prelegentka 
jest nauczycielką, regionalistką, działaczką społeczną z pasją 
pracującą z młodzieżą na rzecz regionu, zarazem naszą kole-
żanką z kolegium redakcyjnego gazety „Na Spiszu”.  
(red)
Od lewej: Danuta Hajnos, Robert Kowalski podczas  
rozmowy z Jerzym Roszkowskim