background image
45
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
G
AZETA 
Z
WI¥ZKU 
P
OL SKIE GO 
S
PI SZA
Redaguje zespó³: Jan Budz, Julian Kowalczyk (redaktor naczelny), El¿bieta £ukuœ, Franciszek Payerhin, Marian Pukañski
Adres do korespondencji: 34-442 £apsze Ni¿ne, ul. D³uga 125, tel.: 018 265 93 16, e-mail: naspiszu@interia.pl
Wydawca: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Polskiego Spisza, Sk³ad komputerowy i druk: Drukarnia „MK” s.c., 34-400 Nowy Targ, 
ul. Waksmundzka 63, tel.: 018 266 48 52, www.drukarniaMK.pl; e-mail: zlecenia@drukarniaMK.pl; mksc@o2.pl
Święto Matki i Dziecka 
SP Dursztyn
31 maja br. na zaproszenie dyrekcji szkoły i sołtysa wsi, 
na święto Matki i Dziecka do Dursztyna zawitali m.in. po-
seł RP Anna Paluch i przedstawiciele Związku Polskiego 
Spisza. Uroczystość uświetnił występ regionalnego zespołu 
„Honaj”. Zespół wspiera finansowo Gminny Ośrodek Kultu-
ry prowadzony przez samorząd Gminy Nowy Targ.
Z kolei dnia 12 lipca 2009 roku  w Łopusznej odbył się 
XXXVII Konkurs Potraw Regionalnych, którego organiza-
torami byli: Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej, Wójt 
Gminy Nowy Targ oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
red., fot. W. Nalewajski
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Impreza konna w Łopusznej – Podhalański Hubertus
20 września 2009 roku, w Stadninie Konnej w Łopusz-
nej, obok Dworku Tetmajerów odbyła się impreza konna pod 
nazwą „Podhalański Hubertus”. 
W programie znalazły się: Pogoń za lisem- odświętna ce-
lebracja związana ze Świętym Hubertem, patronem zarówno 
myśliwych jak i jeźdźców. Powożenie- dyscyplina polegająca 
na pokazie niezwykłych umiejętności woźniców w kierowa-
niu koniem i sportową bryczką. Ujeżdżenie- pokaz dyscypli-
ny znanej już w starożytnej Grecji, obecnie dyscypliny olim-
pijskiej, polegającej na wykonywaniu odpowiednich figur na 
ujeżdżalni. Wdzięk, szyk, elegancja. Porównywalny do tańca 
towarzyskiego... Bitwa kulinarna- Szefowe Kuchni kontra 
Gaździny - potyczka z przyrządzaniem dziczyzny w tle.
Łukasz Razowski 
Imprezę uświetnił koncert grupy SZTAB z Łapsz Niżnych - 
Country i Blues na wysokim poziomie!
Imprezę uświetnił koncert grupy SZTAB z Łapsz Niżnych - 
Country i Blues na wysokim poziomie!