background image
49
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
Niestety wraz z przemijaniem pokoleń  i  w pogoni młodych za 
tym co nowoczesne istnieje ryzyko zaniku tożsamości regionalnej 
Spiszaków. Bez tej świadomości i dumy regionalnej szybko znik-
nie całe bogactwo kultury Spisza, które budowali nasi dziadkowie 
i pradziadkowie. 
W związku z powyższym już w roku 2005 wśród aktywnych 
społecznie miejscowych liderów zrodziła się idea utworzenia pod-
miotu prawnego promującego aktywność społeczną, zachowanie 
dziedzictwa kulturowego oraz wspierającego rozwój oparty na lo-
kalnych  zasobach. Liczne spotkania organizacyjne liderów z regio-
nu Spisza i okolicy (części Podhala) doprowadziły do utworzenia 
Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy, w grudniu 2005 roku. 
Stowarzyszenie powstało jako tzw. Lokalna Grupa Działania reali-
zując założenia programu wspólnotowego LEADER+. Organizacja 
powstała, aby starać się o środki dla regionu m. in. z funduszy Unii 
Europejskiej. Misją Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy jest 
rozwój turystyki i przedsiębiorczości z wykorzystaniem zasobów  
historyczno-kulturalnych, przyrodniczych i tradycyjnych wyrobów 
lokalnych aby poprawić jakość i standard życia mieszkańców i tu-
rystów.
Nowa organizacja wzmocniła czy wręcz uzupełniła działania 
społeczno-kulturalne góralskich organizacji na obszarze Spisza: 
Związku Podhalan i Związku Polskiego Spisza. Lokalna Grupa 
Działania (LGD), swoim zasięgiem obejmuje miejscowości spi-
skie i podhalańskie z 3 gmin (Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne, 
Nowy Targ).  Obecnie tworzy ją 55 członków na czele z prezesem 
Julianem Kowalczykiem. Zgodnie z zastosowaną ideą partnerstwa 
są to przedstawiciele 3 sektorów: publicznego, społecznego i go-
spodarczego. Wszyscy członkowie stowarzyszenia tworzą Walne 
Zebranie Członków, które jest najwyższą władzą stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy zachęca wszyst-
kich  zainteresowanych  propagowaniem  idei  rozwoju  obszarów 
wiejskich i haseł Stowarzyszenia, do przystąpienia do LGD. Jeste-
śmy organizacją otwartą na nowych członków i idące z nimi nowe 
pomysły aktywizacji społeczności lokalnej oraz rozwoju obszaru  
Spisza i okolicy. Członkiem Stowarzyszenia może być zarówno 
obywatel Polski jak i cudzoziemiec Jeśli jest to osoba fizyczna musi 
byś pełnoletnia oraz posiadać pełną zdolność do czynności praw-
nych i działać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W przypadku 
osób prawnych chętnych do przystąpienia do SRSiO, koniczne jest 
spełnienie następujących warunków:
-   jednostka działa na obszarze, którego dotyczy LSR,
-   jednostka wykonuje działalność związaną z realizacją ce-
lów Stowarzyszenia,
- jednostka przedstawi wymagane w Statucie SRSiO uchwały 
i upoważnienia organu uchwałodawczego jako załącznik do dekla-
racji członkowskiej.
Osoby bądź jednostki chętne do przystąpienia do SRSiO za-
praszamy do biura Stowarzyszenia celem wypełnienia deklaracji 
członkowskiej i podjęcia współpracy. Deklaracja członkowska do-
stępna jest również na stronie internetowej SRSiO podobnie jak 
Statut zawierający wymagania dotyczące warunków członkostwa 
i regulamin organizacji. Tymczasowe biuro Stowarzyszenia mie-
ści się w budynku Urzędu Gminy Łapsze Niżne (ul. Jana Pawła 
II 20).
Od początku działalności LGD bierze czynny udział w życiu 
społecznym Spisza. Stowarzyszenie było fundatorem nagród w kil-
ku konkursach szkolnych i regionalnych, jak również sponsorem 
lub współorganizatorem imprez takich jak Śpiskie Zwyki czy Śpi-
sko Watra. W ramach realizacji II  Schematu pilotażowego Pro-
gramu LEADER+ nawiązano partnerstwo z LGD z innych regio-
nów Polski (Kociewie, Podlasie) i z zagranicy (Niemcy, Sardynia) 
oraz wdrożono projekt pt. „Ze Spiszem w świat”. Na realizację 
projektu złożyły się działania wykorzystujące lokalny potencjał, 
aktywizujące i integrujące mieszkańców obszaru Spisza i okolicy. 
Projekt  służył promocji obszaru oraz wymianie doświadczeń mię-
dzy mieszkańcami. Wśród wiodących działań znalazły się tematy 
związane z turystyką oraz promocją lokalnej wytwórczości. W ra-
mach projektu przeprowadzono szkolenia agroturystyczne, z pod-
stawowej znajomości języka angielskiego na potrzeby działalności 
agroturystycznej oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu 
ekologii i ochrony środowiska. 
Widocznymi osiągnięciami w minionych latach było:
wyznaczenie ścieżek pieszych i rowerowych na obszarze dzia-
• 
łania LGD tj. w gminach Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne 
i Nowy Targ,
zaprojektowanie  i  wykonanie  66  tablic  promujących  szlaki 
• 
i atrakcje turystyczne Spisza,
opracowanie i wydanie aktualnej mapy regionu Spisza zawiera-
• 
jącej atrakcje i szlaki turystyczne 
Została utworzona strona internetowa Stowarzyszenia (www.
spisz.org), na której znajdują się informacje na temat prowadzonej 
przez  LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy działalno-
ści, informacje o aktualnie realizowanych projektach. Strona jest 
dla wszystkich członków Stowarzyszenia oraz dla wszystkich osób 
„Spisz”
... ta nazwa intryguje niemal każdego kto pierwszy raz się z nią spotyka. Jeszcze w XIX wieku było to terytorium  au-
strowęgierskie. Dlatego też jego nazwa pochodzi od węgierskich słów „Szebb ez” co znaczy „piękny jest”. Kto był na 
Spiszu z pewnością potwierdzi słuszność takiego tłumaczenia. Bogactwo naszego regionu tkwi nie tylko w zapierających 
dech w piersiach krajobrazach, ale przede wszystkim w żywej tradycji i kulturze ludowej widocznych w  gwarze spiskiej, 
pieśniach, stroju regionalnym, obrzędach oraz tradycyjnej kuchni.