background image
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
50
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia bądź chętnych do 
współpracy. 
Stowarzyszenie od czasu jego powstania przeszło wiele zmian 
funkcjonalnych. W minionym roku, po przekształceniu Pilotażo-
wego Programu LEADER+ w jedną z Osi PROW, stanęło przed 
konicznością dostosowania swojej struktury do wymogów osi 4 
PROW czyli LEADER. Opracowano Lokalną Strategię Rozwo-
ju na lata 2009-2015, która została zatwierdzona  przez członków 
stowarzyszenia i następnie przedłożona w Urzędzie Marszałkow-
skim w ramach konkursu na Realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Po weryfikacji tego dokumentu i naniesieniu odpowiednich popra-
wek Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy podpisało umowę 
z UM o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwo-
ju. Treść zatwierdzonej LSR znajduje się na stronie internetowej 
www.spisz.org. 
LSR jest dokumentem strategicznym. Powinni się z nią zapo-
znać mieszkańcy zainteresowani rozwojem swojego regionu oraz 
chętni do podjęcia działań w niej zaplanowanych i wnioskowa-
nia o dofinansowanie tychże działań. To na co szczególnie w LSR 
powinni zwrócić uwagę potencjalni wnioskodawcy to opis celów 
LSR, misji SRSiO, wizji regionu Spisz oraz budżet LSR w rozbiciu 
na lata i na działania.
Całkowity budżet LSR zatwierdzony na lata 2009 - 2015 wy-
nosi 6 425 568,00 zł. Najwięcej środków planuje się przeznaczyć na 
działanie Odnowa i Rozwój Wsi – 2 272 tys. zł oraz Małe Projekty 
– ponad 1 757 tys. zł. Kolejne działania które będą dofinansowane 
i realizowane w ramach PROW 2007-2013 to:
- Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja 
(prawie milion złotych),
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (przeszło 
0,5 mln zł),
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (przeszło 0,5 mln zł),
- Wdrażanie projektów współpracy.
LGD w związku z planowanym wdrażaniem powyższych dzia-
łań będzie szeroko informować opinię publiczną o rozpoczęciu kon-
kursu, jego warunkach. Biuro LGD będzie ogłaszać nabory wnio-
sków o dofinansowanie wymienionych działań, udzielać pomocy 
formalnej potencjalnym beneficjentom oraz przyjmować wnioski 
i sprawdzać pod względem zgodności z LSR.
LSR ma być realizowana w ramach PROW 2007-2013 i cele 
ogólne LSR są zbieżne z celami osi 4 czyli LEADER. Szczególnie 
powinni zwrócić na to uwagę mieszkańcy obszaru objętego Lokalną 
Strategią Rozwoju oraz organizacje tu działające i zainteresowane 
podjęciem konkretnych działań w ramach PROW na lata 2007-
2013. Zadaniem LSR jest realizacja 4 głównych celów:
Cel ogólny 1 – Polepszenie jakości życia mieszkańców Spisza 
i okolicy głównie poprzez rozwój turystyki 
Cel ogólny 2 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego
Cel ogólny 3 – Mieszkańcy Spisza i okolicy społeczeństwem 
reprezentującym wysoki poziom intelektualny 
Cel ogólny 4 – Wzmocnienie Spisza i okolicy jako regionu 
otwartego
Każdy projekt składany w ramach konkursu do LGD musi być 
zgodny z celami LSR. 
W związku z tak ustalonymi celami ogólnymi LGD Stowarzy-
szenie Rozwoju Spisza i Okolicy planuje podjąć konkretne działa-
nia bądź przyczynić się do ich realizacji przez beneficjentów. Mogą 
nimi być  mieszkańcy Spisza i okolicy, organizacje pozarządowe, 
Parafie, Szkoły oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy 
Łapsze Niżne, Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska). Realizowane 
będą w szczególności takie działania jak:
Rozbudowa,  remont  infrastruktury  związanej  z  rozwojem 
funkcji turystycznych, sportowych i rekreacyjnych (pola namio-
towo-biwakowe);
Rozbudowa, wyposażenie obszaru LGD w tzw. obiekty malej 
infrastruktury;
Promocja  zasobów  oraz  walorów  Spisza  i  Okolicy  wśród 
mieszkańców, jak również turystów (Strony internetowe, organi-
zacja imprez, działalność wydawnicza, reklama w prasie, punkty 
informacyjne, projekty współpracy);
Współpraca z podmiotami z innych regionów, państw oraz 
z mniejszościami narodowymi. Współpraca z : Lokalną Grupą 
Działania „Chata Kocewia”, „Tygiel Doliny Bugu”, RAG REGION 
WATBURG, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Pro-
szowickiego ProKoPaRa, Fundacją „Z tradycją w Nowoczesność” 
w Pawłosiowie, Centrum Doradztwa rolniczego w Brwinów od-
dział w Krakowie, Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Tradycja 
i Współczesność, Instytutem Doradztwa europejskiego – Innowacja 
s.c. w Krakowie.
Wspomaganie działalności zespołów ludowych pielęgnujących 
zwyczaje regionalne; 
Inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowa-
dzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług ba-
zujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach, 
produktach rolnych i leśnych oraz rozwój tradycyjnych sektorów 
gospodarki. 
Renowacja zabytków i uporządkowanie terenów zielonych 
oraz odtworzenie charakterystycznej dla regionu Spisza i Okolicy 
szaty roślinnej; 
Organizacja szkoleń oraz usprawnienie instytucji rozrywkowo-
edukacyjnych niezbędnych do rozwoju intelektualnego mieszkańców 
Spisza i Okolicy (unowocześnienie świetlic, bibliotek, domów kultu-
ry); oraz wiele innych szczegółowych działań.
Wszystkie ambitne cele i planowane działania SRSiO uda się 
osiągnąć jedynie przy aktywnej postawie mieszkańców obszaru ob-
jętego LSR. Dlatego Stowarzyszenie zachęca wszystkich zaintereso-
wanych do wzięcia udziału w organizowanych konkursach dotacyj-
nych i projektach. Wtedy dopiero zobaczymy Spisz odpowiadający 
wizji sformułowanej przez naszych liderów lokalnych, jako „region 
pięknego górskiego krajobrazu i tradycji kulturalnych z dobrze roz-
winiętą bazą turystyczną, pełen inteligentnych, gościnnych i otwar-
tych na współpracę ludzi”.
Kontakt:
LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy
34-442 Łapsze Niżne 
Ul. Jana Pawła II 63 (tymczasowo: Ul.J.P.II 20)  
tel.: 048 664 758 092 
       018 265 93 19 (w. 24) 
fax: 018 265 93 15 
e-mail: biuro@spisz.org 
www.spisz.org 
www.spisz.info
Skróty:
SRSiO – Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy
LGD – Lokalna Grupa Działania
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
UM – Urząd Marszałkowski