background image
27
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
Od września bieżącego roku szklonego aktywnie działa
powołana w nowym składzie przez Wójta Gminy Rady Sportu
w następującym składzie: Jan Kowalczyk – prezes gminnego
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Eugeniusz Brzyżek
– przedstawiciel SMKS „Szafran”, Piotr Koczocik – przedstawi-
ciel nauczycieli wychowania fizycznego gimnazjum, Magdalena
Dunajczan-Dolata – przedstawiciel nauczycieli wychowania
fizycznego szkół podstawowych, Antoni Molitorys – przedstawi-
ciel KS „Błyskawica” Kacwin, Jacek Kutarnia – przedstawiciel
Rady Gminy, Ludmiła Wojtas – przedstawiciel Urzędu Gminy.
Zadaniem Rady Sportu jest; podejmowanie działań zwią-
zanych z rozwojem sportu szkolnego i pozaszkolnego, opraco-
wywanie założeń do terminarzy rozgrywek i wyboru dyscyplin
sportowych, organizacja i koordynacja ich przebiegu, współudział
w planowaniu działań Urzędu Gminy związanych z budową, czy
remontem obiektów sportowych oraz wnioskowanie o doposażenie
ich w niezbędny sprzęt sportowy.
Rada wnioskuje czy dokonuje również opracowania wstęp-
nego projektu podziału środków finansowych przewidzianych
w Uchwale Budżetowej Gminy na dany rok, a przeznaczonych
na rozwój kultury fizycznej.
Planowanie i organizowanie zawodów sportowych w szko-
łach podstawowych prowadzi od 1999r do chwili obecnej Spiski
Międzyszkolny Klub Sportowy „Szafran” kierowany przez jego
współzałożyciela p.Eugeniusza Brzyżek nauczyciela W-F w Ze-
spole Szkół we Frydmanie we współpracy z nauczycielem W-F
w Sz.P. w Niedzicy p. Magdaleną Dunajczan Dolata, którzy to
nauczyciele wspólnie z nauczycielami W-F wszystkich Szkół
podstawowych gminy opracowują terminarz rozgrywek pod
kątem doboru dyscyplin, umożliwiających uczniom rozwój ich
predyspozycji fizycznych w różnych dziedzinach sportu.
W rozgrywkach wynikających z opracowanego na początku
roku szkolnego terminarza, systematycznie bierze udział sześć
Szkół: Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Trybsz, Kacwin, Niedzica,
Frydman, czasem dołączają się dzieci z Łapszanki i Falsztyna.
Takie spotkania sportowe to doskonała forma integracji
dzieci od najmłodszych lat. Już uczniowie klas I-III uczestniczą
w zawodach dla najmłodszych, czyli biorą udział w świątecznym
konkursie „Baw się razem z nami”. Każde zawody to ogromna
rywalizacja, ale zawsze zgodna z zasadami „Fair Play”. Dzieci
uczą się panować nad sposobami przejawiania własnych uczuć
i zachowań w sytuacjach zwycięstwa i porażki, potrafią podpo-
rządkować się regułom pracy zespołowej, powstrzymywać się od
zachowań, które naruszają zdrowie własne i cudze.
Uczniowie na zawody dowożeni są autobusem szkolnym,
wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy a najlepsi puchary i meda-
le, dzięki przychylności Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, który
finansuje sport szkolny. Zawody odbywają się w hali sportowej
w Niedzicy, sali gimnastycznej we Frydmanie i Łapszach Niżnych,
na boiskach: sportowych - LZS Frydman, Niedzica i szkolnych
- Frydman, Niedzica, Kacwin. Zawsze możemy liczyć na przychyl-
ność dyrektorów szkół, którzy są bardzo zaangażowani w zawody,
jak również dbają o ciepłą herbatę i drożdżówki dla dzieci.
Prowadzona jest również punktacja z poszczególnych
zawodów. W roku szkolnym 2008 / 2009 od września do marca
dzieci spotkały się na zawodach 6 razy:
• mini piłka ręczna (dziewcząt)” – 15.09.2008 / hala sportowa
w Niedzicy /
• indywidualne i drużynowe biegi przełajowe (chłopców
i dziewcząt) – 27.09.2008 / pole namiotowe Łęg /
• mini piłka ręczna (chłopców) – 20.10.2008 / hala sportowa
w Niedzicy /
• mini piłka nożna halowa – 29.10.2008 / hala sportowa
w Niedzicy /
• indywidualny i drużynowy turniej tenisa stołowego (dziew-
cząt i chłopców) – 22.11.2008 / Szkoła Podstawowa w Kacwinie
/
• „Świąteczny turniej „Baw się Razem z Nami”(dziewczynek
i chłopców kl. I – III) – 17.12.2008 / Szkoła Podstawowa we
Frydmanie /
Oprócz tego niektóre szkoły wzięły udział w zawodach:
• o Puchar Wójta gminy Łapsze Niżne w mini piłce nożnej
halowej (dziewcząt i chłopców kl. I – III oraz kl. – IV – VI) –
15.09.2008 / hala sportowa w Niedzicy / uczniowie Szkół Pod-
stawowych z gminy Łapsze Niżne
• III Międzynarodowym Masowym Biegu Pieniny 2008
Sport w Szkołach Podstawowych gminy Łapsze Niżne
w roku szkolnym 2008/2009