background image
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
22
Uczeń krempaskiego
gimnazjum laureatem XI
Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego „Ludzie ludziom
zgotowali ten los”
Celem konkursu było szerzenie prawdy i wiedzy hi-
storycznej o Auschwitz i Holocauście, upamiętnienie ofiar
i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem
była masowa zagłada.
Konkurs skierowany było do uczniów wszystkich typów
szkół, w wieku 11 - 15 lat i 16- 21 lat. Gabriel Łukasz- uczeń
klasy 3f Gimnazjum Nr l w Krempachach, po zwiedzeniu
niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz oraz
po sięgnięciu do dokumentacji i źródeł pisanych stworzył
pracę malarską przedstawiającą moment rozdzielenia
małego chłopca z matką, tuż po dotarciu do obozu.
Nawet niebo nad miejscem, gdzie ludzi pozbawiano
młodości, godności i życia, gęsto usiane jest ciemnymi
chmurami, a prześwitujące przezeń słońce, to nadzieja dla
tych, którzy jeszcze żyją i „radość dla uwolnionych z piekła
kaźni człowieczeństwa-dusz”.
Powyższą pracę Gabriel wykonał pod opieką konsulta-
cyjną nauczyciela plastyki tutejszego gimnazjum- mgr Ewy
Fudalewicz. Praca została zakwalifikowana do wystawy, co
czyni ucznia laureatem tego konkursu.
W jednej z poprzednich edycji na konkurs napłynęło 998
prac z Czech, Polski, Włoch, Rosji. Nagrodzono wówczas 32
prace, wyróżniono 41, a do wystawy zakwalifikowano 141.
Na razie nie znamy jeszcze ilości prac i laureatów tego-
rocznego konkursu, ale już teraz można mówić o niewąt-
pliwym sukcesie młodego artysty. Uczeń wraz z nauczy-
cielem opiekunem otrzymali zaproszenie na podsumowanie
konkursu do Tych, na 25 marca 2009 roku, gdzie wzięli udział
w uroczystej gali i koncercie.
red.
WIOSKA INTERNETOWA -
CENTRUM KSZTAŁCENIA
W GMINNYM OŚRODKU
KULTURY W NIEDZICY
Fundacja Regionalna Agencji Promocji Zatrudnienia
w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym
Optoland S.A., przy współfinansowaniu Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje
projekt na terenie gminy Łapsze Niżne "Wioska internetowa
- kształcenie na odległość na terenach wiejskich". W dniu 24
lutego 2009 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Niedzicy zostało otwarte centrum edukacji na odległość
tzw. wioska internetowa. Centrum Kształcenia daje moż-
liwość bezpłatnego korzystania z komputerów i internetu
każdemu mieszkańcowi terenów wiejskich, który zaintere-
sowany jest zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy
niezależnie od wieku, wykształcenia i sytuacji zawodowej.
W ramach projektu na terenie całej Polski utworzono 256
Centrów Kształcenia. Sieć Centrów Kształcenia na odległość
to system nowoczesnego nauczania, szczególnie ważny na
terenach wiejskich, mało rozwiniętych pod względem infra-
struktury telekomunikacyjnej i informacyjnej. E-edukacja
jest dla społeczności wiejskich innowacyjną metodą zdo-
bywania wiedzy, nie mniej efektywną niż nauka w ośrod-
kach szkoleniowych zlokalizowanych w miastach. Projekt
stanowi więc duże wyzwanie polegające na zniwelowaniu
różnic pomiędzy dostępem do informacji oraz możliwości
edukacyjnych wśród mieszkańców miast i wsi. Bardzo istot-
nym elementem jest upowszechnienie wiedzy w zakresie
technologii informatycznych, takich jak obsługa komputera
czy korzystanie z Internetu, dlatego każde Centrum Kształ-
cenia powstałe dzięki projektowi wyposażone jest w nowo-
czesny sprzęt komputerowy (10 stanowisk roboczych i 1
stanowisko serwerowe) z szerokopasmowym dostępem do
Internetu, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedial-
ny oraz dobrze zaopatrzoną biblioteczką multimedialną.
Możliwość skorzystania z komputerów i internetu w GOK
-u w Niedzicy jest przez cały tydzień od poniedziałku do
soboty w godzinach od 15.00 do 20.00. Zainteresowanych
serdecznie zapraszam.
Krystyna Milaniak