background image
17
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
Wendelin Haber
przewodniczącym Euroregionu
„Tatry” na kolejną kadencję
Znany Spiszak i długoletni wójt gminy Łapsze Niżne
Wendelin Haber został ponownie wybrany przewodniczą-
cym Rady Euroregionu „Tatry”. Nie byłoby w tym nic nad-
zwyczajnego, gdyby nie wyjątkowe zaufanie organizacji
zrzeszającej samorządy z pogranicza polsko-słowackiego.
Pan Haber przewodniczy bowiem Radzie Euroregionu na
przemian ze słowackim partnerem (wtedy jako wiceprze-
wodniczący) od 26 sierpnia 1994 roku, kiedy to podpisano
Umowę pomiędzy samorządami z Polski i Słowacji o utwo-
rzeniu transgranicznego związku „Euroregion Tatry”. Czło-
nek wielu organizacji, w tym również Związku Polskiego
Spisza. Żywo interesuje się problematyką regionalną, chęt-
nie uczestniczy w społecznych przedsięwzięciach i patrio-
tycznych uroczystościach. Pochodzi z rodziny Haberów,
a jego ojciec Wendelin Haber to spiski działacz plebiscy-
towy, a także inspektor szkolny i wójt gminy Łapsze Niżne
w II Rzeczypospolitej. Był człowiekiem uczciwym i wiel-
kim patriotą, który pomimo swojego stanu zdrowia z nie-
zwykłym poświęceniem służył Łapszom i ziemi spiskiej.
Bolesnym doświadczeniem w rodzinnych dziejach, a także
w historii Spisza i Polski, była śmierć profesora Józefa Wi-
śmierskiego zamordowanego w Spiskiej Starej Wsi podczas
akcji plebiscytowej w 1920 roku przez słowacką bojówkę.
Profesor był wujem naszego przewodniczącego.
XV Kongres Związku Euroregion „Tatry” odbył się
w Jabłonce 12 marca 2009 roku. Wybrano na nim nowe
władze na lata 2009-2010. Wybory władz były odzwiercie-
dleniem pozytywnej oceny dotychczasowych działań Rady.
Oprócz Wendelina Habera jako przewodniczącego w nowej
Radzie znaleźli się także: Paweł Dziuban - wójt Gminy Łap-
sze Niżne, Antoni Karlak - wójt Gminy Jabłonka, Grzegorz
Niezgoda - burmistrz Szczawnicy, Waldemar Serwiński, bur-
mistrz Muszyny, Andrzej Skupień - Wicestarosta Tatrzański
i Bogusław Waksmundzki, członek Zarządu Powiatu Nowo-
tarskiego. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Adam Sawina - radny Gminy Raba Wyżna, Edward Tybor
- Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego, Waldemar
Wojtaszek - wójt Gminy Czorsztyn. Do Euroregionu pod-
czas zjazdu przyjęto dwie gminy: Spytkowice i Mszanę Dol-
ną. Uchwalono też deklarację o utworzenia nowej struktury
tzw. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorial-
nej. Chodzi też o to, aby siedziba nowej polsko-słowackiej
struktury znajdowała się w Nowym Targu. Nowy Targ bo-
wiem od początku funkcjonowania Euroregionu był podpo-
rą jego działalności, zwłaszcza w trudnym okresie rządów
V.Meciara na Słowacji. Duże zasługi dla tej instytucji mają
burmistrzowie Nowego Targu. Przychylność okazywał wie-
lokrotnie zarówno Marek Fryźlewicz, jak i wiceburmistrz
Eugeniusz Zajączkowski, wieloletni członek Rady. Sekre-
tariatem tejże rady od czasu powołania „Euroregionu” jest
Antoni Nowak z Nowego Targu, kierujący przedtem Miej-
skim Ośrodkiem Kultury. W mediach lokalnych po Kongre-
sie rozgorzała dyskusja o niepowołaniu do rady przedsta-
wicieli samorządu miasta Nowego Targu, co rzekomo ma
ograniczyć dostęp do środków finansowych na przedkła-
dane przez miasto i jego mieszkańców projekty. Z praktyki
jednak wiadomo, że projekty podlegają obiektywnej ocenie
i nie są związane z żadnym kumoterstwem, czy ulgą z tytu-
łu zasiadania wójta, czy burmistrza w Radzie Euroregionu.
Burmistrzowie Nowego Targu są osobami znanymi i szano-
wanymi, podtrzymują też przyjacielskie kontakty z innymi
miastami i gminami. Pozytywnie trzeba ocenić wybór An-
toniego Karlaka z Jabłonki z uwagi na duże projekty trans-
graniczne na Orawie, a także Bogusława Waksmundzkie-
go, członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego, czyli osoby
zorientowanej w sprawach miasta i całego powiatu. Media
i komentatorzy nie ukrywali zaskoczenia wyborem Pawła
Dziubana, aktualnego wójta gminy Łapsze Niżne do Rady
Euroregionu. Łapsze Niżne z dawien dawna nazywano „małą
Warszawą”. Być może dlatego w jednej z gazet padła nawet
sugestia, aby siedziba nowej transgranicznej struktury zna-
lazła się w Łapszach Niżnych, a językiem obowiązującym
była gwara spiska. Nie dopowiedziano tylko, czy inne gwary
małopolskie na zasadzie rotacji będą także równoprawnie
traktowane.
JB
Od lewej: Wendelin Haber, Franciszek Payerhin,
Zbigniew Proszowski w czasie konferencji
„Spiszaków droga do Polski”, Jurgów , 9.11.2008 r.
Jabłonka na Orawie – prezydium Kongresu