background image
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
8
ka. Dzięki staraniom księdza proboszcza wszyscy wierni
otrzymali tekst tej pięknej modlitwy. Ks. Biskup uroczyście
pobłogosławił wiernych, a następnie ks. Proboszcz zapro-
szonych gości zaprowadził na obiad do Sali pod kościołem.
W przyjęciu uczestniczyło około 80 osób.
Instalacja relikwii Błogosławionego ks. Józefa Stanka
pallotyna, to wielki akt kultu, liczący się w Jego procesie
kanonizacyjnym. Wspaniale zorganizowana uroczystość,
pięknie ukształtowana liturgia umocniła naszą wiarę i miłość,
przybliżyła powstańcom postać Błogosławionego Józefa
Stanka, bohaterskiego kapłana Powstania Warszawskiego.
Liczna rodzina błogosławionego, wspólnota parafialna
w Łapszach Niżnych oraz tamtejsza Szkoła Podstawowa,
która nosi imię Błogosławionego ks. Józefa Stanka, łączyła
się duchowo w wielkiej uroczystości instalacji Jego relikwii
w kościele Przy ulicy Zagórnej w Warszawie.
Bogu niech będą dzięki za piękną i udaną uroczystość.
Ks. Henryk Kietliński SAC
na czele z żołnierzami zgrupowania AK „Kryska”, grupa har-
cerzy i harcerek z ZHP-u, dzięki szczególnym staraniom Pana
Tadeusza Drabika, oraz pani Maria Chojecka- Stypułowska
PS. „Kama” z Batalionu „Parasol”, a także przedstawiciele
miejscowych władz samorządowych.
Wierni miejscowej parafii oraz goście z Warszawy i oko-
licy wypełnili po brzegi wspaniałą, odnowioną, nowoczesną
świątynię. Piękne śpiewy liturgiczne wykonał chór sióstr.
Na zakończenie dostojnej Liturgii Eucharystycznej, słowa
wdzięczności dla ks.
Biskupa, organiza-
torów i wszystkich
uczestników Mszy
św., wypowiedział
ks. Wiceprowincjał
Czesław Paryszek
SAC. Przemówił
również ks. Po-
stulator Henryk
Kietliński, który
poinformował, że
prowadzimy aktu-
alnie proces kano-
nizacyjny 108 Bło-
gosławionych pol-
skich męczenników.
Wyjaśnił również że w procesie kanonizacyjnym oprócz
żywego kultu, gorącej modlitwy o łaski, potrzebny jest cud
dokonany za pośrednictwem Błogosławionego i uznany
przez komisję kościelne, zgodnie z obowiązującym Prawem
Kanonicznym. Ks. Postulator, a zarazem Kapelan Środowisk
Kombatanckich wyraził szczególne podziękowania dla żoł-
nierzy zgrupowania AK „Kryska”. Wyróżnił panów : inż.
Ryszarda Szkrzypczaka, Janusza Dereźińskiego i Tadeusza
Drabika. Pozdrowił bardzo serdecznie wszystkie poczty
sztandarowe. Wdzięcznie podkreślił udział harcerzy, którzy
pomagali także w rozprowadzaniu materiałów informujących
o błogosławionym J. Stanku.
Ks. Proboszcz, jako gospodarz miejsca uroczystości,
zamykając piękną uroczystość instalacji, relikwii Bł. Ks. J.
Stanka, serdecznie podziękował głównemu celebransowi, ks.
Bp. Piotrowi Jareckiemu, Księżom Pallotynom, Powstańcom
i harcerzom. Natomiast pocztom sztandarowym i chórowi za
piękne śpiewy podziękował ks. Prałat Aryszuk. Oświadczył
on również że już w sobotę poprzedzającą naszą uroczystość
przewodniczył wieczornej Mszy św. i wygłosił kazanie
o Bł. ks. Józefie Stanku oraz że dał wiernym do ucałowania
relikwie Błogosławionego. Także przedstawiciele środo-
wiska Żołnierzy A.K. Zgrupowania „Kryska” Pan Ryszard
Skrzypczak- Przewodniczący Zarządu i Pan Janusz Dereziń-
ski wręczyli J. E. ks. Bp Piotrowi Jareckiemu piękny bukiet
kwiatów i podziękowali za przewodniczenie uroczystości.
Ostatnią czynnością bogatej Liturgii było przeniesienie
Relikwii od ołtarza głównego do bocznej kaplicy i umiej-
scowienie ich w przygotowanej niszy. Następnie ks. Biskup
odmówił modlitwę do Błogosławionego ks. Józefa Stan-
Ocalić od zapomnienia
VII Regionalny Konkurs im. bł. ks. Józefa Stanka organi-
zowany przez Szkołę Podstawową w Łapszach Niżnych.
1. Temat konkursu: „Spisz na fotografii- kartki do
kalendarza”.
Celem tegorocznej edycji konkursu im. ks. Józefa Stanka
(Patrona Szkoły) organizowanego przez SP w Łapszach Niż-
nych jest udokumentowanie na fotografii szczególnie cieka-
wych zdaniem uczestnika konkursu pejzaży, obiektów archi-
tektury spiskiej, ludzi, sytuacji. Zakres obiektów do sfotogra-
fowania jest wprawdzie obszerny, ale jury konkursu oprócz
tematu zwróci uwagę na jakość i sposób ujęcia sfotografo-
wanego obiektu. Prace konkursowe ( minimum 3 sfotogra-
fowane tematy- obiekty) należy dostarczyć w formie elek-
tronicznej ( na płycie CD) i wydruku (zdjęcie) wraz z opi-
sem tematów sfotografowanych i metryczką autora (podać
imię, nazwisko, adres, wiek, w przypadku uczniów podać
szkołę). W konkursie mogą brać udział wszyscy bez ogra-
niczeń wiekowych.
Prace należy składać osobiście lub nadsyłać w koper-
cie ( zabezpieczyć CD przed zniszczeniem) na adres Szko-
ły ( ul. Długa 12, 34- 442 Łapsze Niżne) w nieprzekraczal-
nym terminie do 2.06.2009r. (wtorek). Ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie nagród za udział i za zajęcie miejsc nastą-
pi w czwartek 18.06.br. od godz. 10
30
w holu Szkoły SP
Łapsze Niżne.
Nagrodą główną jest bezpłatny udział w kilkudniowej
wycieczce (wrzesień 2009r.) do Warszawy i do innych miejsc
związanych z patronem szkoły organizującej ten konkurs.
Wszystkie wątpliwości związane z regulaminem kon-
kursu można wyjaśnić osobiście lub telefonicznie w Szkole
Podstawowej w Łapszach Niżnych (tel/fax 2659547).
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Dyrektor SP mgr Julian Kowalczyk
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG