background image
7
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
Uroczysta instalacja Relikwii
Błogosławionego
ks. Józefa Stanka SAC
W Warszawie odbyła się niezwykła uroczystość ku
nieskończonej chwale Boga, gorącej czci Bł. ks. Józefa
Stanka, pallotyna, kapelana Armii Krajowej i pożytkowi
ludu Bożego.
Oto dnia 30 listopada 2008 r., w I niedzielę Adwentu,
podczas Mszy św., o godzinie 13 00, w kościele Matki Bożej
Częstochowskiej, Patronki Armii Krajowej, w Warszawie,
przy ulicy Zagórnej, dokonaliśmy uroczystej instalacji
Relikwii Błogosławionego ks. Józefa Stanka, PS. „Rudy”,
który poniósł męczeńską śmierć dnia 23 września 1944
roku, pełniąc misję kapelańską na Czerniakowie podczas
Powstania Warszawskiego.
Prawie dwa lata trwały przygotowania do aktu instala-
cji. Uzgodniono lokalizację Relikwiarza w bocznej kaplicy
kościoła. Wykuto ścianie odpowiednią niszę, otoczoną płytą
marmurową, w jasnym kolorze, ze stosownym napisem,
a wnętrze niszy zabezpieczono drzwiczkami i szybą. Na
piękny Relikwiarz skierowane jest mocne oświetlenie. Dzięki
temu każdy, kto zbliży się do kaplicy, oczy swoje zwróci ku
Relikwiom Błogosławionego.
Pracami związanymi z instalacją zajmowali się Żołnie-
rze ze Środowiska zgrupowania AK „Kryska”, na czelne
z przewodniczącym Zarządu Środowiska, panem Ryszar-
dem Skrzypczakiem. W miejscach publicznych Stolicy
rozwieszono ogłoszenia o mającej się odbyć uroczystości.
Wiele osób otrzymało imienne zaproszenie do udziału
w uroczystości. Z tekstu zaproszenia dowiadujemy się, kto
był odpowiedzialny za zorganizowanie tej niecodziennej
liturgii. A mianowicie: ks. Proboszcz, Księża Pallotyni,
Związek Powstańców Warszawskich i Środowisk Żołnierzy
Zgrupowania AK „Kryska”.
Także w prasie („Nasz Dziennik”, „Rzeczpospolita”)
zamieszczono informacje o planowanej instalacji relikwii
bł. Ks. Józefa Stanka SAC. Jeden z powstańców, pan Janusz
Dereziński, przygotował na wprowadzenie do liturgii eu-
charystycznej, rzeczowy tekst, który przytaczam w całości,
ponieważ dużo nam mówi o żywym kulcie naszego Błogo-
sławionego w środowisku powstańczym. Oto on: „Z wielkim
i należnym szacunkiem, my Powstańcy Warszawscy 1944
roku oddajemy cześć naszemu Powstańczemu Kapelanowi
– Błogosławionemu Księdzu Józefowi Stankowi – palloty-
nowi- kapelanowi Armii Krajowej- o pseudonimie „Rudy”,
którego relikwie zostają właśnie umieszczone w kościele
Matki Boskiej Częstochowskiej – Patronki Armii Krajowej
w Warszawie przy ulicy Zagórnej.
Tu, na tym terenie, podczas Powstania Warszawskiego,
ks. Józef Stanek, pełnił swą palotyńską misję w ekstremalnie
trudnych, niebezpiecznych warunkach i okolicznościach-
wśród powstańców walczących o suwerenność swej Oj-
czyzny. To zupełnie niedaleko stąd Nasi wrogowie pojmali
GO i z zemsty
za Jego patriotyczno- religijną i samarytańską
działalność dokonali na Nim barbarzyńskiego zabójstwa.
Błogosławiony ks. Józef Stanek poniósł męczeńską
śmierć
- bo był rozumnym człowiekiem
- bo był księdzem
- bo był pallotynem i wypełniał misję wśród Powstańców
Warszawskich i ludności Warszawy
- bo Jego misję nasi wrogowie uznawali za coś bardzo
groźnego dla nich
- bo był Polakiem i kochał Polskę od gór po Bałtyk,
- bo był bezwzględnie wierny Bogu i Ojczyźnie.
Niech wzorzec życia naszego BŁOGOSŁAWIONEGO
KSIĘDZA JÓZEFA będzie przewodnikiem działania dla
Chrześcijańskiej Polski”
Liturgii Eucharystycznej przewodniczył ks. Bp. Piotr
Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.
On też wygłosił homilię nawiązując do kapelańskie służby
i męczeńskiej śmierci Błogosławionego K. Józefa Stanka.
Słowo powitania skierował do zebranych ks. proboszcz prałat
dr Włodzimierz Artyszak. Delegacja parafialna wręczyła
ks. Biskupowi wiązankę czerwonych róż i wypowiedziała
serdeczne życzenia. Delegacja parafialna wręczyła ks. Bisku-
powi wiązankę czerwonych róż i wypowiedziała serdeczne
życzenia. Ołtarz otoczyły liczne poczty sztandarowe.
We mszy św. uczestniczyli Księża Pallotyni: ks. Wice-
prowincjał Czesław Paryszek, ks. Postulator Henryk Kietliń-
ski. Ks. notariusz Jacek Wierzba, ks. prof. Roman Forycki,
ks. sekretarz ds. Misji Grzegorz Młodawski, ks. Kazimierz
Nowak, przedstawiciel Instytutu Teologii Apostolstwa oraz
ks. Jerzy Błaszczak jako delegat wspólnoty palotyńskiej
w Ożarowie Mazowieckim. W uroczystości wzięła udział
także delegacja Sióstr Pallotynem Misjonarek Apostolstwa
Katolickiego. Ponadto na uroczystości Kapelana Powstań-
czego przybyli Żołnierze wielu Środowisk Powstańczych,
Kaplica pw. bł. ks. Józefa Stanka
w Muzeum Powstania Warszawskiego, fot. JK