background image
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
10
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Jasełka pt.:„Pójdźmy wszyscy do stajenki” odbyły się
w Kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Nowej Białej 28 grudnia 2008r. Przedstawiły je miejscowe
dzieci i młodzież pod czujnym okiem kierownik Biblioteki
Publicznej w Nowej Białej – Moniki Luberdy.
Przygotowania do Jasełek pt.:„Pójdźmy wszyscy do
stajenki” rozpoczęły się już na początku grudnia 2008r.
W większości odbywały się w pomieszczeniach Biblioteki
Publicznej w Nowe Białej, a młodzi aktorzy nie szczędzili
czasu na liczne próby, zawsze przychodzili chętnie i z wiel-
kim zaangażowaniem w nich uczestniczyli. Dzieci i mło-
dzież uczestniczyły w naukach nowych kolęd i pastorałek.
Dwie dziewczyny doskonaliły techniki gry na gitarze, gdyż
była ona jednym z instrumentów potrzebnym do realizacji
przedstawienia. Wszystkie nauki, począwszy od wskazó-
wek aktorskich, poprzez choreografię, a skończywszy na
wytycznych do gry na gitarze, udzielała Monika Luberda -
kierownik Biblioteki Publiczne w Nowej Białej. Próby przed
przedstawieniem odbywały się także w kościele parafialnym
pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dzięki przychylności
ze strony księdza proboszcza. Tam wszyscy zaznajamiali się
z sceną, mikrofonami i ilością miejsca potrzebną do ruchu
scenicznego.
Premierowe wystąpienie odbyło się 28 grudnia br.,
w niedzielne popołudnie, zaraz po Mszy świętej o godz.
15:00, kiedy to młodzi aktorzy wystąpili przed tutejszą
publicznością. Wykonawcy ciężko pracowali nad swoimi
rolami, próbując przekazać swoim widzom głębokie przesła-
nie o Maleńkiej Miłości, która przychodzi do każdego serca.
Ważne jest, żeby ludzie pamiętali, że darowany uśmiech, nie
tylko w czasie świątecznym, ale i na co dzień, powoduje Boże
Narodzenie w duszy innego człowieka. I taką właśnie rado-
ścią dzieci i młodzież dzieliły się podczas Jasełek. Pomiędzy
dialogami wszyscy wspólnie kolędowali, bądź wsłuchiwali
się w pastorałki przygotowane przez aktorów. Przygrywał
im na organach pan organista Julian Długi oraz na gita-
rach Monika Luberda, Katarzyna Bednarczyk i Angelika
Kołodziej.
Monika Luberda
Natchnienia szukaj w górze
Rozważania oparte na malowidłach
kościoła w Kacwinie
W kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Ka-
cwinie zostało niedawno odnowione sklepienie nawy głów-
nej. Pozwala to na przyjrzenie się dokładniej freskom wyko-
nanym w 1944r. przez Mikołaja Stelmacha z Rużomberku.
Powstałe na suficie świątyni ilustracje zastąpiły zniszczoną
polichromię z 1716r. Malowidła ilustrują sceny ze Starego
i Nowego Testamentu, jak: Wyjście Żydów z Egiptu, Ofiara
Melchizedeka, Ofiara Noego, Powrót syna marnotrawnego,
Ofiara Abrahama czy Chrzest Jezusa w Jordanie. Jednak
ostatnia z rycin, zapewne z uwagi na czas wojennych zmian,
została dokończona dopiero w latach 60.XX wieku. Sym-
bolika odnowionych scen skłania do refleksji. Mieszkańcy
Kacwina mieli okazję zapoznać się z historią biblijnych ob-
razów w czasie adwentowych rozważań. Jednakże podjęte
wówczas tematy nie tracą nadal niczego ze swojej aktual-
ności, bowiem zostały powiązane z istotnymi wartościami
w naszym życiu. Oto jedna z nich – wdzięczność.
Dom Boży, świątynia – miejsce spotkania człowieka
z Bogiem. Ale to nie tylko miejsce modlitwy. Kościół to
miejsce składania Najświętszej Ofiary. Każda Msza święta
to ponowienie ofiary, bezkrwawej ofiary Jezusa. Od wieków
ludzie wierzący składali ofiary na cześć Boga. W czasach
Starego Testamentu nie mogli w ten sposób wynagrodzić za
grzechy. Chcieli przynajmniej zyskać przychylność Boga,
Jego łaskawość i miłosierdzie. Była to ofiara przebłagania.
O tym wymiarze spotkania człowieka z Bogiem przypomina-
ją malowidła na sklepieniu nawy kościoła w Kacwinie. Nad
wejściem do świątyni jedna z biblijnych scen – ofiara No-
ego. Bóg zsyła na ziemię potop. To swoistego rodzaju kara
za grzechy – niewierność względem Boga. Ale choć karze,
jest w swym działaniu sprawiedliwy. Nie jest mściwy, bez-
względny. Ocali z potopu rodzinę Noego. Jemu zapowiada
Scena ze sklepienia – Ofiara Noego