background image
23
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
Młody człowiek najchętniej poznaje świat zdobywa-
jąc własne doświadczenia. Do takiej nauki rzadko trze-
ba kogoś zmuszać. Zadaniem dorosłych jest więc dawanie
dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego uczestnictwa
w procesie edukacyjnym.
Taki cel przyświecał nauczycielom Gimnazjum w Łap-
szach Niżnych, którzy pod koniec marca przygotowali sze-
reg imprez, dzięki którym uczniowie czynnie przyswajali
pewne umiejętności.
O tym, że uprawianie sporu utrzymuje nasz organizm
przy zdrowiu, nie trzeba nikogo przekonywać. Aby te słowa
nie zostały tylko teorią, 20 marca 2009 r. został zorgani-
zowany na Kotelnicy w Białce Tatrzańskiej Dzień Spor-
tów Zimowych. Wzięli w nim udział gimnazjaliści z Łapsz
Niżnych oraz z Frydmana. Pogoda w tym roku wyjątkowo
dopisała, dosypując nam stale świeżego puchu. Uczniowie
na nartach lub deskach snowboardowych, w kaskach na gło-
wach, porównywali swoje umiejętności sportowe, korzysta-
jąc ze wszystkich tras zjazdowych, jakimi dysponuje Kotel-
nica. Bardziej zaawansowani w uprawianiu sportów zimo-
wych udzielali też rad słabiej jeżdżącym, wprowadzali w taj-
niki narciarstwa. Oczywiście nie mogło się obyć bez zawo-
dów, w których pierwsze miejsce wśród chłopców zdobył
Jakub Kuszczak z kl.Id, natomiast
wśród dziewczyn – Edyta Kondel-
ka z kl.IIb. Celem imprezy były:
zachęta do aktywnego spędzania
wolnego czasu na świeżym powie-
trzu, umiejętna rywalizacja pod-
czas zawodów, radość ze współ-
zawodnictwa.
Kolejną możliwość wykaza-
nia się twórczymi pomysłami da-
wał Wiosenno – Teatralny Dzień
Zdrowia zorganizowany 23 mar-
ca 2009r. wśród łapszańskich gim-
nazjalistów. Impreza była połączeniem Dnia Wiosny, Dnia
Zdrowia oraz Dnia Teatru i rozpoczęła się od występu na-
szego zespołu regionalnego. Do zadań uczniów z klas pierw-
szych i drugich należało przygotowanie scenek teatralnych
o zdrowym trybie życia. Oto niektóre tytuły sztuk: „Inter-
wencja warzywna”, „Dzień dobry, łakomczuszku”, „Bondu-
elle”, „Wasze zdrowie”. Natomiast klasy trzecie wykonywa-
ły na ten temat plakaty, promując w ten sposób, na przykład,
jedzenie warzyw słowami: „Jedz owoce i jarzyny, w nich
mieszkają witaminy, kto je sobie lekceważy, musi chodzić
do lekarzy”. Wszystkie zespoły klasowe wykazały się dużą
inicjatywą, niejednokrotnie zaskoczyły pomysłowością po-
dejścia do tematu głównego. Niejeden uczeń ukazał się w no-
wym świetle, z zupełnie nieznanej dotąd strony, czym udo-
wodnił sobie i innym, że stać go na bardzo wiele, tylko musi
sam tego chcieć. Impreza przypomniała o zdrowym żywie-
niu także poprzez konkursy sałatek, konkurs wiedzy o zdro-
wym żywieniu. Z kolei nawiązaniem do Dnia Teatru był
przeprowadzony konkurs wiedzy o teatrze oraz konkurs stro-
jów. Wszyscy z uśmiechem na ustach wspominają ten dzień,
którego dewizą mogą być słowa: „bawiąc, uczyć”. bm
Z życia Gimnazjalistów z Łapsz Niżnych
Mieszkańcy Krempach
oddawali honorowo krew
Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
działającego pod opieką ks. prob. Jana Wróbla, już po raz
trzeci zorganizowali w świetlicy remizy strażackiej w Krem-
pachach akcję oddawania krwi na rzecz potrzebujących.
Tak jak poprzednio ekipa Stacji Krwiodawstwa Od-
działu z Nowego Targu zasilona służbami technicznymi
z Krakowa tym razem pod nadzorem lek. medycyny Daniela
Pelczarskiego, obsłużyła 41 osób przystępujących do akcji,
z czego po wstępnej selekcji krew oddało 38 krwiodawców.
Ze społecznej akcji „Krew to życie” uzyskano około 17 litrów
życiodajnego leku.
Jak zapewniają młodzi organizatorzy, następną akcję
przewidują za pół roku. Wobec powyższego, wspólnie po-
dziękujmy organizatorom za piękny gest oraz honorowym
dawcom krwi za włożony trud.
red.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG