background image
25
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
ciśnienia atmosferycznego zatruwają nie tylko powietrze,
ale też opinię o nas samych. Ludzie, którym leży na ser-
cu ochrona środowiska od dawna postulują, że najlepszym
sposobem dotarcia do starszych są dzieci i młodzież. One
szybko przyswajają oczywiste prawdy, a ze swoją wiedzą
i przekonaniem idą do rodzinnego domu stając się „straż-
nikami” środowiska. Mając na względzie dobro wspólne
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzepiskach, Grocholów Potok
zainicjowała konkurs pt. „Chrońmy przyrodę Gminy Bu-
kowina Tatrzańska”. Niezwykle ważnym był fakt objęcia
patronatem całego przedsięwzięcia przez wójta gminy Syl-
westra Pytla, który podszedł do problemu ze zrozumieniem
i wraz z Franciszkiem Waliczkiem, przewodniczącym Rady
Gminy wspierał podjętą akcję. W ramach promocji czystego
powietrza odbył się happening na terenie Czarnej Góry, Rze-
pisk, Jurgowa i Brzegów. W dniu 11 lutego br. W Ośrodku
Rekolekcyjnym Księży Marianów w Rzepiskach, Grocho-
lów Potok, miało miejsce podsumowanie konkursu ekolo-
gicznego, w którym wzięło udział 8 szkół podstawowych
naszej gminy. Sam konkurs rozłożony był na kilka etapów,
a rozpoczął się już w listopadzie 2008 r. Regulamin zakła-
dał wykonanie przez szkoły 10 zadań, w tym m.in. peda-
gogizację rodziców, przeprowadzenie w szkołach lekcji
wychowawczych o tematyce ekologicznej, udział uczniów
w happeningu, inscenizacje oraz konkurs wiedzy. Najlep-
szą okazała się Szkoła Podstawowa w Brzegach, uzysku-
jąc certyfikat „Szkoła Ekologiczna” oraz główną nagrodę
w postaci aparatu cyfrowego. Drugie miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa nr 1 Rzepiska, Bryjów Potok, trzecie miejsce
uzyskała Szkoła Podstawowa w Białce Tatrzańskiej. Wyróż-
nienie otrzymały szkoły podstawowe Czarna Góra nr 1 i nr
2, Bukowina Tatrzańska, Jurgów. Naszymi sponsorami byli:
Zamek „Dunajec” w Niedzicy, Gminna Spółdzielnia „Samo-
pomoc Chłopska” w Bukowinie, Urząd Gminy Bukowina
Tatrzańska, Rada Rodziców SP 2 w Rzepiskach.
DM
Zdrowie człowieka:
dar Boga, o który
musimy zadbać
Najnowsze badania potwierdzają, że spalanie śmieci
w paleniskach domowych, szczególnie spalanie opakowań
plastikowych, gum, ubrań, pampersów, itp. Jest szczególnie
niebezpieczne dla środowiska naturalnego, a tym samym dla
zdrowia człowieka. Powstałe w wyniku spalania dioksyny
mogą wywołać groźne choroby, w tym choroby nowotwo-
rowe. Zanieczyszczone powietrze wdychane jest przez czło-
wieka, a opadający pył wchłaniany przez rośliny. W efekcie
drogą pokarmową (poprzez skażone mleko i mięso), a także
przez oddychanie trucizny dostają się do organizmu ludzkie-
go. Brak świadomości zagrożenia wśród niektórych miesz-
kańców zauważyły władze gminy Bukowina Tatrzańska,
dlatego listopadzie ub. roku w kościołach odczytano w tej
sprawie apel wójta gminy. Turystów i narciarzy drażnią dy-
miące czarnym dymem kominy, które w przypadku niskiego