background image
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
36
Skałka – wzgórze wapienne nad Dursztynem stało się
miejscem, które przez charyzmat Pani Mieczysławy Fary-
niak rozpropagowało tę niewielką miejscowość i kawałek
skały na cały Spisz, Polskę a nawet za granicę. Bliska Mała
Ojczyzna – Skałka Dursztyńka jest miejscem pełnym tajem-
nic. Pani Faryniak miała wielki wpływ na zmianę otoczenia
w tej wsi, na sferę duchowo – religijną, kulturalną, naukową
i nawet wizualną zmianę miejsca. Trafiła do Dursztyna dzięki
znajomości z nauczycielką Teklą Helebrand pracującą w tu-
tejszej szkole. Spotkała ją w czasie wypoczynku na Helu.
Była zachwycona
opowieściami o tym
odludnym zakątku.
W końcu tu przybyła.
Zachwytom jej nie
było końca. Oczaro-
wało ją piękno kra-
jobrazu. Ze Skałki
roztaczała się pano-
rama na Dursztyn,
pasmo Tatr, Pienin,
Gorc i Babiej Góry.
To była jej „Świę-
ta Góra”. Zwracała
szczególną uwagę
na walory przyrod-
nicze, pragnęła żyć
w ciszy i spokoju.
Skałka stała się miej-
scem, w którym Pani
Faryniak odnalazła
siebie, wewnętrzny spokój i harmonię po zawiedzionej mi-
łości. Zamieszkała tam i wybudowała domek mieszkalny,
który przylegał do stodółki. Jej jedyny niewielki pokoiczek
posiadał dwa okna. Jedno na wschód drugie na południe.
Pani Faryniak przed śmiercią
Rękopis listu do Pani Mieczysławy od papieża Jana Pawła II
Rękopis listu do Pani Mieczysławy od papieża Jana Pawła II
SKAŁKA I JEJ TAJEMNICE
Wyposażeniem była prycza drewniana do spania, kufer,
półeczki na książki, lampa naftowa, stolik i obrazy. W dru-
gim pokoiku stał piec grzewczy, półki na książki, prycza
do spania, szafka na naczynia. Na górze przy samej drodze
była studnia z kołowrotem z dobrą źródlaną wodą. Niżej
w skale wydrążona była przez Macieja Sołtysa grota Michała
Archanioła, w której w czasie wojny pani Mieczysława prze-
chowywała rodzinę żydowską - Rajców. Po prawej stronie,
stała kaplica Ducha Św., której budowę rozpoczęto w 1959r.,
a ukończono w 1960r. Była pierwszym domem letniskowym
Pani. Mieści się tam ołtarzyk z wykonaną w drzewie postacią
Ducha Świętego w kształcie gołębicy. W kaplicy były i nadal
są klęczniki i krzesła. P.M wszystkich gości przybywają-
cych na Skałkę zapraszała do świątyńki, odmawiała długie
modlitwy, często śpiewała. Prowadziła chór „Aniołki” dla
dzieci, grała na instrumentach takich jak: mandolina, lira
i akordeon. W kaplicy po prawej stronie widnieje figurka