background image
13
„Na Spiszu” nr 4 (69) 2008 r.
członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy.
Zdarzenie, w które zostałem zaangażowany przez doro-
słych ,wpłynęło w zasadniczy sposób na dalsze koleje mo-
jego życia. Zaznałem wielu upokorzeń i głodu.
Kończąc, pragnę przeprosić za moje nieśmiałe przypo-
mnienie czynu, który okazał się mało efektywny i spowodo-
wał w moim życiu daleko idące zmiany, szczególnie bolesne 
z powodu rozłąki z najbliższymi. Ale, dzięki  mojemu bra-
tu Rudolfowi i pomocy państwa polskiego zdobyłem wy-
kształcenie i interesującą mnie pracę zawodową. Miejsce na 
WŁASNEJ  ZIEMI w otoczeniu pięknej przyrody pozwala 
optymistycznie czekać na WIELKOM  PROWDE.                                                                      
Franciszek Payerhin
Nacieszyć oko przy tablicy
W ramach działań związanych z unijnym programem 
Leader
postało Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okoli-
cy, które swym zasięgiem obejmuje wszystkie miejscowo-
ści z terenu gminy Łapsze Niżne, Nowy Targ i Bukowina 
Tatrzańska. Z pośród wielu spraw, które stowarzyszenie 
podejmuje, zarówno mieszkańcom jak i turystom naj-
bardziej podobają się tablice informacyjne o miejscach 
i miejscowościach związanych z naszym regionem. Ta-
blice opracowywały zespoły z poszczególnych wsi, one 
też dostarczały opisy i zdjęcia do realizującego tablice 
Daniela Młynarczyka z Jurgowa. Tablice stanowią ważne 
źródło informacji, a także miłych doznań, gdyż wykona-
ne są estetycznie. Na wielu z nich oko cieszą niezwykle 
kolorowe zdjęcia i lokalne panoramy. 
(red)
W imieniu redakcji i Stowarzyszenia Rozwoju Spisza 
i Okolicy skłądam serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom, które pomogły w opracowaniu tekstów tablic, 
użyczyły zdjęć i przyczyniły się do umieszczenia tablic 
w terenie.
Redaktor naczelny i Prezes SRSiO Julian Kowalczyk
Tablica informacyjna na Trybsiance nt. okopów z czasów
II wojny światowej na Spiszu. Treść tablicy przygotował
Franciszek Payerhin, który jako pierwszy próbował zainteresować
tematem okopów Urząd Gminy a później Stowarzyszenie.
Jan  Silan  i Andrzej  Silan  pozostali  w  Czechosłowa-
cji. Obaj zostali aktorami. Jan został uhonorowany tytułem 
„Zasłużony artysta „ i został mianowany dyrektorem teatru 
w Preszowie. Andrzej grał w teatrze kierowanym przez brata 
Jana. Po wielu latach (1990) spotkałem się z nimi przypad-
kowo po spektaklu w preszowskim teatrze. Nie wiem, czy 
jeszcze żyją.
W październiku 1946 roku, na rozprawie sądowej, w Są-
dzie dla Nieletnich w Lewoczy, zostałem  UNIEWINNIO-
NY.
Po  paru  przymiarkach,  na  prośbę  mojego  brata  Ru-
dolfa, za akceptacją moich rodziców ,w dniu 26 listopada 
1946 roku , przekroczyłem legalnie już istniejącą granicę 
czechosłowacko-polską w Golembargu (obecnie Lysa nad 
Dunajcom) i dotarłem do Zakopanego, gdzie w Państwo-
wym Liceum Pedagogicznym zdałem w 1949 roku ,matutę 
i otrzymałem uprawnienia do pracy w szkolnictwie pod-
stawowym. Inspektor szkolny w Nowym Targu , nakazem 
pracy, skierował mnie do pracy w szkole podstawowej ze 
słowackim językiem nauczania w Łapszach Niżnych. Stąd 
,po roku  pracy, udałem się na studia w Uniwersytecie Ja-
giellońskim w Krakowie, które ukończyłem w 1955 r. Po 
studiach pozostałem w Krakowie i podjąłem pracę zawo-
dową w służbie zdrowia.
Po43.latach pracy przeszedłem na emeryturę i powróci-
łem do mojego miejsca urodzenia, gdzie poświęciłem swój 
czas na rzecz mieszkańców Spisza. Przez moich ziomków 
zostałem wybrany na radnego. Tę funkcję społeczną pełni-
łem przez dwie kadencje ( 8 lat  ).Przez  4 lata byłem człon-
kiem Zarządu Gminy a następne  4 lata sprawowałem funk-
cję Przewodniczącego Rady Gminy w Łapszach Niżnych. 
Obecnie jestem członkiem redakcji gazety „ Na Spiszu”, 
członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Polskiego Spisza, 
członkiem  Komisji  Informacyjnej  Euroregionu  TATRY, 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG