background image
9
„Na Spiszu” nr 4 (69) 2008 r.
III Rajd Niepodległościowy
Szlakami Spisza
11 listopada b. r. szlakami turystycznymi  przemaszero-
wali uczniowie szkól podstawowych , gimnazjalnych i ponad 
gimnazjalnych aby uczcić 90 rocznice Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę. W III  Rajdzie Niepodległościowym  
zorganizowanym  przez    PTTK  Gorce  w  Nowym Targu, 
SKKT „ Tropiciele przygód” i Szkołę  Podstawową z Łapsz 
Niżnych uczestniczyli uczniowie z SP w Borze, Łapszach 
Niżnych, gimnazjum z Łapsz Niżnych i Spytkowic, z pry-
watnego liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym 
w Nowym Targu. Uczestnicy rajdu wyruszyli w dwu gru-
pach: jedna podążała od Krempach, druga od niedzickiego 
zamku szlakiem przez Pieniny Spiskie. Spotkanie nastąpiło 
o 13 
oo
 na mszy świętej w Łapszach Niżnych. Patriotyczny 
charakter rajdu podkreśliła homilia księdza proboszcza M. 
Skotnickiego, prelekcja o błogosławionym księdzu Józefie 
Stanku oraz zapalenie znicza i złożenie wiązanki pod tabli-
cą błogosławionego oraz na grobie prof. J. Wismierskiego. 
Obydwaj zmarli złożyli za Ojczyznę największą ofiarę- ży-
cie. Ksiądz J. Stanek został zamordowany podczas Powstania 
Warszawskiego 23.09.1944r., zaś prof. Wiśmierski – w cza-
sie akcji plebiscytowej na Spiszu w czerwcu 1920 roku. 
Spotkanie  uczestników  zakończył  wspólny  posiłek 
i śpiew rajdowych i niepodległościowych pieśni w ośrodku 
rekolekcyjnym łapszańskiej parafii. Należy pogratulować 
pomysłodawcom i organizatorom rajdu, którzy wychowują 
dzieci i młodzież poprzez poznawanie historii oraz walorów 
krajoznawczo – turystycznych Spisza.
Redakcja