background image
„Na Spiszu” nr 4 (69) 2008 r.
18
Antologia poezji spiskiej
Informujemy, że w związku z planowanym wyda-
niem  „Antologii  poezji  spiskiej”  przedłużony  zostaje 
termin składania utworów publikacji do dnia 28 lutego 
2009 r.
Prosimy osoby tworzące poezję tak w gwarze spiskiej 
jak i języku literackim (poza tymi, którzy już przekazali 
swoje utwory do zbioru) o przesłanie krótkiej biografii i 
dziesięciu  utworów w dwóch wersjach: 
na płytce CD oraz wydruku komputerowym. 
Materiały prosimy przesłać na adres:
Maria Waniczek, ul. Kanada 32,
34-441 Niedzica, Tel. 018 262 93 41
Bartłomiej Koszarek (na zdjęciu pierwszy z prawej)
znany regionalista, artysta, działacz społeczny i twórca ze-
społu „Rzoz” został nowym dyrektorem Bukowiańskiego 
Centrum Kultury. Obowiązki objął 1 grudnia 2008 roku. 
Z pełnionej funkcji zrezygnował wieloletni dyrektor tego 
ośrodka Zygmunt Kuchta. Bartek ostatnio pracował nad 
promocją Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Nowym Targu. Dusza jego do głębi niespokojna 
i stale poszukująca nowego. Zamiłowanie do smyczka nie-
raz idzie „w odstawkę” na rzecz prostej piszczałki, czasem 
dostojnej trombity.      
Osoba Zygmunta Kuchty wrosła już we wszystkie zaka-
marki i legendy związane z Domem Ludowym im. Francisz-
ka Ćwiżewicza. Za jego kadencji ten wysłużony 80 - letni 
budynek  został  rozbudowany  i  wyremontowany.  Buko-
wiańskie Centrum Kultury jest dziś tętniącą życiem, prężną 
i wartościową placówką promocji kultury góralskiej. Świeci 
przykładem dla innych placówek kulturalnych działających 
nie tylko na Podhalu, ale i w całej Polsce. Słynie m.in. z or-
ganizacji  „Sabałowych Bajań”, „Góralskiego Karnawału” 
i Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych.       
Myśl o potrzebie budowy Domu Ludowego podsunął 
mieszańcom nauczyciel Franciszek Ćwiżewicz - kierow-
nik szkoły w Bukowinie. Komitet budowy zawiązał się już 
w 1923 roku. Jak na ówczesne czasy i warunki (lata dwudzie-
ste - wszechobecna na Podhalu bieda) budowa była wielkim 
przedsięwzięciem, jego realizacja wiązała się z ogromnym 
wysiłkiem popartym silną wola i świadomością potrzeby 
powstania tejże placówki. 
Nawet z pomocą miłośników i przyjaciół Bukowiny 
zrzeszonych  w  powstałym  1926r.  Towarzystwie  Przyja-
ciół Bukowiny – ciężko szło z realizacją budowy. W kro-
nice Domu Ludowego są zapisy świadczące o „odrabianiu” 
przez mieszkańców wsi udziałów członkowskich przy budo-
wie. Z kolei Michalina Ćwiżewiczowa zakłada Teatr i Chór 
Włościański, który swoimi przedstawieniami „zarabia” pie-
niądze na koszty budowy. Prawie wszyscy mieszkańcy wsi 
zwozili materiały na budowę: deski, drewno i kamienie. Byli 
nawet tacy gazdowie, którzy całe swoje ojcowizny oddali 
pod zastaw hipoteczny w Banku Rolnym. 
Kie nie było dudków na drzewo, na kamienie, na mate-
riały różne na przyszły Dom Ludowy to taki Antoni Chowa-
niec, Błażek Budz, Kazimierz Król - idom we świat z kinem
(objazdowym), lub płomienną odezwą Komitetu Budowy
Domu Ludowego w Bukowinie - po Zakopanem, po wsiach,
coby ino co zebrać, zarobić i kierownikowi dopomóc” - pi-
sał - Jan Gałdyn. Inicjatywa przybrała formę spółdzielni, 
a pierwszym jej prezesem został inicjator i kierownik budo-
wy - Franciszek Ćwiżewicz. On sprawił, że niedokończony 
jeszcze budynek - bez okien i dachu - już w 1928r. zaczął 
tętnić życiem. Tu znalazł swoją siedzibę Teatr i Chór Wło-
ściański, tu skupiło się życie kulturalne wsi. Odbywały się 
liczne przedstawienia i występy , posiady, wieczornice, ze-
brania wiejskie i uroczystości patriotyczne. „Dom Ludowy” 
stał się centrum skupiającym ludzi światłych, dążących do 
dalszego rozwoju wsi. 
W dniu 12 grudnia 2008 nastąpiły zmiany w zarządzie 
Spółdzielni Kulturalno Oświatowej im. Franciszka Ćwiże-
wicza – Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej. Rada nad-
zorcza spółdzielni przyjęła rezygnację prezesa Zygmunta 
Kuchty i wiceprezesa Andrzeja Czernika. W ich miejsce do 
zarządu wybrano:  Bartłomieja Koszarka jako prezesa i Paw-
ła Budza jako wiceprezesa zarządu.
Dzisiaj Dom Ludowy stanowi bazę dla działalności Bu-
kowiańskiego Centrum Kultury (pełniącego rolę Gminnego 
Ośrodka Kultury) służąc mieszkańcom całej gminy, także 
tym ze wsi spiskich. Z otwartego charaktery tej instytucji ko-
rzystają  różne organizacje, zespoły i grupy ludzi. Budowla 
sławna w kraju i za granicą dobrze służy społeczeństwu, za-
razem dzięki pracy ludzi jest ważnym ogniwem w promocji 
gminy i regionu.                          
 
(red)
Koszarek dyrektorem
Bukowiańskiego
Centrum Kultury
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG