background image
19
„Na Spiszu” nr 4 (69) 2008 r.
Powiat pod bronią!
Powstanie powiatu tatrzańskiego liczącego ok. 67 tysię-
cy mieszkańców kojarzone jest z zabiegami wielu osób; m.in. 
senatora Franciszka Bachledy Księdzulorza, burmistrzów 
Zakopanego – zwłaszcza Piotra Bąka oraz posła Andrzeja 
Gąsienicy Makowskiego, który już jako starosta odebrał 23 
listopada 1998 roku na Zamku Królewskim w Warszawie akt 
powołania do życia powiatu. Minęło więc 10 lat jego dzia-
łalności  i w związku z tym jubileuszem w dniu 25 listopada 
2008 roku w Jasnym Pałacu zorganizowano nadzwyczajną 
sesję rady powiatu tatrzańskiego.                                                                                                                            
Na sesję zaproszono byłych radnych powiatowych oraz 
samorządowców z tatrzańskich gmin: Bukowiny Tatrzań-
skiej, Białego Dunajca, Kościeliska, Poronina i miasta Za-
kopanego. Przybyli także senator Rzeczypospolitej Polskiej 
Tadeusz Skorupa, wojewoda małopolski Jerzy Miller i rek-
tor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Nowym Targu, prof. Stanisław Hodorowicz, który 
niezwykle trafnie, zarazem prostym językiem przypomniał 
samorządowcom cele jakimi winni się kierować aby stało 
się zadość oczekiwaniom społecznym, aby misja publiczna 
była właściwie realizowana. Do zebranych przemówił także 
wojewoda Miller, który stwierdził iż w jego opinii powiat 
tatrzański to najlepszy powiat w Małopolsce.    
Spotkanie było sympatyczną okazją do wspomnień, wy-
miany opinii a także do nadania licznych wyróżnień i pa-
miątkowych dyplomów. Przypomniano też perypetie z po-
wołaniem powiatu i początkową niechęć samorządu gminy 
Bukowina Tatrzańska, w skład której wchodziły wsie Groń 
Słynny w kraju i zagranicą zespół „Zawaternik” z Le-
śnicy – Gronia  w dniu 12.10.2008 roku obchodził swoje 25 
lecie. Uroczystości rozpoczęły się w Nowym Targu koncer-
tem w Miejskim Ośrodku Kultury, a zakończyły okoliczno-
ściowym spotkaniem członków i ich rodzin w budynku re-
mizy OSP w Leśnicy. Sympatyczna, wzruszająca, rodzinna 
impreza z udziałem obecnych i byłych członków zespołu 
jest dowodem, że jest to bardzo ważna i pożyteczna forma 
wychowania młodzieży. Na scenie było wiele wspomnień, 
śmiechu i zabawy. Z gratulacjami po występie uformowała 
się niemal kolejka. Gratulacje składano pani Marii Dudek 
(także jej mamie) za pomysł i podziękowania dla jej męża 
Józefa za wsparcie, a także dla Dagmary Ostafil, która od 
2004 roku współpracuje z zespołem w zakresie pomocy or-
ganizacyjnej podczas konkursów i imprez. Z kolei Maria 
Dudek i młodzież uśmiechnięta za jej plecami podziękowali 
przyjaciołom i sponsorom. Zachwyt nad zespołem sprawił, 
że w tym dniu każdy z zaproszonych gości chciał mieć dzid-
ka albo babke z Gronia. A niedawno jeszcze poniewierało 
się przysłowie: Lesnica i Groń, Boze cie ta broń! 
Dziecięcy  Zespół  Góralski  „Zawaternik”    powstał 
w 1983 roku z inicjatywy Marii Dudek, która cały czas 
była kierownikiem zespołu. W zajęciach biorą udział dzieci 
i młodzież z Zespołu Szkół w Leśnicy i Szkoły Podstawowej 
w Groniu. Nazwa „Zawaternik” oznacza wiecznie tlący się 
w palenisku kawałek drewna, z którego dawniej rozdmuchi-
wano watrę. Prezentuje autentyczny taniec, śpiew i muzykę 
górali podhalańskich. Kultywuje rodzimą tradycję, odkry-
wając piękno swojego regionu poprzez gwarę, taniec, śpiew, 
dawne zwyczaje i zabawy dziecięce. 
Zespół aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i ko-
ścielnym swojej miejscowości uświetniając wszystkie im-
prezy odbywające się w Groniu i Leśnicy. Pani Maria Dudek 
wraz z zespołem jest częstym gościem na Spiszu, kiedy trze-
ba uświetnić lokalne festyny i uroczystości (Festyn czarno-
górski, dzień Polowaca w Jurgowie). W 2004 roku uczest-
niczył także w Festiwalu „Goralskie Slavnosti” w Zorze. 
Kierownika zespołu ofiarnie wspierają Urszula Bobrow-
ska, Magdalena Furczoń , Jacek Mucha. Życzymy dalszych 
sukcesów!                                                                                              jb
Kontakt: Maria Dudek, Groń. ul. Kobylarzówka 132
34 - 406 Leśnica, tel. 0 18 26 560 76 / 0 604 094 892
25-lecie „Zawaternika”
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG