background image
17
„Na Spiszu” nr 4 (69) 2008 r.
Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Nowym Targu w Niedzicy
Na naukę nigdy nie jest za późno stwierdzili emeryci i renciści z Nowego 
Targu i powołali do życia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Stowarzyszenie działa 
w dwóch sekcjach kulturoznawczej oraz medycyny i profilaktyki zdrowia.
W dniu 3 grudnia studenci UTW  w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy 
wysłuchali bardzo interesującej opowieści o historii Spisza, zwyczajach, stroju 
spiskim, snutej przez panią MARIĘ WANICZEK. Poetka przeczytała również 
kilka swoich wierszy. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.
W SPISKIM MUZEUM u pana Józefa Iwańczaka studenci odnaleźli sprzęty 
ze swego  dzieciństwa, świat im znany, ale ginący. Słowa uznania i gratulacje dla 
pana Józefa za pomysł i wspaniałą pracę zakończyły lekcję z regionalizmu.
Brylantowe Gody
Państwa Łukaszów
  60  lecie  pożycia  małżeńskiego 
3 XI 2008 obchodzili Jan i Zofia Łu-
kasz („ze Młyna”) z Krempach. W cza-
sie Mszy Świętej odnowili wg Rytu-
ału Kościelnego przysięgę małżeńską. 
Taka rocznica zdarza się naprawdę bar-
dzo rzadko. Jubilatom życzymy błogo-
sławieństwa Bożego.
Redakcja
Złote Gody w gminie Łapsze Niżne
W dniu 27 listopada 2008 roku w Restauracji „NOWAK” odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Poży-
cia Małżeńskiego. Jubileuszu Złotych Godów doczekały się 23 małżeństwa z naszej Gminy. A są to: Katarzyna i Andrzej 
Adamczyk, Maria i Stefan Bąk, Rozalia i Józef Biziak, Irena i Franciszek Brawiak, Stefania i Józef Dudas, Maria i Au-
gustyn Findura, Aniela i Józef Jurgowscy, Irena i Jan Kalata, Anna i Andrzej Kapołka, Zofia i Franciszek Kaszyccy, Zofia 
i Andrzej Klimczak, Ludmiła i Władysław Kowalczyk, Maria i Józef Kozub, Ludmiła i Stefan Majerczak, Anna i Antoni 
Majerczak, Maria i Józef Milaniak, Maria i Wendelin Pichniarczyk, Helena i Karol Prelich, Katarzyna i Antoni Radeccy, 
Jadwiga i Mieczysław Rynkiewicz, Helena i Izydor Sołtys, Agnieszka i Jan Wenit, Zofia i Franciszek Winczowscy.
Spotkanie rozpo-
częło się powitaniem 
gości  przez  Wójta 
Gminy  Pana  Pawła 
Dziubana,  po  czym 
nastąpiło  wręcze-
nie medali za długo-
letnie  pożycie  mał-
żeńskie  oraz  listów 
gratulacyjnych.  To 
wyjątkowe wydarze-
nie  zakończyło  się 
wspólnym  obiadem 
wraz  z  tradycyjnym 
„sto  lat”  dla  Jubila-
tów.
Tekst: Dorota Wasielak
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG