background image
„Na Spiszu” nr 4 (69) 2008 r.
22
Morskie Oko i Dolina Pięciu Stawów Polskich, Przełom 
Dunajca znalazły się w pierwszej piątce w plebiscycie 10 
najpiękniejszych miejsc w Polsce. Warto zwrócić uwagę, 
że w opinii turystów największym utrapieniem w Tatrach 
i Pieninach są drogi i parkingi. Wiele się ostatnio zmienia 
za sprawą inwestycji gmin i powiatów. Na drodze do Mor-
skiego Oka trwają prace przy likwidacji osuwisk. Po za-
bezpieczeniu drogi Powiat Tatrzański planuje położyć nową 
nawierzchnię asfaltową, poszerzone będą parkingi i zago-
spodarowane tereny przejścia granicznego na Łysej Polanie. 
Wbrew pozorom jest to droga strategiczna dla całej Polski, 
bo służy milionom turystów z kraju i zagranicy. Przez jej 
pryzmat goście wyrabiają sobie zdanie nie tylko o walorach 
polskiej przyrody, ale także o stanie gospodarki i gospodar-
ności ludzi, którzy te dobra mają w swoim zarządzie. 
jb
Morskie Oko, Piyńcistawy,
i te pienińskie skały
„BEZPŁATNE PRZEDSZKOLA
GMINY ŁAPSZE NIŻNE”
Gmina Łapsze Niżne od października 2008 r. realizuje 
projekt pn.”Dziecięce listy do świata” współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest tworze-
nie warunków równych szans edukacyjnych oraz zapewnie-
nie maksymalnych możliwości rozwoju dzieciom od 3 do 5 
lat z terenu Gminy. Dzięki realizacji projektu zwiększy się 
liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w gmi-
nie: w roku szkolnym 2008/2009 osiągnie liczbę 145 dzieci, 
a w 2009/2010 powiększy się o dalsze 55 dzieci, co stano-
wi 72% ogółu dzieci, które mogą być objęte wychowaniem 
przedszkolnym. W ramach projektu utworzono 6 punktów 
przedszkolnych do których uczęszcza obecnie 151 dzie-
ci. Wydłużono czas pracy w przedszkolach we Frydmanie 
i w Kacwinie, gdzie zostały uruchomione dodatkowe od-
działy dla dzieci 3 i 4 letnich. Rodzice mogą pozostawić 
dzieci pod opieką wykwalifikowanych nauczycielek. Został 
również otworzony punkt przedszkolny w Łapszach Niż-
nych, gdzie opiekę nad dziećmi sprawują 2 przedszkolanki, 
pedagog oraz 2 osoby obsługi, które wspierają swą pomocą 
wychowawczynie i zajmują się sprzątaniem. Zatrudniony 
został także Dyrektor, który czuwa nad sprawną pracą całego 
zespołu i jest jednocześnie koordynatorem całości  realizo-
wanego projektu. Ponadto utworzono punkty przedszkolne 
w budynkach Szkół Podstawowych w Łapszach Wyżnych, 
Łapszance oraz Trybszu, gdzie zostało zatrudnionych trzech 
nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wszystkim przed-
szkolakom firma cateringowa zapewnia ciepły posiłek. Do 
nowych oddziałów zostały zakupione kolorowe mebelki, za-
bawki oraz materiały dydaktyczne potrzebne do prowadze-
nia zajęć. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych 
z uczęszczaniem dzieci na zajęcia, gdyż zostały one pokryte 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przy 15% 
wkładzie własnym budżetu Gminy Łapsze Niżne. 
Zatrudnione,  wykwalifikowane  przedszkolanki  są 
otwarte, życzliwe, dbają o wszechstronny rozwój dzieci oraz 
stwarzają im warunki poczucia bezpieczeństwa i możliwo-
ści indywidualnego rozwijania swoich zdolności. W nowo-
powstałych punktach dzieci bardzo szybko się odnalazły. 
Są pogodne, radosne, chętnie podejmują zabawy w grupie 
i uczestniczą w zajęciach. Przedszkolaki biorą udział w róż-
nego rodzaju imprezach i konkursach. W ubiegłym miesią-
cu dzieci brały udział w konkursie „w wiejskiej zagrodzie”, 
obchodziły dzień pluszowego misia, bawiły się na imprezie 
andrzejkowej. Ponadto zapraszają do siebie ciekawych lu-
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
Redaguje zespó³: Jan Budz, Julian Kowalczyk (redaktor naczelny), El¿bieta £ukuœ, Franciszek Payerhin, Marian Pukañski
Adres do korespondencji: 34-442 £apsze Ni¿ne, ul. D³uga 125, tel.: 018 265 93 16, e-mail: naspiszu@interia.pl
Wydawca: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Polskiego Spisza, Sk³ad komputerowy i druk: Drukarnia „MK” s.c., 34-400 Nowy Targ,
ul. Waksmundzka 63, tel.: 018 266 48 52, www.drukarniaMK.pl; e-mail: zlecenia@drukarniaMK.pl; mksc@o2.pl
Bezduszność
w traktowaniu przyrody
Zastanawiam się nad tym, jak gruboskórnym człowie-
kiem jest ten KTOŚ, kto w swojej głupocie wyrzucił w le-
sie „furę” f o l i i  używanej w gospodarstwach rolnych do 
”balowania” zielonej  trawy dla bydła na zimę. Przecież taka 
folia może być dobrym surowcem wtórnym.
Ponieważ problem będzie narastał, to w ramach naszej 
gminy należy go rozwiązać zapobiegając zaśmiecaniu po-
szycia leśnego. Wszak mienimy się być gminą przyjazną 
turystom i wczasowiczom.     
Franciszek Payerhin
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG