background image
„Na Spiszu” nr 4 (69) 2008 r.
16
Gloria Artis 2008
29 listopada Br. w sali „Sokoła” Małopolskiego Cen-
trum Kultury w Nowym Sączu miała miejsce wielka gala 
z okazji wręczenia medali MKiS dla zasłużonych osób w za-
kresie szerzenia kultury. Jest to szczególne wyróżnienie, któ-
re otrzymują najbardziej zasłużeni dla kultury polskiej m.in. 
Andrzej Wajda. Wśród  tegorocznych  laureatów  nagrody 
w Województwie Małopolskim znaleźli się: Dyrektor MCK 
„Sokół” – Antoni Malczak, jurorki wielu góralskich konkur-
sów regionalnych:  etnomuzykolog- Aleksandra Szurniak- 
Bogucka oraz etnochoreograf  - Janina Kalicińska. 
Podczas uroczystości w Nowym Sączu nie zabrakło też  
przedstawicieli ze Spisza. Z gratulacjami i życzeniami przy-
byli do w/w: nauczyciele- regionaliści  Maria Waniczek, Ju-
lian Kowalczyk, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Łukuś, Maria 
Wnęk.
W imieniu Spiszaków i samej redakcji gratulujemy wy-
różnionym.
Redakcja
P
rojekt
regionalny
w
gminie
Ł
aPsze
„P
rzeszŁość
dla
PrzyszŁości
- e
dukacja
kulturalna
jutra
Na Spiszu brak kapeli jest dość dotkliwie odczuwany, wiele na ten temat mogliby powiedzieć  instruktorzy regional-
nych zespołów. Mamy nadzieję, że wzrośnie liczba osób grających na skrzypcach, a to za sprawą projektu „Przeszłość 
dla przyszłości - Edukacja kulturalna jutra”. Projekt był realizowany od 15 października do 31 grudnia 2008 r. przez 
Stowarzyszenie „Dzieci i Młodzież Spisza” we współpracy z  Gminnym Ośrodku Kultury w Łapszach Niżnych z sie-
dzibą w Niedzicy. W ramach tego projektu zostały zakupione instrumenty smyczkowe: 12 skrzypiec oraz kontrabas. 
Zorganizowano też warsztaty muzyczne – naukę gry na skrzypcach i kontrabasie dla dzieci i młodzieży z terenu  gminy 
Łapsze Niżne. Tajniki spiskiej muzyki przekazywał członek łapszańskiej kapeli Sylwester Fic.  Cieszy fakt, że młodzi 
Spiszacy chcą się uczyć, poznawać ludową kulturę naszego regionu. 
Na zakończenie projektu został opracowany folder, zawierający informacje  o działalności zespołów regionalnych 
z terenu  gminy Łapsze Niżne.   
 
     
 
 
 
 
 
 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG