background image
„Na Spiszu” nr 4 (69) 2008 r.
14
ZWIĄZEK
HARCERSTWA
POLSKIEGO
– działalność na Spiszu
ZHP jako organizacja młodzieżowa w Polsce powstała 
już pod zaborami. Na zjeździe w Lublinie w roku 1918 za-
twierdzono nazwę: Związek Harcerstwa Polskiego. Po za-
kończeniu I-szej wojny światowej w 1920 roku do Polski 
włączono 14 wiosek północnego Spisza. Był to okres two-
rzenia się państwowości polskiej na tych terenach.
W latach 30-tych w Sromowcach Wyżnych działa Olga 
Małkowska-Drahanowska. Prowadzi Dom Pracy Harcer-
skiej w Cisowym Dworku. W tych latach w Niedzicy pod 
„Taborem”  organizowane  są  obozy  harcerskie.  Harcerze 
prowadzą działalność społeczno- kulturalną, co miało bez 
wątpienia wpływ na powstanie w roku 1936 przy szkole 
powszechnej w Niedzicy pierwszej na Spiszu drużyny har-
cerskiej. Jej założycielem był kierownik szkoły p. Leon Pięta 
i jego żona Jadwiga.
Drużyna harcerska otrzymała 15 maja 1938r., sztandar 
oraz imię płka. Lisa- Kuli. Na uroczystej akademii w obec-
ZWIĄZEK GÓRALI SPISZA I ORAWY
W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWA, NARODU I PAŃSTWA
1931-1939
Nowotarski  oddział  Polskiego Towarzystwa  Historycz-
nego tuż przed samymi świętami sprawił miłośnikom dzie-
jów naszego regionu nie byle jaką niespodziankę. Książka pt. 
Związek Górali Spisza i Orawy.
W służbie społeczeństwa, na-
rodu i państwa 1931-1939, zo-
stała zaprezentowana na spotka-
niu promocyjnym, które odbyło 
się 16
grudnia 2008 roku w Izbie 
Regionalnej im. ks. prof. Józefa 
Tischnera  Miejskiego  Ośrodka 
Kultury w Nowym Targu. Pozy-
cja licząca 288 str., uzupełniona 
bogatą ikonografią, została wyda-
wana w nakładzie 400 egz. Publi-
kację można było nabyć w czasie 
spotkania, a niebawem w  cyklu 
promocji, jakie zostaną zorgani-
zowane na Podhalu, Spiszu i Orawie. Sprzedaż detaliczną pro-
wadzić będą także księgarnie w Nowym Targu i Krakowie. 
      Ta jakże cenna praca naukowa jest zapisem konferencji 
jaka odbyła się na Zamku „Dunajec” w Niedzicy 11 listopada 
2006 roku. Jej organizatorami byli sygnatariusze Deklaracji 
Współpracy z 5 grudnia 2004 r. przypomnijmy: Polskie Towa-
rzystwo Historyczne O/Nowy Targ, Związek Polskiego Spisza, 
Towarzystwo Przyjaciół Orawy oraz Związku Podhalan. W pra-
cy zbiorowej znalazły się artykuły omawiające m.in. genezę po-
wstania stowarzyszenia, jego działalność społeczno-kulturalną 
i polityczną, sylwetki działaczy oraz współpracę z polskim wy-
wiadem wojskowym. Niezwykle interesująca będzie także edy-
cja pierwszego Statutu Towarzystwa z 1930 roku, który został 
ostatnio odnaleziony przez Roberta Kowalskiego w zbiorach 
Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Statut napisany został 
własnoręcznie przez ks. Antoniego Sikorę. Całość publikacji 
uzupełni sprawozdanie z przebiegu konferencji. Wśród autorów 
nie mogło zabraknąć znawców tematyki spisko-orawskiej: Ta-
deusza M. Trajdosa, Jerzego M. Roszkowskiego i Jana Budza, 
ale także badaczy młodego pokolenia, zrzeszonych w nowotar-
skim oddziale PTH: Bożeny Królczyk-Kurdas, Mari Bafii-Bo-
bek, Marka Skawińskiego i Robert Kowalskiego. 
Już po konferencji do organizatorów sesji naukowej zwra-
cało się wielu ludzi z prośbą o udostępnienie prezentowanych 
materiałów. Wtedy też narodził się pomysł ich wspólnej  publi-
kacji, a od autorów prac uzyskano zgodę na nieodpłatne wyko-
rzystanie zaprezentowanych prac. Długo trwały poszukiwania 
możliwości sfinansowania kosztów druku.  Pomimo kłopotów 
trzeba było odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczne w za-
kresie historycznej wiedzy o wielorakiej współpracy światłych 
przedstawicieli Podhala, Spisza i Orawy w okresie międzywo-
jennym. Mozolnej pracy redakcyjnej podjął się Robert Kowal-
ski, historyk i prezes nowotarskiego oddziału PTH. Jemu to 
należą się gorące słowa podziękowania za to, że fakty i prze-
myślenia wielu ludzi nie pozostały w szufladach, lecz ujrzały 
światło dzienne.                                                                                               
(red)
Kurs Drużynowych, Piwniczna 1957 r.
Kurs Drużynowych, Piwniczna 1957 r.
Kurs Drużynowych, Piwniczna 1957 r.
Kurs Drużynowych, Piwniczna 1957 r.