background image
21
„Na Spiszu” nr 4 (69) 2008 r.
Projekt ministerialny
w Szkole
w Łapszach Wyżnych
podsumowany
W poprzednim numerze „Na Spiszu” opisaliśmy obszernie projekt, dzisiaj prezentujemy fotografie
z podsumowania konkursu.
Mosty i mostki, po powodzi
Tegoroczna powódź uszkodziła wiele mostów i mostków 
drogowych, wskutek czego powstały duże utrudnienia komuni-
kacyjne dla miejscowej ludności i przybywających na nasz teren 
turystów. Urwany most między Nową Białą i Krempachami zo-
stał wysadzony materiałami wybuchowymi, a teraz w  to miejsce 
realizowana jest budowa nowego obiektu. Wzburzone wody rzeki 
Białki obmyły przyczółek mostu im. Jana Plucińskiego od strony 
Czarnej Góry. Trwające wiele tygodni mozolne prace zabezpie-
czające zostały wreszcie zakończone i  wydają się wystarczające. 
Przy okazji wykonano niezbędne remonty i zabezpieczenia sieci 
kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej.   
„W poniedziałek (24 listopada) rozpoczyna się remont mo-
stu na potoku Remiaszów w Białce Tatrzańskiej w ciągu drogi
krajowej nr 49 Nowy Targ – Jurgów. Za utrudnienia przeprasza-
my i prosimy o ostrożną jazdę.”- poinformowali przedstawicie-
le GDDKiA i słowa dotrzymali. Pojawiła się ekipa budowlana, 
wykonano objazd i rozkopano koryto potoku tuż obok karczmy 
„Litworowy Staw” w samym środku wsi. Wzbudziło to dwojakie 
reakcje. Najpierw radość, że wreszcie zniknie relikt jakim jest 
drewniany mostek na drodze bądź co bądź krajowej, a zaraz po-
tem zdumienie, że drogowcom udało się tak precyzyjnie wstrze-
lić w sam sezon zimowy. Koniec prac zaplanowano na 30 marca 
2009 roku.
Mostek ten został uszkodzony podczas powodzi w lipcu br.  
i od tego czasu jeden pas ogrodzony był drewnianą barierką. Ro-
boty na moście spowodują spore utrudnienia w ruchu kołowym. 
Odczuwają to kierowcy samochodów ciężarowych. W sąsiedztwie 
remontowanego obiektu wytyczono objazd dla pojazdów o masie 
całkowitej do 3,5 tony. Dla pojazdów cięższych – od 3,5 do 7,5 
tony – kierujących się z Nowego Targu do przejścia graniczne-
go w Jurgowie, zalecany jest objazd trasą: Nowy Targ – Poronin 
– Bukowina Tatrzańska – Jurgów (w przeciwnym kierunku ana-
logicznie).  Osobną sprawą są spodziewane utrudnienia dla nar-
ciarzy i mieszkańców gminy Bukowina Tatrzańska. W okresie 
świąteczno – noworocznym przejazd przez Białkę i bez tego jest 
bardzo utrudniony, gdyż nie ma osobnego pasa włączenia się na 
wyciągi z lewej strony. Być może rozwiąże to kiedyś obwodnica 
Białki planowana poza wsią, w pobliżu rzeki.                           Red.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG