background image
„Na Spiszu” nr 4 (69) 2008 r.
2
W dniach od 1.12.08 do 8.12.08 przeprowadzony został 
kolejny konkurs szopek. Jest to już XI edycja tego konkur-
su. Ideą tego konkursu jest ocalenie od zapomnienia pięknej 
tradycji kolędowania z betlejymkiem podczas Świąt Bożego 
Narodzenia. Zwyczaj ten szczególnie jest popularny w Łap-
szach Niżnych. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 
20 prac z tego w konkursie brało udział 13 wykonanych 
przez blisko trzydziestu uczniów - z takich spiskich miej-
scowości jak: Frydman, Kacwin, Łapsz Wyżnych i najwięcej 
prac z Łapsz Niżnych. O tym, które miejsca zajęły poszcze-
gólne szopki zadecydowali zwiedzający wystawę, podczas 
trwającego cztery dni głosowania. Ocenianie było w skali 
punktowej od 1 do 5. Zwiedzający oddali 119 głosów. Prze-
liczenie głosów odbyło się komisyjnie.
Komisja z zadowoleniem przyznaje, że zgłoszone do 
konkursu szopki zachwycają oryginalnością pomysłu, sta-
rannością, bogactwem własnoręcznie wykonanych spiskich 
elementów. Wydawać, by się mogło, iż w ciągu tych kilku-
nastu edycji konkursu wyczerpią się pomysły wykonawców 
co do materiału, z którego szopkę można zrobić, formy czy 
kształtu. Jednak pomysłowość autorów jest nieograniczona. 
Smuci jednak fakt, co do ilości zgłoszonych prac. Wycho-
dząc z założenia, że każda szopka wymagała wysiłku i pra-
cy, jury postanowiło nagrodzić wszystkich autorów szopek 
nagrodą rzeczową. Sponsorami nagród byli: Związek Pod-
halan, Związek Polskiego Spisza oraz Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Łapszach Niżnych.
 Po przeliczeniu głosów, jury w składzie: Julian Kowal-
czyk - przewodniczący, Jolanta Wenit, Aneta Kaszycka,  Bo-
żena Fic, Bogumiła Pirchała ustaliło miejsca zgłoszonych do 
konkursu szopek. 1 miejsce zdobyłą szopka nr 12 wykonana 
przez uczniów z Zespołu Szkół we Frydmanie, 2 miejsce 
szopka wykonana także przez uczniów z Frydmana , zaś 3 
miejsce przez uczniów z Kacwina i Łapsz Niżnych. Zgodnie 
z regulaminem konkursu wszystkie szopki i stroiki zostały 
wystawione na aukcji.
Poza konkursem można nabyć kartki świąteczne i stro-
iki. Autorami tych prac są uczniowie kółka plastycznego pod 
opieką Pani Bożeny Fic z Łapsz Niżnych. Fundusze z aukcji 
przeznaczone zostaną na potrzeby szkoły. Ogłoszenie wyni-
ków i rozdanie nagród poprzedził występ szkolnych dzieci 
grających na fletach i dzwonkach chromatycznych (cym-
bałki). Dodatkową konkurencją był konkurs na najpiękniej-
sze wykonanie spiskich pastorałek i życzeń tzw. winsowań. 
Laureatem śpiewu zostałą Maria Błachut z IV a winsowania 
Justyna Jachera z kl. V. Uczestnicy konkursu otrzymali sło-
dycze za udział zaś wyróżnieni nagrody rzeczowe.
Bogumiła Pirchała, fot. J. Kowalczyk i arch. szkoły
Rozstrzygnięcie konkursu spiskich
szopek Betlejymek 2008