background image
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
34
Archilandia
Pod takim hasłem przez kilka dni sierpnia młodzież 
szkolna z kilku miejscowości Spisza uczestniczyła w pro-
gramie dokumentowania zabytków kultury ludowej Spi-
sza. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwo-
ju Spisza i Okolicy, które ma siedzibę w Łapszach Niż-
nych  we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania ze 
Szwecji i Sardynii ( Włochy) miał na celu zwrócenie uwa-
gi młodemu pokoleniu na bezcenną wartość ginących lub 
zapominanych zabytków materialnych i zwyczajów z cza-
sów naszych przodków. Uczniowie szkół spiskich pozna-
wali zabytki Spisza a później tworzyli film dokumentalny 
nawiązujący do lokalnych tradycji i spiskiej architektury. 
Z kolei ich zagraniczni partnerzy przygotowywali m.in. 
komiksy na temat architektury i realizacji projektu Archi-
landia. 4 filmy dokumentalne naszych spiskich uczniów 
w najbliższym czasie znajdą się na w j. włoskim i j. an-
gielskim na internetowym obiegu na stronach www. or-
ganizacji biorących udział w projekcie .
Podsumowanie projektu w Polsce odbyło się w Szkole 
Podstawowej w Łapszach N. Wzięli w nim udział uczest-
nicy projektu ze strony polskiej oraz przedstawiciele na-
szych partnerów z zagranicy: ze Szwecji i z Włoch.  jk
Minęło 30 lat
To już 30 lat upłynęło od dnia 16 października 1978 
roku, kiedy to nasz biskup Karol Wojtyła wybrany został 
głową Stolicy Piotrowej. Papież Jan Paweł  swoim naucza-
niem apostolskim i gorącym sercem zjednał dla Chrystu-
sa miliony ludzi. Pamiętają o nim ludzie na cały świecie. 
Na Spiszu imię Ojca Świętego Jana Pawła II nosi szkoła 
podstawowa w Kacwinie oraz gimnazjum w Krempachach. 
W wielu kościołach odbyły się rocznicowe msze święte, 
a w szkołach okolicznościowe spotkania. Młodzież nadal 
darzy miłością i szacunkiem, czego wyrazem są piękne ga-
zetki ścienne. Jedną z nich udało nam się uwiecznić w szkole 
podstawowej w Niedzicy. (red) 
Biskup Karol Wojtyła podczas wizyty w Kacwinie