background image
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
40
Reforma samorządowa z 1998 roku sprawiła, że Zako-
pane o początku 1999 roku, po raz pierwszy w historii, stało 
się siedzibą władz powiatu. W skład Powiatu Tatrzańskie-
go wchodzi 5 gmin: gmina miejska Zakopane oraz 4 gminy 
wiejskie: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko 
i Poronin. Powiat liczy ok. 65 tysięcy mieszkańców. Władzę 
uchwałodawczą i kontrolną w powiecie sprawuje Rada Po-
wiatu oraz jej Komisje, a władzą wykonawczą jest Starosta, 
którym od początku  jest Andrzej Gąsienica Makowski. Prze-
wodniczącym Rady Powiatu  już drugą kadencję jest Edward 
Tybor z Jurgowa.  Mimo wielu zastrzeżeń, obaw i złośliwości 
powiat ten stał się istotną formą samorządności w specyficz-
nym terenie jaki rozciąga się pod samymi Tatrami. Ważne  jest 
też to, że Zakopane i tereny tatrzańskie nie muszą konkuro-
wać o środki z innymi gminami szerokiego Podhala, Spisz 
i Orawy, przez co unika się wielu nieporozumień. 
Promocja i rozwój terytorialny to słowa kluczowe i nie-
rozłączne w działalności każdego samorządu. Rozwój po-
szczególnych gmin i miejscowości spowodował zapotrzebo-
wanie na różnoraką informację. Posypały się foldery, mapy 
i przewodniki. Promocją na własną rękę zajmowali się przed-
siębiorcy, biura turystyczne i gminy. W powiecie tatrzańskim 
istotną rolę w zakresie promocji wykonuje miasto Zakopane 
i Tatrzański Park Narodowy. W pewnym momencie okazało 
się, że działania wielu podmiotów dublują się, budzą u sąsia-
dów niechęć i nieporozumienia. Dlatego dwa lata temu Rada 
Powiatu zaakceptowała inicjatywę powołania Tatrzańskiej 
Agencji Rozwoju i Promocji z/s w Jasnym Pałacu. Agencja 
wyposażona w budynki i środki finansowe składa okreso-
we sprawozdania, a  na co dzień jest stałym partnerem dla 
powiatowej Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Sportu. 
Dyrektor Agencji jest Krzysztof Król – Łęgowski, który wy-
kazuje dużą aktywność w pozyskaniu do współpracy także 
partnerów społecznych. Ostatnio podpisana została umowa 
o współpracy ze Związkiem Podhalan i Związkiem Polskie-
go Spisza. Dzięki temu  na stronach internetowych powiatu 
tatrzańskiego www.tatry.pl oraz www.powiat.tatry.pl znajdą 
się w formie elektronicznej lokalne pisma „Podhalanin”  i „ 
Na Spiszu”.  
Z inicjatywy Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promo-
cji, Turystyki i Sportu Andrzeja Pajora systematycznie odby-
wają się spotkania robocze z samorządami gmin. Ich celem 
jest wyłowienie najważniejszych tematów, najlepszych form 
współpracy i koordynacji działań promocyjnych, zwłaszcza 
po pośrednictwem internetu. Chodzi też o właściwe wykorzy-
stanie potencjału Agencji, ułożenia wzajemnych powiązań, 
finansowe wpieranie ustalonych projektów i uczestniczenie 
w pożytkach jakie wiążą się z ich wykonaniem. W czasie każ-
dego gminno-powiatowego spotkania nie brakuje odpowied-
nich prezentacji i gorącej dyskusji. Ostatnio miała ona miej-
sce w sali obrad Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej, 
której gospodarzem jest wójt Sylwester Pytel oraz Franciszek 
Waliczek, nowo wybrany przewodniczący Rady Gminy Bu-
kowina Tatrzańska.               
 
  (red)
Wspólna promocja gmin i powiatu tatrzańskiego
Brakuje nam Stanisława Siutego
Tegorocznego lata na wielu uroczystościach i festynach 
zabrakło Stanisława Siutego, przewodniczącego Rady Gmi-
ny Bukowina Tatrzańska, wieloletniego radnego i sołtysa 
wsi Leśnica, muzykanta i wychowawcy młodzieży.  Stani-
sław Siuty zmarł nagle. Zdawało się że upadły wielkie pla-
ny i marzenia. Pogrzeb zgromadził ogromne rzesze ludzi, 
którzy z żalem żegnali ŚP. Stanisława. Pozwala to mieć na-
dzieję, że jego inicjatywy będą kontynuowane przez następ-
ców. Nie zabrakło przedstawicieli władz, organizacji regio-
nalnych a także Spiszaków, bo Staszek był naszym kolegą, 
człowiekiem cichym i skromnym. W wykonywaniu swoich 
społecznych obowiązków zawsze ze zrozumieniem i życz-
liwością odnosił się do postulatów przedstawicieli wsi spi-
skich. Wspierał inicjatywę powołania Stowarzyszenia Roz-
woju Spisza i Okolicy. Pamiętajmy o nim w modlitwie.
(red)