background image
39
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
14 września br. łapszańska straż uroczyście obchodzi-
ła 100 lecie swego istnienia. Jubileusz OSP Łapsze Niżne 
rozpoczęto uroczystą mszą św. na którą w zwartym szyku 
przybyła łapszańska jednostka z pocztami sztandarowymi 
oraz zaproszeni goście. Przy kościele powitała ich łapszań-
ska orkiestra dęta. Po mszy św. i przemarszu pod budynek 
OSP kontynuowano jubileuszowe uroczystości: były krótkie 
powitania, przemówienia, wręczono odznaczenia, odbył się 
fragment paradnej musztry. Wśród zaproszonych gości byli 
przedstawiciele gminnych, powiatowych i wojewódzkich 
władz samorządowych, parlamentarzyści z naszego okrę-
gu, duchowni oraz przedstawiciele Ochotniczej i Zawodo-
wej Straży Pożarnej. Pomimo złej pogody nie zabrakło też 
miejscowej społeczności. 
Oto lista wyróżnionych strażaków.
Srebrny krzyż zasługi
Pirchała Wendelin
Brązowy krzyż zasługi
Marian Krawontka, Celuszak Władysław, 
gminny komendant Straży Prelich Józef z Frydmana
Złoty medal zasługi dla pożarnictwa
Pirchała Władysław, Rzepiszczak Henryk, Bryja Jan, 
Kowalczyk Władysław
Srebrny medal zasługi
Mrówka Andrzej, Kłak Bronisław, Kowalczyk Bogdan, 
Wojtas Marcin, Henryk Horoba, Kapołka Piotr
Brązowy medal zasługi
Krawontka Wiesław, Bryja Robert, 
Hatała Jan, Dominik Stanek, 
Wzorowy strażak
Hatała Jan, Hatała Stanisław, Wasielak Mateusz, Maciej 
Rzepiszczak, Bryja Tomasz, Dominik Stanek
100-lecie OSP Łapsze Niżne
Statuetki stulecia
Krawontka Adam, Bryja Jan- senior, 
Sowa Franciszek, Kowalczyk Tadeusz, 
Tymek Józef, Rzepiszczak Józef
Pierwsze wzmianki na temat bezpieczeństwa pożarowe-
go na Spiszu dotyczą tzw. grup ogniowych, które formowali  
stróże tzw. warciorze strzegący nocą bezpieczeństwa wsi.
W dniu 3 maja 1895 roku wybuchł masowy pożar w Nie-
dzicy, który pochłonął całą wieś. Powstała wtedy myśl zor-
ganizowania na nowo Straży Ogniowej na terenie dworskim 
Łapsz Niżnych. Jej założycielem w 1908r. był zarządca dóbr 
Łapsz Niżnych Launer.
W ciągu kilkudziesięciu lat miejscowa straż przeżywała 
wzloty i upadki, ale zawsze sumiennie służyła społeczęń-
stwu w potrzebie. Duże zasługi dla rozwoju straży wniósł 
komendant Walos pełniący tę funkcję do 1917 r.
W okresie międzywojennym podobną rolę spełnił Wen-
delin Haber emerytowny inspektor szkolny i jednocześnie 
prezes OSP.
Szczególny rozkwit OSP w Łapszach Niżnych nastą-
pił po  II wojnie światowej. Wybudowano remizę, zakupio-
no nowy sprzęt. Komendantem wtedy był Andrzej Stanek 
„Chałupka”, a Prezesem Antoni Kowalczyk. W ciągu na-
stępnych 3 lat zmieniali się ludzie a tym samym Zarządy, 
Komendanci, Prezesi i członkowie. 
Kolejno funkcje prezesów pełnili: Michał Gabryś kie-
rownik miejscowej szkoły, Józef Sperka, Józef Dudziak, któ-
ry pełnił funkcję gminnego Komendanta Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Adam Krawontka, Wendelin Pirchała oraz Marian 
Krawontka, który funkcję tą pełni do chwili obecnej. 
Komendantami kolejno byli: Filip Drelich, Jan Sowa 
(Mingeruś), Andrzej Stanek (Chałupka), a od roku 1959 do 
roku 1986 Jan Krawontka, następnie  Antoni Stanek, Józef 
Kuruc, od 2006 roku do chwili obecnej Józef Sowa.
Obszerna relacja ze 100-lecia znalazła się w Gazecie
Parafialnej z Łapsz Niżnych.