background image
37
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
Okolice  Jeziora  Czorsztyńskiego  ozdobione  dwoma 
romantycznymi zamkami, licznymi zabytkami na Podhalu  
i Spiszu,  niezwykle atrakcyjnym turystycznie Przełomem 
Dunajca – mają w sobie ogromny potencjał turystyczny, 
godny profesjonalnego spojrzenia. Mieszkańcy, przedsię-
biorcy  i lokalne samorządy duże nadzieje wiązali z powo-
łaniem do życia Fundacji Rozwoju  Regionu Jeziora Czorsz-
tyńskiego. Fundacja miała już dość duży dorobek, ale gdy 
zabrakło sponsorów działalność osłabła, z funkcji prezesa 
fundacji zrezygnował Stanisław Apostoł, w miejsce  którego 
wybrano Wiesława Gąsiora.        
W  czasie  ostatniego  zgromadzenia  fundatorów 
(28.06.2008)  jakie  miało  miejsce  w  Maniowach  ocenio-
no  dotychczasową  działalność,  niezbędne  zmiany  statu-
tu, a zwłaszcza warunki ożywienia bieżącej działalności.  
W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta nowotarski, przed-
stawiciele gmin przylegających do jeziora, przedsiębiorcy 
i reprezentanci lokalnych stowarzyszeń.  Dużą aktywność 
wykazują  wójtowie  Czorsztyna  i  Łapsz  Niżnych,  także 
właściciele stacji narciarskiej Czorsztyn-Ski. Postanowio-
no zacieśnić współpracę zakresie marketingu turystyczne-
go i promocji regionu, w czym pomocna będzie koncepcja 
tzw. Trzech Krain.  Chodzi o Podhale, Spisz i Pieniny, ale 
od razu trzeba dodać, że Pieniny także po słowackiej stronie. 
Zależy na tym gminie Czorsztyn, w skład której wchodzą 
Sromowce posiadające nie tylko grunty po drugiej stronie 
Dunajca, ale też tradycyjne związki gospodarcze i rodzinne 
w rejonem Starej Wsi. 
Prezentację produktu  turystycznego jakim byłyby „Trzy 
Krainy” przedstawił Waldemar Dąbrowki. Materiały z ra-
mienia Czorsztyn – Ski uzupełnił Dariusz Pietruszka. Z ko-
lei wójt gminy Czorsztyn pochwalił się pięknie wydanymi 
gminnymi  folderami dla turystów. Obecny na spotkaniu Jan 
Budz , prezes Związku Polskiego Spisza w imieniu własnym 
i redakcji Na Spiszu zaoferował pomoc i materiały dotyczą-
ce naszego regionu. Zdarza się bowiem że w pięciu zdaniach 
o Spiszu nieraz są trzy błędy, a Polski Spisz przedstawia-
ny jest jakby był co najmniej na drugiej półkuli. W czasie 
spotkania wywiązała się niezwykle ciekawa dyskusja, któ-
rej efektem jest wstępna decyzja o kontynuacji prac kon-
cepcyjnych nad „Trzema Krainami”,  o wspólnym wydaniu  
kalendarza, informatora turystycznego i ulotek o regionie. 
Jak powiedział wójt Paweł Dziuban, łączy nas więcej niż 
idea, a bez kompleksowego pomysłu nie ruszymy do przo-
du.                                                                              bj
Nowe plany rozwoju regionu
jeziora czorsztyńskiego