background image
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
32
Ostatni rok-  szczególnie  lipiec 
i sierpień -  był czasem intensywnej 
pracy dla członków dziecięcego ze-
społu regionalnego z Trybsza. 
W tym sezonie zespół prezento-
wał program  pt. „Rajbanie grotów”. 
Starsze dziewczyny podczas prania 
ubrań dyskutują o swoich marzeniach 
i kandydatach na mężów. W tej za-
bawnej scence dzieci posługują się 
piękną, czystą gwarą trybską. Ogrom-
nym uatrakcyjnieniem programu jest 
wiązanka tańców śpiskich wykonana 
przez dzieci. Po nagrodzie specjalnej, 
którą Trybszanie  otrzymali  na Prze-
patrzowinach w Czarnym Dunajcu za 
tradycyjne i staranne prezentacje tań-
ca śpiskiego zespół postawił właśnie 
na taniec. Na dzień dzisiejszy „Tryb-
skie dzieci” wykonują  14 tańców śpi-
skich: m.in. wałaskiego, kulawego, 
czardasza, polecki, chodzonego, ma-
dziarskiego, mazura i  tańce na kole. 
Do tańca przygrywa łapszańska ka-
pela w tradycyjnym składzie. 
„Trybskie dzieci”wciąż tańczą...
W  wakacje  dzieci prezentowały swój dorobek podczas Watry Śpiskiej, 
na Wielkim Śpiskim Graniu w Łapszach Niżnych, oraz zaakcentowały folk-
lor śpiski na Jarmarku Podhalańskim w Nowym Targu. Tańce śpiskie poja-
wiły się również na krakowskim rynku podczas korowodu, po którym zespół 
dał żywiołowy występ podczas  Targów Sztuki Ludowej. 
 Mali Trybszanie uświetniali również lokalne uroczystości w swojej miej-
scowości- odpusty, msze prymicyjną, a ostatnio  nagrywali dla telewizji do-
żynki w zabytkowym, Trybskim kościółku. 
 Dzieci chętnie uczestniczą w próbach i wyjazdach, pięknie  prezentują 
się na scenie, są uśmiechnięci , bawią się tym co robią, taniec sprawia im ra-
dość i to jest najważniejsze w całej działalności zespołu.
„ Trybskie dzieci’’ dziękuję, że zawsze można na Was liczyć .
Kierownik zespołu Anna Stronczek