background image
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
30
MODERNIZACJA  SKLEPU  
W  ŁAPSZANCE
Zbudowany w latach pięćdziesiątych mały sklepik, 
którego właścicielem jest Gminna Spółdzielnia „ Samo-
pomoc Chłopska „ w Łapszach Niżnych, został poddany 
generalnemu remontowi. Powiększono przestrzeń maga-
zynową, wykonano zaplecze sanitarno-higieniczne, bu-
dynek ocieplono, zamontowano okna i drzwi antywła-
maniowe, wykonano nowe pokrycie dachu, wymieniono 
podłogę, sklep wewnątrz wyposażono w funkcjonale me-
ble i urządzenia poprawiające komfort dokonywania za-
kupów poszerzonego asortymentu towarów.
Dokonane zmiany ucieszą nie tylko mieszkańców 
Łapszanki, ale również liczniejszą rzeszę przyjeżdżają-
cych na wypoczynek letników i turystów, którzy mając 
zapewnioną bazę zaopatrzeniową, mogą więcej czasu po-
święcić na podziwianie, z Przełęczy nad Łapszanką, wspa-
niałej panoramy TATR słowackich i polskich.
Rada Nadzorcza, Zarząd Spółdzielni z Franciszkiem 
Sołtysem, mieszkańcem wsi Łapszanka dołożyli starań, 
aby prace remontowe przebiegały sprawnie.
Fot. i tekst Franciszek Payerhin
UWAGA
NOWOŚĆ WYDAWNICZA
Zakład  Poligraficzny 
„MK”  s.c.  w  Nowym Targu 
wydał książkę Marka Payerhi-
na pod tytułem: KAJAKIEM 
NA NORDKAPP. 
Autor  książki,  językiem 
zwięzłym,  interesująco  opi-
sał  przygotowanie  i  realiza-
cję młodzieńczego marzenia – 
opłynięcia kajakiem Przyląd-
ka Północnego uważanego za 
najdalej na północ wysunięte-
go punktu Europy. Książka ilu-
strowana jest zdjęciami autora i mapkami tras wędrów-
ki. W posłowiu napisał: „Wielka przygoda nie zna granic 
geograficznych ani barier czasowych. Ruszanie za krąg 
polarny autostopem ze składanym kajakiem, oceanicz-
ne wiosłowanie i żeglowanie wokół arktycznego „ dachu 
Europy „ w jednym z najbardziej zdradliwych akwenów 
świata, przebijanie się przez tajgę żywiąc się głównie ja-
godami i grzybami....zasługują na duże „ P „ niezależnie 
od upływu czasu”.
Jeśli wiadomości o wyczynie są dokładne, to Marek 
z kolegą Markiem są pierwszymi Polakami, którzy współ-
cześnie opłynęli NRDKAPP kajakiem. To była ich wiel-
ka ambicja. Mieli obaj po 20 lat.
Absolwent nauk politycznych, zjeździł autostopem Eu-
ropę od Sycylii po Arktykę, żeglował po Bałtyku, Atlanty-
ku, Morzu Barentsa i Karaibach, przewiosłował kilka ty-
sięcy kilometrów w Polsce, Skandynawii, Alasce, w ka-
nionach Utah i na obu wybrzeżach USA, podróżował też 
po Azji Południowej i Południowo- Wschodniej, jest po-
tomkiem rodu spiskich Payerhinów. Obecnie jest nauczy-
cielem akademickim w USA. Sprawy Spisza są mu bar-
dzo bliskie dzięki częstym kontaktom z rodziną łapszań-
ską. Regularnie czyta gazetę „ Na Spiszu”.
Redakcja
Kirkut w Niedzicy „pod Sołtyskom”.
Końcem października
Rada Sołecka Niedzicy
wykonała nowe ogrodzenie
oraz wyczyściła z krzaków
i pni żydowski cmentarz.
fot. Elżbieta Łukuś
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG