background image
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
38
II Piknik
Piłkarski
Poświęcenie boiska
sportowego
w Łapszach Niżnych
W dniu 7 września 2008 roku na 
nowopowstałym  boisku  sportowym 
w Łapszach Niżnych odbył się II Piłkar-
ski Piknik Gminny połączony  z otwar-
ciem w/w boiska sportowego. 
Piknik  rozpoczął  się  tradycyj-
nym przecięciem wstęgi przez Wój-
ta Gminy Pana Pawła Dziubana, tre-
nera  łapszańskiej drużyny KROKUS 
2000  Pana Piotra Koczocik oraz Pana 
Józefa Sowę- Radnego Gminy z Łapsz 
Niżnych.  Zaraz  po  tym    proboszcz 
z Łapsz Niżnych ks. Mariusz Skotnic-
ki poświęcił boisko sportowe. Podczas 
Pikniku odbyły się rozgrywki sporto-
we w których to udział wzięły cztery 
drużyny: Zespól Elektrowni Wodnych 
Niedzica S.A , Straż Graniczna ze Sro-
mowiec  Wyżnych,  Old  Boys  PPPN 
w Nowym Targu oraz Urzędu Gminy 
Łapsze Niżne. 
Było też wiele atrakcji nie tylko dla 
najmłodszych, można m.in. było wyka-
zać się w żonglerce piłką, wykorzystać 
swoją energię do przeciągania liny lub 
do skoków w worku. Była też dmucha-
na zjeżdżalnia dla amatorów tej formy 
rozrywki. Imprezę uświetniła Orkiestra 
Dęta z Łapsz Niżnych a na zakończe-
nie zagrał zespół SZTAB gromadząc 
licznie młodzież.  
red.
Wyścig kolarski przez Spisz
19 września przez Spisz i Podhale prowadziła trasa VI. etapu Tour de Polo-
gne m.in. przez Krościenko, Grywałd, Krośnicę, Sromowce Wyżne, Niedzicę, 
Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Łapszankę, Rzepiska, Czarną Górę, Bukowinę 
Tatrzańską, Stasikówkę, Murzasichle, a meta wyścigu i koniec szóstego etapu 
zakończono w Zakopanem.
W czasie wyścigu został wstrzymany ruch na drodze dla innych pojazdów. 
Kamil Kowalczyk
Fundusze unijne na rozwój społeczności lokalnej
W całej Polsce powstały lub powstają organizacje o charakterze Lokalnych Grup
Działania, które ubiegają się o środki unijne przeznaczane na rozwój lokalnej społeczno-
ści. W najbliższym czasie tj. od listopada 2008 do stycznia 2009r. wspomniane organiza-
cje będą zgłaszały swój udział do Urzędów Marszałkowskich w swoich województwach.
Jeżeli LGD spełnią wszystkie warunki będą mogły w latach 2009-2013 otrzymywać fun-
dusze unijne na realizację zadań określonych w Lokalnych Strategiach Rozwoju. Jednym
z warunków uzyskania środków finansowych przez organizację jest posiadanie strategii
rozwoju. W trzech gminach powiatu nowotarskiego tj. Bukowina T., Łapsze Niżne, Nowy
Targ działa Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, które wystąpi o przydzielenie
wspomnianych środków finansowych. Jeżeli spełnimy wszystkie wymagania możemy
liczyć na pieniądze z osi IV PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). W kolejnych
wydaniach „Na Spiszu” będziemy informować o aktualnej sytuacji. red.
KONKURS SZOPEK Z NAGRODAMI
W bieżącym roku w łapszańskiej szkole odbędzie się  XI konkurs  szo-
pek spiskich, wykonywanych przez  dzieci szkolne, z pomocą ich rodziców. 
Ewenementem  konkursu  jest  fakt,  że  autorów  wszystkich  przyjętych  prac 
organizatorzy  nagradzają.    Termin  zgłaszania  wszystkich  prac  od  24  li-
stopada do 1 grudnia 2008r.w godzinach pracy 8 
00
  –15 
00
  w  sekretariacie 
Szkoły. W dniach od 2–  5 grudnia  wystawione do konkursu szopki będzie 
można ocenić przyznając punkty dla każdej z nich. Szopki będą ponumero-
wane  wg  kolejności  zgłoszenia.  Na    podstawie  przyznanych  każdej  szopce 
ilości punktów przez wszystkie zwiedzające i głosujące osoby, jury poda wy-
niki głosowania i zajęte miejsca. W niedzielę 14 grudnia o godz.15 
00
 w holu 
budynku Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych zostaną odczytane wyni-
ki konkursu,  wręczone  nagrody  i  przeprowadzona  aukcja  wspomnianych 
prac. Szopki i inne prace przeznaczone na aukcję oraz warunki uczestnictwa 
w  konkursie  można  wcześniej  poznać  na  stronie  internetowej  szkoły: 
www.spnizne.lapszenizne.pl 
 
 
 
 
red.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG