background image
41
„Na Spiszu” nr 3 (68) 2008 r.
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
Redaguje zespó³: Jan Budz, Julian Kowalczyk (redaktor naczelny), El¿bieta £ukuœ, Franciszek Payerhin, Marian Pukañski
Adres do korespondencji: 34-442 £apsze Ni¿ne, ul. D³uga 125, tel.: 018 265 93 16, e-mail: naspiszu@interia.pl
Wydawca: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Polskiego Spisza, Sk³ad komputerowy i druk: Drukarnia „MK” s.c., 34-400 Nowy Targ,
ul. Waksmundzka 63, tel.: 018 266 48 52, www.drukarniaMK.pl; e-mail: zlecenia@drukarniaMK.pl; mksc@o2.pl
W kilku ostatnich latach na mapie narciarskiej regionu Pod-
hala i Spisza nastąpiły poważne zmiany. Mimo, że Zakopane ma 
skocznię na Wielkiej Krokwi, kolej na Kasprowy i Szymoszko-
wą, to jednak pod względem zagospodarowania zaczyna ustępo-
wać nowym stacjom narciarskim, a w szczególności Kotelnicy 
Białczańskiej. Dużym zagrożeniem dla Zakopanego jest zła in-
frastruktura drogowa oraz nowe inwestycje na Słowacji. 
Na Podhalu co roku powstają nowe wyciągi od Witowa, 
po Bukowinę Tatrzańską. W Bukowinie na ukończeniu jest bu-
dowa wyciągu krzesełkowego na Rusińskim Wierchu z nachy-
leniem w kierunku białczańskiej Kaniówki. Z uwagi na ostry 
klimat, do inwestycji najlepiej nadają się wierchy otaczające 
wieńcem wypiętrzenie Tatr, które określane są jako Pogórze 
Spisko-Gubałowskie. 
Niepokój budzą kłótnie z właścicielami gruntów pod wy-
ciągami w wielu miejscach, zwłaszcza na Gubałówce. Nadal 
nie ma uregulowań prawnych zapewniających prawa  z tytułu 
własności, ale i okresowe ograniczenia z uwagi na potrzeby pu-
bliczne.  Mimo wielokrotnych obietnic polityków z pierwszych 
stron gazet, mimo poselskich interpelacji nie widać żadnego po-
stępu. Nieustępliwość, zachłanność i zwykła głupota może jed-
nak doprowadzić do likwidacji przedsięwzięć funkcjonujących 
już wiele lat. A stracą na tym wszyscy, gazdowie, przedsiębior-
cy i Skarb Państwa o czym rzadko się mówi.
Na Spiszu pierwszy wyciąg prowadził pan Bigos w Jur-
gowie Pod Okólnem. Swój wyciąg postawił też pan Maciczak 
w Rzepiskach na Bryjowym Potoku. Rewelacją na tamte cza-
sy był wyciąg zwany „Litwinką”, który powstał w Czarnej Gó-
rze na Gogolowej Grapie. Z upływem lat kłótnie i chore ambi-
cje doprowadziły jednak do kilkuletniej przerwy w jego dzia-
łalności. Z kolei przerwa spowodowała, iż klienci i sympatycy 
tego fajnego wyciągu przenieśli swoje sentymenty gdzie indziej. 
Ludzie policzyli straty i poszli po rozum do głowy. Wyciąg po-
nownie uruchomiono w zeszłym roku, ale okazało się że jest 
już za późno. Klienta przejęły nowe stacje narciarskie. Z uwa-
gi na nierentowność wyciągu inwestor Andrzej Pytel rozebrał 
go latem wraz ze wszystkimi instalacjami. Nie jest to pierwsza, 
ani też ostania ofiara skomplikowanych uwarunkowań prawno-
psychologicznych prowadzących do społecznej destrukcji.
Przez wiele lat narciarstwo na Spiszu kojarzyło się z Po-
laną Sosny w Niedzicy. Stacja prowadzona  przez „Zaporę” 
była perłą spiskich Pienin i komplementarnym areałem nar-
ciarskim do Kluszkowiec. Oprócz Polany Sosny od lat z powo-
dzeniem funkcjonuje wyciąg w Kacwinie. Od wielu lat trwają 
dyskusje nad zagospodarowaniem narciarskim innych miejsc, 
zwłaszcza Kuraszówki oraz wierchów Łapaszanki przylegają-
cych do Rzepisk.
Historycznym wydarzeniem na Spiszu było uruchomienie 
w zeszłym roku dwóch nowych stacji narciarskich posiadają-
cych kolej krzesełkową: „Hawrań” w Jurgowie i „Koziniec” 
w Czarnej Górze. W ciągu mijającego roku lokalne spółki wy-
konały wiele prac, aby zadowolić narciarzy. W tym roku z ob-
sługą powinno być o wiele lepiej z uwagi na ubiegłoroczne do-
świadczenia. Na wyciągach trwają przygotowania, aby wszyst-
ko tym razem było na czas.   
W 2008 roku w Rzepiskach na Grocholowym Potoku ze-
brało się kilku gazdów, które budują nowoczesny wyciąg w stro-
nę Wojtyczkowego Potoka. Stacja górna znajduje się przy ple-
banii Księży Marianów. Rzepiska z uwagi na atrakcyjne poło-
żenie, jeśli dogadały by się jeszcze z Łapszanką mogłyby ra-
zem stanowić nie lada magnez dla narciarzy. Nowe inwestycje, 
a zwłaszcza ich powodzenie może spowodować upadek psy-
chologicznych barier. Trzeba więc niebawem spodziewać się 
dalszych odważnych przedsięwzięć.
Jan Budz
Rzepiska: wyciąg budownay na Grocholów Potok
Czarna Góra Koziniec
Spisz narciarski, to już fakt
Rzepiska: wyciąg budownay na Grocholów Potok
Czarna Góra Koziniec