background image
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
38
- Pisze najlepiej jak umiem, jak czuję, jak chciała-
bym powiedzieć – Maria Waniczek skromnie mówiła
o sobie i swojej twórczości podczas niedzielnego spotka-
nia w zamku „Dunajec” w Niedzicy, prezentującego jej
najnowszy tomik poezji pisanej spiską gwarą.
Kameralną salę niedzickiego zamku zapełnili bliscy,
dobrzy znajomi poetki, przyjaciele, sympatycy regionu
i twórczości Marii Waniczek. Okazją do spotkania było
ukazanie się jej najnowszego tomiku poezji spiskiej „Piyk-
ne, ale twarde”, wydanego przez krakowską „Miniatu-
rę”, w opracowaniu Łukasza Górnikowskiego, z grafika-
mi Adama Kowalczyka. Tomik zawiera ponad 60 utwo-
rów pisanych gwarą spiską.
- Tytuł ma swoje znaczenie – mówiła autorka wier-
szy, w których utrwaliła myśli, towarzyszące życiu czło-
wieka na Spiszu. – Myślę, że oddałam w nich to, co czu-
ję; skłoniłam wiele osób do refleksji i przypomniałam,
jak ważna jest ta ziemia i to, co zostawili po sobie przod-
kowie. Nie udałoby mi się wydać tak sprawnie tego to-
miku, gdyby nie pan Mieczysław Mączka, który czuwał
nad tym, regularnie dzwonił i pytał o nowe wiersze. Bar-
dzo dobrym duchem był pan Ryszard Remiszewski, on
przyspieszył całą sprawę, bo stwierdził, że „Tryptyk”
jest perełką, a ja niepotrzebnie trzymam go i inne utwory
w szufladzie. To mnie zmobilizowało i postanowiłam wy-
słać wiersze do „Miniatury”.
Tomik dedykowany jest matce poetki, Rozalii Strą-
czek. Rozpoczyna go właśnie „Tryptyk”, złożony z utwo-
rów „Dzie cłowiek idzie?”, „Dzie cłowiek zyje?” i „Dzie
cłowiek będzie?” Uczestnicy spotkania mieli okazję wy-
słuchać tych utworów w wykonaniu członków zespołu
regionalnego „Czardasz”, który założyła i prowadzi wła-
śnie Maria Waniczek. Co warte podkreślenia, jest ona
pierwszą spiską poetką, której wiersze są publikowane
w tomikach. Pierwszy, zatytułowany „Śpisko polecka”,
ukazał się w 1984 r. Jej wiersze były publikowane rów-
nież w „Pracach Pienińskich” oraz czasopiśmie regional-
nym „Na Spiszu”. Twórczość innych piszących nie była
samodzielnie wydawana, ale zamieszczano ją w antolo-
giach poezji podhalańskiej. Maria Waniczek zapropono-
wała, by zebrać utwory osób piszących na Spiszu i wy-
dać je w formie antologii poezji spiskiej.
(tez), fot. Teresa Zielińska
To projekt międzynarodowy, którego głównym promoto-
rem jest miasto Koszyce przy współpracy Euroregionu Karpa-
ty i Euroregionu Tatry. W jego ramach jest oznakowany szlak
turystyczny między Budapesztem i Krakowem wiodący po-
dróżnych z Węgier, przez Słowację do Polski. Jak nam powie-
dział Wójt Sylwester Pytel, który uczestniczy w spotkaniach
organizacyjnych, gmina Bukowina Tatrzańska została zapro-
szona do projektu wraz z Zakopanem z racji umowy partner-
skiej z miastem Wysokie Tatry (Smokowce).
Mały szlak bursztynowy na znacznym odcinku pokry-
wa się z tzw. szlakiem winnym. W projekcie przewidziane są
liczne atrakcje, w których udział weźmie także Nowy Targ,
Kraków, Biecz i Rzeszów. Dlatego przewidziano dodatkowe
pętle i charakterystyczne miejscowości słynące z produk-
cji wina, w szczególności rejon Tokaju na Węgrzech, jako
Miasto Wina. Stąd nasz postulat, czy nie warto by włączyć
do tego projektu także Frydman z jego winnymi piwnicami,
a nawet zamek w Niedzicy. Z uwagi na klimat i rozwój usług
turystycznych zimą, gmina Bukowina Tatrzańska określo-
na została jako „Miasto Śniegu”, w wersji angielskiej THE
CAPITAL OF SNOW.
Red.
Na początku br. roku w Za-
kopanem i Nowym Targu odby-
ła się promocja książki PODHA-
LANIE tom 2. Słownik Biogra-
ficzny. Słownik „Podhalanie” jest
wydany jako kilkutomowe aktu-
alizowane co kilka lat wydawnic-
two, na którego zawartość skła-
dają się alfabetycznie ułożone ży-
ciorysy Polaków współcześnie
żyjących, mieszkających obec-
nie w powiecie tatrzańskim i no-
wotarskim, jak również urodzonych na Podhalu, Spiszu,
Orawie i Ziemi Pienińskiej. Zebrano też życiorysy roda-
ków żyjących w innych regionach, w innych miastach
w kraju, a nawet za granicą. Do każdej biografii dołą-
czona jest fotografia. Redaktorką publikacji jest Elżbieta
Chodurska, a w zbieraniu materiałów współuczestniczy-
ła Sylwia Plucińska.
Na spotkania promocyjne przybyło wiele znanych
osób z Podhala i okolicy. Wydawnictwo zawiera w sumie
470 not biograficznych ludzi znanych lub mniej znanych.
Często są to osoby bardzo ciekawe, nieraz bardzo skromne,
a warto na nie zwrócić uwagę z racji oczywistych osiągnięć
i nieraz wielce ciekawej działalności. red.
Podhalanie i nie tylko!
Najnowszy tomik wierszy
Marii Waniczek
Piykne, ale twarde
stststststststststststststst
Gmina Bukowina Tatrzańska na
szlaku bursztynowym