background image
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
32
20 stycznia br. dzieci i młodzież nowobielska przedstawiła
w parafialnym kościele pw. Św. Marii Magdaleny Jasełka. Pra-
ce przygotowawcze trwały pod czujnym okiem Moniki Luber-
da z miejscowej Biblioteki Publicznej.
Jaka nas czeka pogoda w 2008 roku? Pewnie mete-
orolodzy mogliby na ten temat sporo powiedzieć. Jednak
odwołajmy się do ludowej wiedzy. Nasze babcie wyko-
nywały kalendarz pogody, obserwowały warunki atmos-
feryczne, a następnie je zapisywały. Do dziś w muzeum
w Czerwonym Klasztorze na ekspozycji etnograficznej,
można zobaczyć na sosrębie 12 kółek wykonanych białą
kredą, które informują o prognozie pogody na dany rok.
Obserwacje rozpoczynano od dnia św. Łucji 13 grudnia
do Wigilii Bożego Narodzenia. Każdy dzień oznaczał
miesiąc, poranne godziny wskazywały pogodę na pierw-
sze dni miesiąca, natomiast od południa była prognoza na
drugą połowę miesiąca. Często dla podania dokładniej-
szych danych, sporządzano dodatkowe jeszcze obserwa-
cje na tak zwane „ruskie miesiące”, czyli prowadzono
zapisy pogody od Bożego Narodzenia do Wigilii Trzech
Króli. Na bazie obserwacji 24 dni zaprezentuję do wybo-
ru prognozę pogody .
Elżbieta Łukuś
Poczet Sztandarowy Szkoły im. bł. ks. Józefa Stanka
z Łapszach Niżnych z rodziną błogosławionego na pogrzebie
siostry księdza Stanka - Teresy w Preszowie na Słowacji,
30.11.2007 r.
Prognoza Pogody
na rok 2008
Miesiące
tzw. ruskie
Pierwsza połowa miesiąca
Druga połowa miesiąca
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Miesiąc
Pierwsza połowa miesiąca
Druga połowa miesiąca
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Biblioteka Publiczna
w Nowej Białej
Przygotowania do Jasełek pt.:,,Narodziła się nam Nadzie-
ja i Miłość” rozpoczęły się już na początku grudnia ubiegłego
roku i w większości odbywały się one w pomieszczeniach Bi-
blioteki Publicznej w Nowej Białej. Pracami kierowała Moni-
ka Luberda, kierownik tejże placówki, a także Maria Bednar-
czyk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu
z siedzibą w Łopusznej. Nawiązała się współpraca z księdzem
proboszczem, Tadeuszem Korczakiem, dzięki któremu Jaseł-
ka mogły być wystawione w świątyni. Premierowe wystąpie-
nie odbyło się niedzielne popołudnie 30 grudnia 2007r. następ-
nie, 9 stycznia 2008r., młodzi aktorzy wystąpili przed szkolną
publicznością w Nowej Białej, a na zakończenie okresu kolę-
dowania, 20 stycznia, przed Opłatkiem dla Rencistów i Eme-
rytów ze swoje miejscowości.
Wykonawcy ciężko pracowali nad swoimi rolami, próbu-
jąc przekazać swoim widzom głębokie przesłanie o Maleńkiej
Miłości. Pomiędzy dialogami wspólnie kolędowali, a przygry-
wał im pan organista Julian Długi.
Monika J
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG