background image
35
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
„Jak to ze lnem było” - podczas lekcji w skansenie
mebli szkolnych, mebli do pokoju na-
uczycielskiego, sprzętu sportowego,
magnetofonu. Rada Rodziców przy-
gotowuje także poczęstunek dla dzie-
ci i nauczycieli z okazji ślubowania
pierwszoklasistów, andrzejek, zaba-
wy karnawałowej, dzięki czemu im-
prezy te mają niepowtarzalną, rodzin-
ną atmosferę.
W szkole realizowany jest pro-
gram edukacji regionalnej „...Ej na
Śpisu - malowano kraina”, program
profilaktyczny „Potrafimy inaczej”
mający na celu doskonalenie umie-
jętności społecznych w celu kształ-
cenia u uczniów nieagresywnych za-
chowań, program „Ratujemy i uczy-
my ratować”, w czasie którego ucznio-
wie uczą się zasad wzywania i udzie-
lania pierwszej pomocy.
W kalendarz imprez naszej szko-
ły wpisanych jest wiele wydarzeń:
sprzątanie potoku i poboczy drogi dwa
razy w roku; uroczyste ślubowanie
uczniów klas pierwszych, którzy sta-
rannie się przygotowują do tego waż-
nego dnia; zbieranie drobnych monet,
z których usypujemy „górę grosza”
oraz udział w innych akcjach charyta-
tywnych; andrzejki – wieczór zabaw,
wróżb i konkursów; mikołajki, gdy
szkołę odwiedza nie tylko sam Mi-
kołaj, ale także najmłodsi mieszkań-
cy naszej wsi; Dzień Babci i Dziad-
ka, kiedy to zapraszamy seniorów na
poczęstunek i specjalnie przygoto-
wane przedstawienie; zabawa karna-
wałowa, w której uczestniczą także
te dzieci, które jeszcze nie rozpoczę-
ły nauki; opłatek – uroczystość połą-
czona z występami wszystkich dzie-
ci przed zaproszonymi mieszkańca-
mi naszej wsi; Dzień Ziemi, podczas
którego kształtujemy właściwe posta-
wy wobec problemów ochrony śro-
dowiska naturalnego; Dzień Europy
– każda klasa przygotowuje prezen-
tację jednego kraju, dbając o to, by
była ona jak najbardziej bogata i in-
teresująca; Dzień Matki, kiedy dzie-
ci zapraszają swoje mamy na poczę-
stunek i inscenizacje; pożegnanie VI-
-klasy; akademie poświęcone dniom
ważnym dla wszystkich Polaków:
1 września, 11 listopada, 3 maja mają
na celu naukę szacunku dla polskich
symboli narodowych oraz rozwój
uczuć patriotycznych.
Organizujemy wiele konkur-
sów, w zależności od potrzeb i zain-
teresowań uczniów. Są to konkursy
plastyczne, regionalne, ortograficz-
ne, czystości klas, konkurs na naj-
ładniejszy zeszyt, ozdoby choinko-
we, pisanki i inne.
Staramy się by oferta zajęć poza-
lekcyjnych była jak najbogatsza, jed-
nak nie zawsze są na to odpowied-
nie środki. W roku 2007 dzięki dofi-
nansowaniu udało się zaproponować
uczniom bardzo szeroką gamę zajęć:
zespół regionalny, kółko matematycz-
ne, zajęcia wyrównawcze i rewalida-
cyjne, SKS, kółko plastyczne. Jedna
z prac wykonanych podczas tych ostat-
nich zajęć otrzymała wyróżnienie
w konkursie plastycznym „Łazienka
z Delfinkiem” (na konkurs zgłoszono
ponad 1200 prac, a wyróżnień było 10
i 3 nagrody główne).
Przy szkole działa zespół regio-
nalny Śpizocek, który powstał przede
wszystkim dzięki ofiarności mieszkań-
ców Łapszanki. Przekazali oni na jego
rzecz wiele pięknych, starych strojów,
a także udzielili wsparcia finansowego.
Zespół występuje przed mieszkańca-
mi wsi przy różnych okazjach, bierze
także udział w przeglądach regional-
nych: „Śpiskie Zwyki” i „Spisko Wa-
tra”, gdzie prezentuje zwyczaje, pieśni
i tańce, co roku poszerzając swój re-
pertuar. Ponieważ nie mamy własnej
kapeli, podczas występów towarzyszą
nam artyści z Czarnej Góry kierowa-
ni przez pana Mariana Kiklę.
Mimo trudnych warunków dla
miłośników sportu (brak sali gimna-
stycznej) dokładamy starań, aby nasi
uczniowie brali udział w różnorod-
nych zawodach sportowych, sprzyja-
ją temu zajęcia pozalekcyjne – SKS.
Co roku w trakcie zajęć pozalek-
cyjnych przygotowana jest też wido-
wisko teatralne, które uczniowie pre-
zentują na Przeglądzie Artystycznego
Dorobku Szkół Gminy Łapsze Niżne
w zakresie form teatralnych, gdzie
otrzymują wyróżnienia szczególnie za
plastyczną stronę przestawień.
Reasumując, stwierdzić można,
że Szkoła Podstawowa w Łapszance
spełnia nie tylko cele dydaktyczno-
-wychowawcze i opiekuńcze, ale tak-
że stanowi ważny, jeśli nie najważ-
niejszy, ośrodek życia wsi i to od po-
nad 100 lat.
Joanna Górnisiewicz,
Łaszanka