background image
25
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
– T E K S T S P O N S O R O W A N Y –
– T E K S T S P O N S O R O W A N Y –
Podsumowanie konkursu i aukcja
na spiską szopkę - Betlejymek 2007
(Łapsze Niżne, 16 XII 2007)
W
dniach od 11.12.07 do 14.12.07 w Szkole Podsta-
wowej w Łapszach Niżnych przeprowadzony został ko-
lejny, jubileuszowy (X) konkurs szopek. Współorgani-
zatorem i sponsorem nagród w konkursie było Stowarzy-
szenie Rozwoju Spisza i Okolicy, Lokalna Grupa Działa-
nia na obszarze trzech gmin: Bukowina T., Łapsze Niż-
ne i Nowy Targ.
Ideą konkursu na najpiękniejsza spiską szopkę jest
ocalenie od zapomnienia pięknej tradycji kolędowania
z betlejymkiem podczas Świąt Bożego Narodzenia. Zwy-
czaj ten szczególnie jest popularny w Łapszach Niżnych.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 34 prace
wykonane przez blisko sześćdziesięciu uczniów - z takich
spiskich miejscowości jak: Frydman, Łapszanka, Kacwin,
Krempachy i najwięcej prac z Łapsz Niżnych.
Komisja z zadowoleniem przyznaje, że szopki zachwy-
cają oryginalnością pomysłu, starannością, bogactwem
własnoręcznie wykonanych spiskich elementów. Wyda-
wać, by się mogło, iż w ciągu tych dziesięciu edycji kon-
kursu wyczerpią się pomysły wykonawców co do mate-
riału, z którego szopkę można zrobić, formy czy kształtu.
Jednak pomysłowość autorów jest nieograniczona.
Wychodząc z założenia, że każda szopka wymagała
wysiłku i pracy, jury postanowiło nagrodzić wszystkich
autorów szopek nagrodą rzeczową. Szczególnie zaś uho-
norowane zostały te prace, których autorzy zdecydowali
się wystawić szopkę na aukcji.
Sponsorami nagród są: Stowarzyszenie Rozwoju Spi-
sza i Okolicy z siedzibą w Łapszach Niżnych oraz Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych.
Po przeliczeniu głosów, jury w składzie: Julian Kowal-
czyk – przewodniczący, Anna Kowalczyk, Marta Wojtas
i Bogumiła Pirchała ustaliło miejsca zgłoszonych do kon-
kursu szopek. Oto 3 pierwsze miejsca:
1 miejsce szopka nr 22 – Bogacka Kamila, Bielańska
Beata, Tymek Łukasz, Karkoszka Sebastian są to człon-
kowie Szkolnego Gimnazjalnego Koła Caritas z Łapsz
Niżnych; 2 miejsce szopka nr 9 – Horoba Michał, Horo-
ba Dominika – Łapsze Niżne; 3 miejsce szopka nr 34 -
Klimczak Katarzyna – Frydman.
Poza konkursem można nabyć kartki świąteczne
i stroiki. Autorami tych prac są uczniowie kółka plastycz-
nego pod opieką Pani Bożeny Fic z Łapsz Niżnych. Fundu-
sze z aukcji przeznaczone zostaną na potrzeby szkoły.
Wszystkim wykonawcom, sponsorom dziękujemy,
życzymy Wesołych Świąt oraz zapraszamy do kolejnej
edycji za rok.
B.P.