background image
17
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
Historia emigracji górali z Trybsza „za wodę” sięga pierwszych lat XX wieku,
kiedy to przybywali najpierw do Pensynwali, a następnie przenosili się do Chicago.
Kolejne grupy w „wietrznym mieście” osiedlały się najpierw w okresie międzywo-
jennym, a potem w latach 70-tych. Jednak najwięcej Trybszan przybywało tutaj po
roku 1989. Przybywali całymi rodzinami, inni przyjechawszy indywidualnie „ścią-
gali” do siebie z Polski współmałżonków i dzieci. Zamieszkiwali w Chicago lub
w okolicach miasta. Utrzymywali pomiędzy sobą kontakty - pomagali w znalezieniu
mieszkania i pracy, zalegalizowania pobytu.
Historia emigracji
górali z Trybsza
w trudnych sytuacjach oraz spotykanie
się ze sobą poprzez organizowanie róż-
nych imprez.
W archiwum koła przechowują po-
dziękowania z Trybsza oraz dokumen-
ty dotyczące bieżącej działalności. Mają
też poświęcony sztandar ku czci Świę-
tej Elżbiety Węgierskiej - Patronki tryb-
skiej parafii. Wspierają także Góralski Ze-
spół dziecięcy „Mali sumni”, który dzia-
ła pod patronatem parafii Jolie, Illinois.
Chcą nadal godnie reprezentować Koło
Trybsz w Ameryce.
W dniu 26.I. 2008 r. odbył się opła-
tek Koła nr 1 Trybsz w Chicago w czasie
którego zebrało 4000$. Przedstawiciela-
mi Trybsza byli z ramienia OSP Trybsz
Mieczysław Łojek oraz proboszcz tryb-
skiej parafii o. Rajmund A. Dziadkiewicz.
W czasie spotkania przekazana została
też kolejna ofiara na potrzeby parafii i jej
mieszkańców w kwocie 12.355$, m.in.
z przeznaczeniem na wykonanie central-
nego ogrzewania na plebanii. W przy-
szłym roku Koło Trybsz w Chicago ob-
chodzić będzie X-lecie swego powstania.
Fotografie z tegorocznego opłatka wyko-
nała Anna Bizub, a zamieszczone zostały
w galerii strony internetowej www. para-
fiatrybsz.bnx.pl.
Koło Trybsz nie należy do Związku
Podhalan, m.in. z powodów materialnych
– chodzi o przekazywanie części docho-
dów z urządzanych zabaw. Dlatego Koło
Trybsz nr 1 działa przy Związku Spisz,
bowiem łatwiej pomóc konkretnej wio-
sce spiskiej, a tak przy Związku Podha-
lan dochodzą jeszcze wioski podhalańskie
i orawskie. Koło Trybsz w USA bardzo
wiele wiosce Trybsz pomogło. Dotyczy
to szkoły podstawowej, OSP w Trybszu
i samej parafii, bowiem kościół wymalo-
wany jest w większości z pieniędzy uzbie-
ranych przez Polonię. Polecamy stronę pa-
rafii w Trybszu (skąd też zaczerpnęliśmy
część informacji), gdzie znajdują się bar-
dzo ciekawe wieści ze wsi i o rodakach
w USA.
(red)
Okazją do częstych spotkań były wydarzenia rodzinne - jak narodziny i chrzci-
ny dzieci, zawieranie związków małżeńskich, itp. Na uroczystości te przybywały ro-
dziny, zaproszeni przyjaciele, znajomi sąsiedzi z Trybsza. Dlatego wobec dużej ilości
Trybszan w Chicago, którzy odczuwali, wyrażali potrzebę integracji i identyfikacji
kulturowej w 1999 r. postanowiono powołać „Koło nr 1 Trybsz” przy „Związku Spi-
sza”. Pierwsze zebranie odbyło się w restauracji „Flamgo”. Wybrano pierwszy zarząd
w składzie: Prezes- Józef Dudas, Wiceprezes- Jan Gogola, Sekretarz - Władysław
Husi, Skarbnik- Józef Gogola syn Andrzeja, Sekretarz Prasowy - Maria Kożuch
Uchwalono także statut, według którego Koło wykonuje swoje plany.
Główne cele koła określono w następujący sposób:
* dążenie do tego, aby mieszkańcy Trybsza, którzy obecnie mieszkają w Chica-
go mieli możliwość bycia członkami naszego koła,
* podtrzymywać i umacniać wiarę naszych Dziadków oraz Ojców w kraju,
* przekazywanie, szczególnie dzieciom, które urodziły się w Ameryce zamiło-
wanie do naszej Ojczyzny, a szczególnie do naszej wioski Trybsz i całego Spisza,
*chcemy także w przyszłości, jeżeli będzie nas na to stać pomagać materialnie
naszej rodzinnej wiosce gdy określą zapotrzebowanie na dany cel,
*naszym celem będzie także wspieranie się wzajemne Trybszan w Ameryce