background image
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
10
- roboty w budynku Pana Jana Pałki zam. Niedzica ul. Nad-
wodnia 8 – 32.000 zł
RAZEM INWESTYCJE ROMSKIE – 141.750 zł w tym do-
tacja z Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce
w wysokości 135.000,00 zł
Przedstawiony fragment sprawozdania pozwala
w jakimś stopniu zorientować czytelników gazety „Na
Spiszu” w proporcjonalności podziału środków finanso-
wych w gminie Łapsze Niżne.
Proszę poinformować czytelników o wprowadzonych
zmianach organizacyjnych w urzędzie gminy.
W protokole pokontrolnym gminy z roku 2003 za-
lecono wydzielenie z Urzędu Gminy samodzielnych jed-
nostek organizacyjnych jak Ośrodek Kultury, Biblioteka
Gminna itp. Zalecenie to miało być zrealizowane w roku
2004, lecz z nieznanych mi powodów tego nie uczynio-
no. Dopiero nowa władza gminna wykonała ten nakaz
w 2007 r. Ponadto okazało się, że z powodu małej przejrzy-
stości finansów publicznych w zakresie wydatków oświa-
towych należało utworzyć Zespół Ekonomiczno- Admini-
stracyjny Szkół ( ZEAS ), który ma zajmować się szcze-
gółową kontrolą wydatków w poszczególnych jednost-
kach oświatowych, aby zapewnić przejrzystość finanso-
wą w szkołach, zgodnie z obowiązującą ustawą.
Zimowy widok z zamku niedzickiego na zaporę
Kościół parafialny we Frydmanie
ZGKiM będzie też miał opieką nad budynkami ko-
munalnymi jak budynek Ośrodka Zdrowia w Łapszach
Niżnych, budynek wielofunkcyjny we Frydmanie, budy-
nek Biblioteki Gminnej w Łapszach Niżnych, budynek
poczty w Niedzicy.
Pozostałe budynki gminne są już pod opieką różnych
innych jednostek organizacyjnych – np. GOK-u, czyli jed-
nostek wyodrębnionych z gminy.
W zakładzie tym powiększono ilość etatów i w drodze
konkursu powołano kierownika na razie na okres 1 roku.
Kierownik ZGKiM zatrudnia referenta i główną księ-
gową na część etatu, przejął pod swoją opiekę wszystkich
konserwatorów, którzy obsługiwali dotychczas budynki
komunalne jak również przejął pracowników związanych
z obsługą wody. Aktualnie w swoich zasobach ma 8 pra-
cowników – konserwatorów, którzy mają poszerzony za-
kres czynności o utrzymanie czystości na przystankach,
odśnieżanie niektórych odcinków chodników, utrzymanie
czystości wokół budynku urzędu gminy, zapewnienia do-
staw paliwa, energii do budynków gminnych, a w okre-
sie letnim udrażnianie przepustów wodnych, czyszcze-
nie przepustów, wykaszanie skwerów itd. Statut ZGKiM
wyszczególnia wszystkie zadania do wykonania. ZGKiM
jest zlokalizowany w budynku GOK-u w Niedzicy i w po-
mieszczeniu na ujęciu wodnym. ZGKiM zostanie wypo-
sażony w samochód i doposażony w sprzęt niezbędny do
realizacji jego zadań.
W przyszłości ZGKiM zajmie się również zbiórką
śmieci od mieszkańców oraz segregacją odpadów ko-
munalnych.
Czy na zakończenie naszej rozmowy chciałby Pan
jeszcze coś dodać ?
Chcę przekazać informację, że gmina otrzymała środ-
ki finansowe na zakup samochodu – busa na dowóz dzie-
ci niepełnosprawnych do Nowego Targu.
Życzę Panu nowych sukcesów.
Dziękuję za rozmowę
Powołałem ZEAS z siedzibą w Urzędzie Gminy po-
przez wydzielenie pracowników Urzędu do realizacji za-
dań ZEAS-u. Kierownictwo Zespołu powierzyłem kierow-
nikowi referatu organizacyjnego w wymiarze ½ etatu.
Drugą zmianę, po analizie finansowej, wprowadzi-
łem z dniem 1.I.2008 r. Powołałem Zespół Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej ( ZGKiM), który będzie się
zajmował, między innymi, gospodarką komunalną, utrzy-
maniem czystości na terenie gminy, gospodarką wodną
i wodno- ściekową. Ściekową w zakresie sprawozdawczo-
ści a wodną w zakresie sprzedaży i dostarczania miesz-
kańcom wody.