background image
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
8
Panie Wójcie – co Pan mu-
siał uczynić, aby zrealizować za-
powiedziany przez Pana i ustalony
Uchwałą Rady Gminy plan zamie-
rzeń na 2007r ?
Pierwszy rok mojej kadencji
wymagał uporania się ze znalezie-
niem środków finansowych na za-
płacenie zobowiązań zaciągniętych
przez poprzedniego włodarza gmi-
ny a nie zaplanowanych w budżecie
2007 roku. Jedynym rozwiązaniem
było zaciągnięcie kredytu bankowego
w kwocie 380 000 zł, który umożli-
wił pokrycie zobowiązań z 2006 roku
w kwocie180 000 zł oraz zobowią-
zań bieżących.
Rok 2007 zamknęliśmy bez zo-
bowiązań płatniczych na rok 2008,
z wyjątkiem środków umieszczonych
w pozycji środków niewygasających.
Zapowiadał Pan twardy bój
o pozyskanie zewnętrznych środ-
ków finansowych . Co Pan zdołał
wywalczyć ?
Pomimo odgórnych opóźnień
związanych z uruchomieniem Progra-
mów Operacyjnych udało mi się pozy-
skać kwotę 560 000 zł na inwestycje
drogowe, oświatowe i inne działanie
z zakresu kultury i oświaty.
Jakie inwestycje wykonano na
obszarze gminy Łapsze Niżne?
Na prace wykonane w ramach planu
„Inwestycje drogowe na drogach gmin-
nych” wydaliśmy łącznie 1.020.124 zł.
W ramach tej kwoty wykonaliśmy prace
w miejscowościach:
Frydman:
- wykonanie parkingu przy Zespole Szkół
o pow. 420,0 m2 – 29 923,87 zł
- remont cząstkowy nawierzchni –
4.339,70 zł
- bieżący remont dróg polnych we Fryd-
manie – 2.500 zł
Niedzica Zamek:
- remont drogi o nazwie lokalnej „Mię-
dzy Skałki” na odcinku 150,0 m
41.570,00zł
Niedzica:
- remont drogi ul. Św. Rozalii na odcin-
ku 190 m – 70.061,00 zł w tym do wy-
konania do 30.05.2007r. roboty na kwo-
tę 6.165,00 zł
- remont cząstkowy nawierzchni –
12.552,40 zł
Kacwin :
- remont ul. Spiskiej na odcinku 120,0 m
I etap – 27.005,00 zł
- remont ulicy Spiskiej na odcinku 83,0 m
II etap – 84.000,00 zł w tym dotacja
z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Ży-
wiołowych w wysokości 50.000,00 zł
- remont ulicy Glinik na odcinku
300,0 m – 82.167,00 zł
- remont ulicy Jana Pawła II na odcinku
200 m oraz ulicy Słonecznej na odcin-
ku 80,0 m – 84.346,00 zł
Łapsze Niżne :
- remont ulicy Leśnej na odcinku 110,0
m I etap – 48.360,00 zł
- remont ulicy Leśnej na odcinku 350,0 m
II etap – 112.580,00 zł w tym dotacja z
Biura ds Usuwania Skutków Klęsk Ży-
wiołowych w wysokości 50.000,00 zł
- remont ulicy Nadwodniej na odcinku
180,0 m – 20.923,00 zł
- remont ulicy Ogrodowej na odcinku
90,0 m – 26.549,00 zł
- remont ulicy Wiśmierskiego na odcin-
ku 600,0 m – 142.483,63 złw tym dota-
cja z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych w wysokości 65.170,00 zł
- remont cząstkowy nawierzchni –
23.049,80 zł
Łapsze Wyżne:
- remont ulicy Zielonej na odcinku 150,0
m – 84.330,00 zł
- remont cząstkowy nawierzchni –
8.468,90 zł
Łapszanka:
- remont drogi o nazwie lokalnej „Stara Dro-
ga” na odcinku 100,0 m–49.998,06 zł
Trybsz :
- remont ul. Za Wodą na odcinku 180,0 m
– 62.044,00 zł
- remont mostu na ul. Za Wodą – 5.372,88 zł
Inwestycje oświatowe:
- remont ogrodzenia placu przy Szkole
Podstawowej w Łapszach Wyżnych –
49.972,86 zł
- remont budynku Szkoły Podstawowej
w Łapszance – 111.561,80 zł
- remont dachu na budynku przedszkola
w Łapszach Niżnych – 34.640,00 zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwio-
wej w Szkole Podstawowej w Trybszu-
38.784,00 zł
- wyposażenie sali gimnastycznej
w Niedzicy – 58.072,00 zł
- projekt sali gimnastycznej w Kacwinie
– 70.760,00 zł
- drobne roboty remontowe w budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Kacwinie –
28.467,26 zł
- drobne roboty remontowe w budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Niedzicy –
12.204,76 zł
- drobne roboty remontowe w budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Falsztynie
–16.725,91 zł
RAZEM INWESTYCJE
OŚWIATOWE – 421.188 zł
Inwestycje w OSP
- roboty wykończeniowe w garażu przy
remizie OSP w Niedzicy Zamek –
38.315,81 zł
- dokumentacja projektowa oraz roboty
budowlane w garażu przy remizie OSP
w Trybszu - 81.503,72 zł
- wymiana stolarki okiennej w remizie OSP
w Łapszach Wyżnych – 25.977,46 zł
Zdanie sprawy z włodarzenia
- Gmina Łapsze Niżne
Rozmowę z wójtem gminy Łapsze Niżne Pawłem Dziubanem z okazji upływu pierwszego roku pracy
na stanowisku wójta przeprowadził Franciszek Payerhin