background image
9
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
- wykonanie zbiorników przeciwpożarowych
w Łapszach Niżnych – 33.149,76 zł
- zlecenie przygotowania dokumentacji
projektowej na budowę remizy OSP we
Frydmanie – 41.000 zł
- wymiana bramy garażowej w remizie
OSP w Falsztynie – 6.000 zł
RAZEM INWESTYCJE OSP
– 178.946, 75 zł
Inwestycje oświetlenia ulicznego:
- budowa sieci oświetlenia uliczne-
go drogi „Dworska” w Falsztynie –
70.542,51 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego
ul. Miodowej w Niedzicy – 4.065,63 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego
ul. Św. Floriana w Łapszach Wyżnych
– 3.473,77 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego uli-
cy „ Sobieskiego” we Frydmanie –
9.249 zł
- wykonanie oświetlenia placu przy bu-
dynku wielofunkcyjnym we Frydmanie
– 3.931,55 zł
- projekt rozbudowy oświetlenia ul. 3
Maja w Niedzicy – 9.000,00 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego dro-
gi „ Na Błachuty” w Falsztynie –
2.991,81 zł
RAZEM INWESTYCJE OŚWIETLE-
NIA ULICZNEGO – 94.005,27 zł
Inwestycje sportowe:
- przebudowa boiska sportowego w Łap-
szach Niżnych – 111.439,11 zł
Inwestycje ochrony zdrowia:
- opracowanie dokumentacji projektowej
rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Łap-
szach Niżnych wraz z wnioskiem apli-
kacyjnym – 130.000 zł (wciąż czekamy
na odpowiedź w sprawie akceptacji lub
odrzucenia wniosku)
- przebudowa kotłowni w budynku
Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych-
332.000,00 zł
RAZEM INWESTYCJE OCHRONY
ZDROWIA- 462.000 zł
Inwestycje wodociągowe :
- rozbudowa sieci wodociągowej w cią-
gu ulicy Słonecznej we Frydmanie –
17.422,19 zł
- projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej
w Trybszu – 43.920,00 zł
- zlecenie przygotowania dokumentacji
projektowej sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej na ulicy Długiej we Fryd-
manie - 14.200 zł
- zlecenie przygotowania dokumentacji
projektowej sieci wodociągowej „Pod
Białą Skałą” w Niedzicy – Zamku –
15.000 zł
- zlecenie przygotowania dokumentacji
projektowej sieci wodociągowej do sali
gimnastycznej w Niedzicy – 14.000 zł
Inwestycje przygotowujące Gminę
do pozyskiwania MRPO i PROW
na lata 2008- 2013:
- aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego
dla Gminy – 4.000 zł
- przygotowanie Planu Rozwoju Miejsco-
wości dla Frydmana – 3.000 zł
- przygotowanie Planu Rozwoju Miejsco-
wości dla Falsztyna – 3.000 zł
- przygotowanie Planu Rozwoju Miejsco-
wości dla Niedzicy Zamku – 3.000 zł
- przygotowanie Planu Rozwoju Miejsco-
wości dla Niedzicy – 3.000 zł
- przygotowanie Planu Rozwoju Miejsco-
wości dla Kacwina – 3.000 zł
- przygotowanie Planu Rozwoju Miejsco-
wości dla Łapsz Wyżnych – 3.000 zł
- przygotowanie Planu Rozwoju Miejsco-
wości dla Łapszanki – 3.000 zł
- przygotowanie Planu Rozwoju Miejsco-
wości dla Trybsza – 3.000 zł
Niektóre plany rozwoju miejscowości
były finansowane ze środków Lokalnej
Grupy Działania jaką jest Stowarzysze-
nie Rozwoju Spisza i Okolicy.
Modernizacja budynku Urzędu Gminy:
● 32.000 zł
Środki pozyskane na realizację zajęć po-
zalekcyjnych w ramach wyrównywania
szans w szkołach z terenu Gminy:
● 132.000 zł
Środki pozyskane we współpracy z Gmin-
ną Biblioteką Publiczną na realizacje Pro-
gramu Rzeczpospolita Internetowa:
● 15.000 zł plus pakiet multimedialny na
kwotę 5.000 zł oraz 5 komputerów
Środki pozyskane na prowadzenie dwóch
świetlic profilaktyczno- wychowaw-
czych w Łapszach Wyżnych i Łapszach
Niżnych:
● 14.000 zł
Środki pozyskane na wyposażenie trzech
Świetlic profilaktyczno- wychowawczych
w Kacwinie, Niedzicy i Frydmanie:
● 30.000 zł
Przygotowanie koncepcji rozbudowy
wzgórza Kuraszowski Wierch na cele re-
kreacyjno- turystyczne:
● 19.000 zł
Inwestycje romskie:
- przebudowa budynku Pana Jakuba
Mirga zam. Trybsz ul. Św. Trójcy 25 –
109.750,00 zł
Pejzaż z okolic Łapsz Niżnych