background image
7
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
W dniu 5 października 2007 roku
Gmina Łapsze Niżne podpisała z Gmi-
ną Zblewo porozumienie o współpra-
cy. Mając na celu aktywizację wspól-
not samorządowych gmin -stron po-
rozumienia postanowiły: rozwijać
współpracę w dziedzinie szkolnictwa
i edukacji, w tym realizować projek-
ty wymiany młodzieży i nauczycie-
li; propagować i promować rozwój
wymiany turystycznej między oby-
dwoma regionami; wspierać współ-
pracę kulturalną, polegającą, między
innymi na wymianie zespołów i arty-
stów, udziale w festiwalach i impre-
zach kulturalnych.
Samorządowcy z Kociewia na Spiszu
oraz zespół kabaretowy „Ciężko było, będzie lżej”. Celem tej wizyty było
omówienie wymiany młodzieży szkolnej, udział kociewskich zespołów re-
gionalnych w Spiskich Zwykach oraz wymiana regionalnych zespołów.
Pierwszym etapem wizyty było spotkanie w Gimnazjum, na które zo-
stali zaproszeni dyrektorzy szkół z naszej Gminy oraz Pani Dyrektor GOK-u
z Niedzicy. Uczestnicy delegacji zapoznali się historią Gimnazjum oraz z cha-
rakterystyką regionu Spisza. Następnie omówiona została wymiana młodzie-
ży szkolnej oraz udział w imprezach kulturalnych.
Kolejny etap wizyty obejmował bezpośrednie spotkania z przedsiębior-
cami: Markiem Kowalczykiem - „PINEA” Budowa Domów w Łapszach Niż-
nych; Katarzyną Zajączkowską - Piekarnia w Łapszach Niżnych; Stefanem
i Ireną Kiedziuch - Wypiek ciast w Łapszach Wyżnych. Uczestnicy zwiedza-
li również: elektrownię wodną w Niedzicy, Zamek Dunajec oraz halę spor-
tową w Niedzicy.
Głównym punktem wizyty był występ kociewskich zespołów w „Spi-
skich Zwykach”. Jeden z nich - zespół kabaretowy „Ciężko było, będzie lżej
– zabawiał publiczność, która nagrodziła go gromkimi brawami. Drugim ze-
społem był zespół dziecięcy „Brzady”, który zaprezentował scenki i przy-
śpiewki kociewskie.
Dla uczestników delegacji zorganizowano także wycieczkę na Słowację
do Smokowca, gdzie kolejką wyjechali na Hrebeniok i tam zachwycali się
pięknymi widokami na Tatry oraz do Szczawnicy, gdzie dokonano drobnych
zakupów regionalnych.
Naszym gościom długo pozostanie ten pobyt na Spiszu w pamięci, są za-
uroczeni naszym regionem, a przede wszystkim bogatą kulturą oraz walora-
mi turystycznymi.
Jak widać nawiązana współpraca między gminami przynosi już owoce.
Zostaliśmy zaproszeni na X Przegląd Orkiestr Dętych oraz Festyn Kociewski
w Zblewie, natomiast oni przyjeżdżają do nas na Spiską Watrę.
Celina Wnęczak
Akt podpisania porozumienia -
w środku Wójtowie
a po bokach Przewodniczący Rad
Spotkanie delegacji w Gimnazjum Łapszach Niżnych
Na uroczystość podpisania po-
rozumienia do Zblewa została zapro-
szona 10 osobowa delegacja z naszej
Gminy. W jej skład weszli przedsta-
wiciele samorządu gminnego oraz
urzędu gminy. Na trasie przejazdu
do Zblewa delegacja złożyła wizy-
tę w zaprzyjaźnionej Gminie Olszty-
nek, z którą porozumienie zostało za-
warte w 2003 r.
Nie musieliśmy długo czekać na
rewizytę delegacji z Gminy Zblewo,
gdyż w dniach 10-13 stycznia 2008 za-
witała do nas w składzie: Wójt, Prze-
wodniczący Rady Gminy, Pracownik
ds. Promocji, Dyrektorzy Szkół, przed-
siębiorca, zespół dziecięcy „Brzady”