background image
3
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
Na obszarze tym zostały zniesio-
ne kontrole na wewnętrznych grani-
cach państw – sygnatariuszy obszaru
Schengen. Nie wszystkie kraje Unii
Europejskiej są członkami tego ob-
szaru. Poza układem pozostają Wielka
Brytania i Irlandia chociaż są człon-
kami UE, natomiast w skład Obsza-
ru Schengen wchodzą Norwegia i Is-
landia, które nie wstąpiły do Unii Eu-
ropejskiej.
Ruch osobowy w granicach O.S.
kontrolowany jest przez Schengeński
System Informacyjny ( SIS), który jest
jego główną częścią składową. Cen-
tralę systemu stanowi komputer za-
instalowany w Strasburgu, w którym
przechowywane są dane osób niepo-
żądanych na terenie państw sygnata-
riuszy układu z Schengen.
Zasadniczym celem systemu jest
zapewnienie bezpieczeństwa pań-
stwom sygnatariuszom po zniesie-
niu kontroli na granicach wewnętrz-
nych i wzmocnienie kontroli granic
zewnętrznych. Jest to pierwszy w Eu-
ropie policyjny system opracowywa-
nia danych, w którym policja każde-
go kraju może automatycznie prze-
kazywać informacje do komputera
w Strasburgu.
W systemie zapisywane są
dane:
- osób, które są poszukiwane i grozi
im kara pozbawienia wolności,
- osób, które muszą stanąć przed są-
dem w charakterze świadków i któ-
rym nie można było doręczyć we-
zwania,
- osób, które są obserwowane przez
policję, włącznie z osobami wyma-
gającymi ochrony,
- obcokrajowców z państw trzecich,
którym odmawia się prawa wjazdu
do Obszaru Schengen
SIS jest monitorowany przez
Wspólną Władzę Nadzorczą, będącą
niezależnym organem, składającym
WEJŚCIE POLSKI
DO OBSZARU SCHENGEN
Od wielu lat zwiastunem nadcho-
dzącej wiosny były w wielu gospodar-
stwach wykoty owiec. Miło było pa-
trzeć jak śnieżno białe jagniątka „myr-
dały” ogonkami zachwycając się mle-
kiem mamy-owcy. Kiedy przylatu-
ją szpaki zbliża się czas na pierwsze
wiosenne wyjście na pastwisko, z któ-
rym wiąże się wiele starych zwycza-
jów. Ogromny ładunek emocjonalny
nadal towarzyszy wiosennemu redy-
kowi, kiedy bacowie zabierają od gaz-
dów owce na sezonowy wypas. Teraz
dochodzą do tego niezwykle smut-
ne „skupy” jagniąt. W tym roku trze-
ba z „maluchami” jechać do Leśnicy
lub na Bańską. Ceny niestety od kil-
ku lat ani drgną.
Niezwykły wymiar przed każ-
dym sezonem wypasowym miało po-
święcenie ognia i wody. Dla wygo-
dy na bacówkę zabierano wodę po-
święcono w czasie świąt Wielkano-
cy, a poświęcony ogień przenoszono
i przechowywano za pomocą wysu-
szonej huby.
Zwyczaj ten pielęgnuje nadal co-
rocznie Związek Hodowców Owiec,
a bacowie w niedzielę „po Wojcie-
chu” spotykają się, aby modlić się
o powodzenie, o pogodę, o dobrych ju-
hasów itd. Jest jakimś znakiem czasu,
że wspiera ich ks. kustosz ludźmier-
skiego sanktuarium, którego nazwi-
sko brzmi nie inaczej tylko Juchas.
Rozglądają się wokół siebie bacowie,
gdyż jest ich coraz mniej. W tym roku
braknie w towarzystwie Władysława
Szyszki Goliosa z Rzepisk, niezwy-
kłego spiskiego bacy, ale też i muzy-
kanta. W czasie mszy świętej przed
ołtarz jako dary ofiarne przynoszo-
ne są wyroby owczarskie oraz żywe
jagniątko. Po mszy świętej możemy
uczestniczyć w ceremonii poświę-
cenia symbolicznego kierdela owiec
z jagniętami. JBK
się z osób zajmujących się ochroną
danych osobowych w państwach Ob-
szaru Schengen.
W przyszłości system SIS ma zo-
stać rozbudowany, w którym, oprócz
dotychczasowych informacji, mają
pojawiać się zdjęcia, odciski palców,
a nawet zapis kodu DNA ( źródło: Lek-
sykon Unii Europejskiej- autor Iwo-
na Kienzler, wydawnictwo „ Świat
Książki”).
Na granicy Niedzica – Łysa nad
Dunajcem odbyło się oficjalne, uroczy-
ste przyjęcie Polski do strefy Schen-
gen – popularnie nazwane zniesie-
niem granicy na południu i zachodzie
Polski. Z tej okazji przemówienia do
zgromadzonych polskich i słowac-
kich uczestników wygłosili przedsta-
wiciele władz sąsiedzkich jednostek
administracyjnych, to jest wójt Gmi-
ny Łapsze Niżne Paweł Dziuban oraz
primátor miasta Spiska Stara Wieś Jo-
zef Harabin.
W spotkaniu wzięli udział:
Przewodniczący Rady Transgra-
nicznego Związku Euroregion Ta-
try z siedzibą w Nowym Targu –
Idzie wiesna