background image
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
22
Wyróżnienie specjalne za indywidualną, ciekawą inter-
pretację melodii spiskich otrzymał Wiesław Nowobilski z No-
wego Targu. Drugie specjalne wyróżnienie za grę utrzyma-
ną w tradycyjnym charakterze przyznano Karolowi Żołądek
z Frydmana.
W konkursie śpiewaków solistów:
kategoria dziecięca:
- 3 równorzędne I miejsca zajęła Dorota Piątek z Niedzicy, Edy-
ta Pietraszek z Krempach i Marcelina Wnęk z Krempach,
- 3 równorzędne II miejsca otrzymała Magdalena Krzysik
z Łapsz Wyżnych, Paulina Bizub z Dursztyna i Natalia Wa-
niczek z Dursztyna,
- dwa równorzędne III miejsca zdobyła Magdalena Łaskawsza
z Frydmana i Gabriela Wiśniowska z Niedzicy,
- wyróżnienie przyznano Katarzynie Kawa z Frydmana.
Wyróżnienie specjalne dla najmłodszej uczestniczki przy-
znano Julicie Kapołka z Łapsz Niżnych.
W śpiewie zbiorowym:
kategoria dziecięca:
I miejsce zdobyła grupa dziewcząt z Krempach,
II miejsce zajęła grupa dziewcząt z Frydmana.
kategoria młodzieżowa:
- dwa równorzędne I miejsca otrzymały: Agnieszka Chmiel
z Gimnazjum w Łapszach Niżnych, Klaudia Kaczmarczyk
z Dursztyna.
- trzy równorzędne II miejsca zdobyły: Sylwia Kiernoziak
z Czarnej Góry, Alicja Krzysiaczek z Gimnazjum w Łapszach
Niżnych i Natalia Budz z Łapsz Wyżnych.
W śpiewie zbiorowym:
Dwa równorzędne I miejsca otrzymało 5 dziewcząt z Dursz-
tyna i 4 dziewczęta z Gimnazjum w Łapszach Niżnych,
III miejsce przyznano 2 dziewczynom z Krempach.
W konkursie gawęd:
kategoria dziecięca:
- I miejsce otrzymała Karolina Błachut z Frydmana,
- trzy równorzędne II miejsca zdobyły: Paulina Bizub z Dursz-
tyna, Zofia Majerczak z Łapsz Wyżnych i Natalia Tomaszko-
wicz z Łapsz Wyżnych,
- III miejsce zajęła Dorota Piątek z Niedzicy,
- wyróżnienie przyznano: Izabelii Bogaczyk z Niedzicy.
kategoria młodzieżowa:
- dwa równorzędne I miejsca otrzymały Sylwia Sołtys z Gimna-
zjum w Łapszach Niżnych i Monika Milaniak z Niedzicy,
- dwa równorzędne II miejsca zajęły: Dominika Wnęk z Krem-
pach i Mariola Milaniak z Gimnazjum w Łapszach Niżnych,
kategoria dorosłych:
- I miejsce nie przyznano,
- II miejsce otrzymała Maria Grońska z Niedzicy.
W drugim dniu „Spiskich Zwyków” komisja oceniała pre-
zentację zespołów, którzy przedstawiali spiskie obrzędy, zwy-
czaje i tańce. Na scenie w GOK w Niedzicy zaprezentowało
się 10 zespołów regionalnych, w tym 7 dziecięcych, 2 młodzie-
żowych i 1 w kategorii dorosłych. Jury przyznało wyróżnienia
oraz nagrody pieniężne za najlepsze szczególne walory zawar-
te w prezentowanych programach.
Kategoria dziecięco – młodzieżowa:
„Śpisoki” z Gimnazjum w Łapszach Niżnych otrzymali
nagrodę w wysokości 450 zł. – za ciekawe ukazanie zwyczaju
„Ogrywanie mai” i dobrą prezentację tradycyjnych tańców.
„Majowy Wierch” działający przy Szkole Podstawowej
w Kacwinie – grupa najmłodsza otrzymała nagrodę w wyso-
kości 350 zł – za pokaz zabaw dziecięcych i roztańczenie naj-
młodszych uczestników,,Spiskich Zwyków”.
„Majowy Wierch” ze Szkoły Podstawowej w Kacwinie –
grupa średnia, otrzymała nagrodę w wysokości 350 zł – za roz-
tańczenie i logiczne rozwiązanie układów tanecznych.
„Honaj” działający przy GOK w Łopusznej nagrodzono
kwotą w wysokości 350 zł – za estetykę stroju i sprawne wy-
konanie tańców.
„Mali Spiszacy” ze Szkoły Podstawowej w Łapszach Niż-
nych otrzymali nagrodę w wysokości 300 zł – za przedstawie-
nie oryginalnych zabaw dziecięcych i wykonanie tradycyjnych,
typowych dla regionu melodii spiskich.
„Frydmanianie” działający przy WOK we Frydmanie otrzy-
mali nagrodę w wysokości 300 zł – za pomysłowy obrazek sce-
niczny i ciekawe rozwiązania aktorskie.
„Spisocek” ze Szkoły Podstawowej w Łapszance nagro-
dzono kwotą w wysokości 250 zł. – za naturalną, swobodną
prezentację zabaw dziecięcych i tańców spiskich.
„Ciardasie” ze Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Gó-
rze otrzymali nagrodę w wysokości 200 zł za próbę podjęcia
tematu,,Na kosarze”.
„Małe Hajduki” ze Szkoły Podstawowej w Łapszach Wy-
żnych nagrodzono kwotą w wysokości 200 zł. – za roztańczenie
dziecięcej grupy i dobrą technikę wykonania tańców.
Kategoria dorosłych:
„Czardasz” działający przy GOK w Niedzicy otrzymał
nagrodę w wysokości 550 zł. – za swobodne i naturalne wy-
konanie aktorskie zwyczajowych scen i znakomitą prezenta-
cję tańców.
Nagrody ufundowali:
Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z sie-
dzibą w Niedzicy, Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy
w Łapszach Niżnych, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”
w Nowym Sączu, Zamek Dunajec w Niedzicy – Muzeum Ze-
spół Zamkowy.
Jury podkreśliło, że pozytywnym zjawiskiem jest im-
ponująca ilość dzieci i młodzieży grającej na skrzypcach,
tym bardziej, że do niedawna odczuwało się brak skrzyp-
ków – solistów na Spiszu. Komisja zasugerowała, aby
w przyszłości zachęcić instrumentalistów, grających na
instrumentach pasterskich np. fujarkach, listkach, trom-
bitach, rogach. Pokazy wyżej wymienionych konkuren-
cji przyczyniłyby się do zachowania tradycyjnych form
i do ożywienia praktyki wykonawczej.
Elżbieta Łukuś
– T E K S T S P O N S O R O W A N Y –
– T E K S T S P O N S O R O W A N Y –