background image
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
20
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
W pierwszych dwóch tygodniach Adwentu w gimna-
zjum w Łapszach Niżnych zorganizowana została zbiórka
pieniędzy w ramach akcji charytatywnej „Czausy” na po-
trzeby parafii Czausy na Białorusi, gdzie od sierpnia pracu-
je i jest proboszczem nasz były katecheta ksiądz Grzegorz
Książek. Przygotowany został specjalny scenariusz lekcji
wychowawczej pt: „I ja mogę pomóc”, który nauczyciele
- wychowawcy realizowali w swoich klasach, gdzie rów-
nież zbierane były pieniądze.
...i spotkanie z Księdzem Grzegorzem Książek
14 grudnia o godz. 8.50, młodzież gimnazjum spotka-
ła się w holu szkoły z Księdzem Grzegorzem, który w cie-
kawy i pouczający sposób przedstawił swoją pracę i życie
mieszkańców białoruskiej parafii.
Czausy to trzecia obok Lidy i Szczuczyna placówka pi-
jarska na Białorusi. To10-tysięczne miasteczko we wschod-
niej części Białorusi, 50 km za Mohylewem, 250 km na
wschód od Mińska. Stamtąd jest już tylko 50 km do grani-
cy z Rosją i ok. 500 km do Moskwy. Parafia Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła w Czausach należy do deka-
natu mścisławskiego w archidiecezji mińsko-mohylewskiej.
Liczy ok. kilkadziesiąt wiernych, zasięgiem swym obejmuje
kilkadziesiąt kilometrów. Zamieszkała jest przez Białorusi-
nów, wśród, których jest wiele osób polskiego pochodzenia,
ale nie mówiących już w języku polskim. To typowa postra-
dziecka społeczność, której przez lata wmawiano, że Boga
nie ma, stąd większość mieszkańców nie wyznaje żadnej
religii, a obecna władza dalej nie respektuje praw człowie-
ka, utrzymując dyktaturę. Wciąż żywy jest znak czerwonej
gwiazdy i takim duchu wychowywane jest młode pokole-
nie. Zniszczona została święta wartość rodziny. Dzieci wy-
chowywane są przez dziadków lub jednego rodzica. Poza
głoszonym przez władze powszechnym dobrobytem panuje
bieda i chaos, szczególnie na prowincjach. A kraj ten pięk-
ny i wielki, stoi przed szansą rozwoju. Jednak bez wiary
i życia w poszanowaniu podstawowych wartości będzie to
niemożliwe. Dlatego tak ważna jest praca misjonarzy pra-
cujących nie tylko na Białorusi, ale i w innych krajach na
Wschodzie. Potrzebna jest tam ewangelizacja od podstaw,
tworzenie nowych wspólnot i odbudowywanie zniszczo-
nych i potrzebnych, a istniejących przed latami kościołów.
Wszystko to daje szansę na n o w e życie.
Słuchający ks. Grzegorza podziwiali nie tylko pokazy-
wane zdjęcia, ale niesamowitą odmienność kulturową tego
sąsiadującego przecież z Polską kraju. Wielkie brawa jaki-
mi podziękowano Księdzu za spotkanie wyrażały najpełniej
naszą radość i życzliwość dla dzieła misyjnego.
Na koniec spotkania Pani Dyrektor Gimnazjum Elż-
bieta Horoba wręczyła Księdzu Grzegorzowi zebraną przez
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły ofiarę w kwo-
cie 1000 złotych. Akcję zorganizowało Szkolne Koło Ca-
ritas i nauczyciele.
bk
Jasełka szkolne, Łapsze Niżne
Miejscowość
2002
2007
dynamika
Niedzica
1735
1767
101,84%
Frydman
1683
1678
99,70%
Czarna Góra
1 619
1 640
101,30%
Łapsze Niżne
1408
1466
104,12%
Nowa Biała
1347
1362
101,11%
Krempachy
1294
1307
101,00%
Kacwin
1183
1223
103,38%
Łapsze Wyżne
903
918
101,66%
Jurgów
887
911
102,71%
Trybsz
819
813
99,27%
Rzepiska
720
731
101,53%
Dursztyn
489
509
104,09%
Łapszanka
417
445
106,71%
Falsztyn
320
325
101,56%
Niedzica - Zamek
251
248
98,80%
Razem
15075
15343
101,78%
Akcja charytatywna „Czausy” w łapszańskim Gimnazjum...
Kielo nos?