background image
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
24
– T E K S T S P O N S O R O W A N Y –
– T E K S T S P O N S O R O W A N Y –
24 listopada 2007 r.
w niedzickim zamku „Duna-
jec” zaprezentowano „Zbiór
pieśni ludowych Zamagurza
Spiskiego”. Współredakto-
rami książki są: etnomuzy-
kolog Aleksandra Szurmiak
- Bogucka, kompozytor Sła-
womir Czarnecki oraz regio-
naliści - Ryszard Kowalczyk
i Julian Kowalczyk. Podczas
spotkania autorzy opracowa-
nia podzielili się ze słuchacza-
mi swymi licznymi i ciekawy-
mi doświadczeniami związanymi z wieloletnią pracą nad
zbiorem. Gospodarzem wieczoru była Ewa Jaworowska
- Mazur, dyrektor „Muzeum - Zespół Zamkowy w Nie-
dzicy. Zbiór pieśni zawiera ok. 300 zapisów nut i tekstów
zbieranych przez niektórych współredaktorów i współ-
autorów przez kilkadziesiąt lat ( od lat 50-tych XX w.).
Opatrzone solidnym wstępem, komentarzami, posłowiem
i metryczkami wielu informatorów jest nie tyle opraco-
waniem, co z uwagi na wykształcenie i warsztat pracy
współautorów, potężnym źródłem informacji dla czytel-
ników. Niewątpliwym atutem jest załącznik – płyta CD
z nagraniami wybranych melodii i tekstów spiskich w wy-
konaniu autentycznych kapel. Książkę można nabyć w re-
dakcji „Na Spiszu”, w sekretariacie Szkoły Podstawowej
w Łapszach Niżnych (Długa 12) lub w siedzibie wydaw-
cy – Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy w Łap-
szach Niżnych (bud. Urzędu Gminy).
Barbara Dąbrowska
Pierwszy zbiór pieśni Zamagurza spiskiego