background image
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
28
Pierwszy miesiąc 2008 roku
rozpoczęliśmy Walnym Zjazdem
naszego Stowarzyszenia
(27 stycznia br.)
Podczas Zjazdu podsumowano dwa lata działalności, wybrano nowe
Władze.
Nowy zarząd Stowarzyszenia wybrany na walnym zebraniu:
1. Julian Kowalczyk – prezes (Łapsze Niżne)
2. Maciej Płachta - wiceprezes ( Trybsz)
3. Józef Majerczak – wiceprezes (Nowa Biała)
4. Emilia Nowak – sekretarz (Niedzica)
5. Franciszek Payerhin – skarbnik (Łapsze Wyżne)
6. 7 członków zarządu: Tomasz Budz – (Czarna Góra), Zofia Łukasz
(Krempachy), Maria Bednarczyk (Nowa Biała), Mieczysław Wrocławiak
(Harklowa), Marian Kikla (Czarna Góra-Zagóra), Celina Wnęczak (Ka-
cwin), Alicja Martińczak (Jurgów).
W zarządzie jest reprezentacja (3-5 osobowa) każdej z gmin obję-
tych działaniem lokalnej grupy działania jaką jest Stowarzyszenie Roz-
woju Spisza i Okolicy, Na 12 członków zarządu
zasiada 5 kobiet.
W lutym b.r. (17-23.02) 20 osobowa dele-
gacja ( przedstawiciele FAPA z Warszawy, Wo-
jewódzkich Urzędów Marszałkowskich i Lokal-
nych Grup Działania uczestniczyli w wyjeździe
studyjnym do Portugalii na zaproszenie Lokal-
nej Grupy Działania z regionu Alentejo. W pro-
gramie wizyty było:
- spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa Roz-
woju Wsi i Rybołówstwa Portugalii (Lizbona).
- spotkanie z Zarządem i Przedstawicielami
LGD Monte w Monsaraz, spotkanie lokalnymi
władzami, wizytacje projektów realizowanych
z programów Leadera.
W wielu przedsięwzięciach inwestycyjnych,
remontowych, promocyjnych było widać udział
środków unijnych w tym Leadera. Szczególnie
było to potrzebne na obszarach mało zaludnio-
nych i wyludnionych z powodu migracji mło-
dych do miast.
Na spotkaniach z Portugalczykami i pod-
czas prezentacji regionalnych Spisz i południo-
wą Polskę reprezentował prezes Stowarzysze-
nia Spisza i Okolicy Julian Kowalczyk (patrz
fot. na str. 26).
Na zaproszenie niemieckiej LGD w dniach
24-27 lutego w południowo- zachodniej Turyn-
gii gościli przedstawiciele LGD ze Spisza, Pod-
hala, Beskidu Gorlickiego i północnej części wo-
jewództwa małopolskiego. W ramach studyjne-
go tzn. roboczego wyjazdu przedstawicieli LGD
można było zapoznać się z osiągnięciami LGD
Wartburg w ciągu kilkunastu lat korzystania przez
Niemców z funduszów europejskich w tym Le-
adera. Na naradach mogliśmy zobaczyć zdjęcia
z przed kilkunastu lat obiektów i miejsc, które
później zwiedzaliśmy. Byliśmy w Behringen, Er-
furcie, Creuzburgu, w Mőhra, Gumpelstadt, Eise-
nach, Ruhla i Schweina. Niesamowite wrażenie
na polskich działaczach Leadera zrobił postęp
w zakresie renowacji budynków, przekształca-
nia gospodarstw, naprawy dróg i poboczy. Czu-
ło się dyscyplinę i porządek niemiecki
1 marca 2008 - Gorlice -seminarium „Le-
ader w Polsce obecnie, a w nowym okresie pro-
gramowania” zorganizowane przez LGD „Be-
skid Gorlicki” i Małopolskie Stowarzyszenie
Sołtysów. Obecni byli przedstwiciele władz Po-
wiatu Gorlickiego, Sejmu RP oraz sołtysi mało-
polski i przedstawiciele LGD. Z terenu Spisza
obecni: prezes LGD SRSiO Julian Kowalczyk
i sołtys Edward Hatała.
Obrady Walnego Zjazdu Stowarzyszenia
– M A T E R I A Ł S P O N S O R O W A N Y –
– M A T E R I A Ł S P O N S O R O W A N Y –
opracowanie JK