background image
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
34
filią Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych, przywrócono pełną – już sze-
ścioklasową szkołę w Łapszance. Rodzice chcąc pokazać, jak bardzo im za-
leży na utrzymaniu szkoły we wsi, ofiarowali drewno potrzebne na wymianę
okien. Zdobyto także fundusze na ocieplenie i otynkowanie szkoły, co wpły-
nęło bardzo korzystnie na wygląd zewnętrzny budynku.
Kolejne lata to dla szkoły wiele korzystnych zmian: nowym (obecnym)
dyrektorem została Małgorzata Krzysztofiak. Utworzono pracownię kompu-
terową – dokonano remontu generalnego jednej z sal, położono okablowa-
nie strukturalne oraz specjalną, antyelektrostatyczną wykładzinę, zamonto-
wano kraty w oknach i antywłamaniowe drzwi, zakupiono biurka. Kompu-
tery wraz z oprogramowaniem udało się pozyskać z Telekomunikacji Pol-
skiej S.A. za pośrednictwem pana Andrzeja Szewczyka i jego syna Marcina.
Ostatnie dwa lata to generalny remont budynku: wymiana sieci elektrycznej,
instalacja centralnego ogrzewania, remont piwnicy i wyposażenie kotłowni,
całkowity remont łazienek, doprowadzenie wody do sal lekcyjnych, położe-
nie nowych podłóg i odmalowanie pomieszczeń. Dokonano remontu ogro-
dzenia wokół boiska szkolnego, zrobiono niewielki parking po południowej
stronie budynku. Zakupiono nowe ławki, krzesła, szafki do klas, a także biur-
ka dla nauczycieli.
Występ zespołu Śpizocek podczas Śpiskich Zwyków w 2007 roku
Tak to szkoła w Łapszance
przeszła długą drogę od jednej izby
w drewnianym budynku po zmoder-
nizowany, wyremontowany i nowo-
cześnie wyposażony gmach.
Obecnie do szkoły uczęszcza
57 dzieci, w tym 13 do oddziału przed-
szkolnego. Nauka w oddziale przed-
szkolnym obejmuje uczniów pięcio
i sześcioletnich. Jeden uczeń jest na-
uczany indywidualnie w domu. Z uwa-
gi na małą liczebność uczniów (od
4 do 11 w roczniku) nauczanie odby-
wa się w klasach łączonych, co sta-
nowi poważne utrudnienie w pracy
dydaktycznej.
W szkole zatrudnionych jest
13 nauczycieli oraz jedna osoba ob-
sługi (Edward Tomasz). Radę Peda-
gogiczną tworzą:
dyrektor szkoły: Małgorzata
Krzysztofiak (nauczanie zintegro-
wane);
nauczyciele zatrudnieni w szko-
le na pełnych etatach: Anna Pałucha
(nauczanie zintegrowane), Joanna
Górnisiewicz (język polski, naucza-
nie zintegrowane, w trakcie studiów -
informatyka), Beata Karkula (naucza-
nie zintegrowane, w trakcie studiów –
historia oraz wychowanie przedszkol-
ne), Marta Giecaszek (matematyka
i informatyka), Małgorzata Molitorys
(nauczanie zintegrowane i wychowa-
nie przedszkolne),
nauczyciele niepełnoetatowi: Ur-
szula Hanula (język niemiecki, w trak-
cie studiów język angielski), Radomir
Szczesny (przyroda, wychowanie fi-
zyczne), Anna Holowa (nauczanie in-
dywidualne, w trakcie studiów - bi-
bliotekoznawstwo), Stanisława Gry-
glak (historia), Magdalena Dwornic-
ka (muzyka), Józefa Żołądek (wycho-
wanie do życia w rodzinie), Katarzy-
na Kuruc (język angielski), ksiądz Ro-
bert Śliwa (religia).
Szkołę wspomaga Rada Rodzi-
ców, która kontynuuje chlubną tra-
dycję i pomaga organizując zbiórki
pieniędzy, zabawy, z których dochody
są przekazywane na najbardziej pilne
potrzeby szkoły: zakup kserokopiarki,