background image
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
42
Od pewnego czasu w prasie lokalnej pojawiają się informacje o możliwości re-
alizacji szeroko zakrojonych inwestycji narciarskich we wsi Łapszanka. Odpowied-
nie plany przygotowały władze gminy, a prezentację planu zagospodarowania prze-
strzennego, którego głównym punktem jest rejon góry Kuraszówka umieszczono na
stronach internetowych.
Z góry tej byłyby trasy zjazdowe w kierunku Łapszanki jak i Łapsz Wyżnych,
gdzie zlokalizowane zostały największe parkingi. Część wyciągów zaplanowano na
zboczach Pawlikowskiego Wierchu bez ingerencji w tereny wsi Rzepińska. W tej sy-
tuacji warto byłoby aby przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Rzepiska zaplanowano wyciągi bez względu na enigmatyczne granice admini-
stracyjne gmin.
Po zapoznaniu się z planami można śmiało powiedzieć, że warunki śniegowe
i ukształtowanie terenu zachęcają do realizacji inwestycji. Mankamentem jest wąska
dolina w potoku Łapszanki, co ograniczy odpowiednio szeroki program w zakresie infra-
struktury towarzyszącej wyciągom. Istotna jest tez forma prawno-organizacyjna inwe-
stora. Przykład Białki, Małego Cichego, Jurgowa i Czarnej Góry potwierdzają, że najlepiej
sprawdza się spółka wiejska przy wsparciu kredytu bankowego, o który dziś nietrudno.
Kurosówka, znaczy nadzieja
Taki podmiot praw-
ny ma ułatwio-
ne porozumienie
z właścicielami roz-
drobnionych grun-
tów i unika podej-
rzeń, że ktoś kręci in-
teres kosztem miej-
scowych rolników.
W strategii roz-
woju narciarskie-
go terenu istotnym
jest zabezpiecze-
nie bazy nocle-
gowej i gastrono-
micznej na odpo-
wiednim poziomie,
w przeciwnym wy-
padku liczba nar-
ciarzy będzie ogra-
niczona do okresu
tzw. ścisłego sezo-
nu w okresie szkol-
nych ferii, co nie-
stety odbija się na
rentowności inwe-
stycji. Można wpu-
ścić inwestora, któ-
ry szybko pobudu-
je wspaniałe hote-
le. Można też po-
budować samemu
przyjazne środo-
wisku pensjona-
ty. Co prawda po-
trwa to dłużej, ale
zapewni dochody
historycznym i au-
tentycznym gospo-
darzom naszej spi-
skiej ziemi, którą
z ogromnym wysił-
kiem przechowały
dla nas pokolenia
dziadków i ojców.
JB