background image
„Na Spiszu” nr 1 (66) 2008 r.
44
Muzyka Osturni
– Zapomnianej Wsi Spiskiej
Osturnia jest wsią, która stanowi najdalej na zachód
w Europie wysuniętą enklawę etnicznie Ruską której etno-
geneza wiąże się ściśle z kolonizacją wołosko-rusińską, któ-
ra miała miejsce na Zamagurzu Spiskim pod koniec XV wie-
ku. Geneza powstania tej wsi do dziś stanowi kwestię sporną
i nie do końca wyjaśnioną. Akta historyczne wskazują na fakt
zasiedlenia w tym okresie przez Rusinów Łapsz Wyżnich.
Fakt ten potwierdzają również liczne podania ludowe oraz
informacja o występowaniu w tej wsi już dziś nie istnieją-
cej cerkwi obrządku wschodniego. Ludność rusińska zosta-
ła zmuszona do opuszczenia Łapsz Wyżnych w II poł. XVI
wieku. Gdzie wówczas powędrowali Rusnacy z całym swo-
im dobytkiem? i z jakich powodów? (...) Nasuwa się tu pew-
ne przypuszczenie, że tym miejscem była położona po dru-
giej stronie grzbietu, przez wiele lat odizolowana wieś Ostur-
nia. Z czasem Osturnianie wybudowali we własnej wsi cer-
kiew i wytworzyli własną lokalną tradycję muzyczną. Jak
ona się kształtowała?, czy miała ona jakieś związki z kultu-
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
Redaguje zespó³: Jan Budz, Julian Kowalczyk (redaktor naczelny), El¿bieta £ukuœ, Franciszek Payerhin, Marian Pukañski
Adres do korespondencji: 34-442 £apsze Ni¿ne, ul. D³uga 125, tel.: 018 265 93 16, e-mail: naspiszu@interia.pl
Wydawca: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Polskiego Spisza
Sk³ad komputerowy i druk: Drukarnia „MK” s.c., 34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63, tel.: 018 266 48 52, e-mail: mksc@o2.pl
rą muzyczną, kiedyś wspólnej, a obecnie polskiej strony Za-
magurza Spiskiego?
Na kształtowanie się kultury muzycznej Osturni, tak jak
i pozostałej części Zamagurza spiskiego miały wpływ różne
warstwy osadnicze oraz elementy przyniesione z pokrewnych
kultur muzycznych innych regionów, zarówno tych bliżej
i dalej oddalonych. Zdecydowanie najwięcej analogii mu-
zycznych zachodzi z polską stroną Zamagurza spiskiego, na
którym preferowane są podobne formy i warianty tańców,
spiewanek i niektórych nut, które znajdują również swoje
odniesienia na całym terytorium byłych Węgier, a zwłasz-
cza na terytorium dzisiejszego Zakarpacia ukraińskiego. W
kulturze muzycznej tej wsi zauważa się pewne związki z
muzyką Podhala, które wyrażają się w kultywowaniu zna-
nych przede wszystkim z tego regionu nut, tekstów i niektó-
rych form tanecznych. Ponadto w muzyce tej wsi dają się
odnaleźć ślady starszego pochodzenia, które być może od-
noszą się do kultury niemieckich, pierwszych osadników
Turystom przybywającym do wsi
podhalańskich i spiskich w okresie te-
gorocznego sezonu zimowego udo-
stępniono nowy informator turystycz-
ny, który rozchwytywany jest z racji
dobrej jakości zdjęć, jak też zaktualizowanych informa-
cji o atrakcjach gminy Bukowina Tatrzańska.
Dużo miejsca poświęcono ciekawostkom przyrod-
niczym gminy, a także niedalekiej okolicy. Wspomnia-
no spływy kajakowe na Białce i spływ Dunajcem w Pie-
ninach. Opisano zabytkowe kościoły i kapliczki a także
szlaki rowerowe i piesze. Centralne miejsce zajmuje map-
ka wyciągów narciarskich na terenie gminy, bo gmina Bu-
kowina Tatrzańska wg najnowszych badań stała się cen-
trum sportów zimowych w Polsce.
Atrakcyjności gminie dodaje nie tylko wysokogór-
skie położenie w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowe-
go, ale też nadal żywa kultura górali podhalańskich i spi-
skich przejawiająca się w budownictwie, gwarze, stroju
i muzyce. Stąd charakterystyka stałych imprez kultural-
nych oraz krótkie opisy historii poszczególnych wsi. Jest
też reklama i zapowiedź otwarcia w Bukowinie na jesień
2008 roku nowego ośrodka geotermalnego o charakte-
rze uzdrowiskowym i rehabilitacyjnycm składającego się
z 12 basenów. Będzie to jeden z największych i najnowo-
cześniejszych tego typu ośrodków w całej Europie. Nie
zabrakło też informacji praktycznych na każdy wypa-
dek oraz wykazu zarejestrowanych obiektów hotelowych
i agroturystycznych w poszczególnych wsiach. Autor tek-
stu nie ustrzegł się kilku błędów technicznych oraz w za-
kresie nazw miejscowych, które watro by w końcu wy-
eliminować. Ten drobny mankament nie zaciążył jednak
na generalnie pozytywnej ocenie wydawnictwa.
red
Gmina Bukowina Tatrzańska
Nowy Informator Turystyczny
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG